"En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je) sta op." (Markus 5:41) 

Er is al heel veel wat ik heb meegemaakt aan wonderen van God. Ik heb rugwervels voelen genezen, ik heb meegemaakt dat bot groei begon, terwijl de artsen de hoop al hadden opgegeven, chronische hoofdpijn zien verdwijnen en zo nog veel meer. En is dat spectaculair? Nee, dat is niets anders dan gewoon manifestatie van Gods Koninkrijk! Dit is een werkelijkheid die er is, omdat Jezus dat heeft verdiend. Maar dit wat er in dit gedeelte gebeurt, heb ik nog nooit meegemaakt. En ik geloof, dat als Jezus zegt in Johannes 14:12 dat wij dezelfde dingen zullen doen als Jezus, dat ook dit wonder wat hier gebeurt nog steeds mogelijk is.

 

Jezus heeft niet alleen macht over demonen en over ziekte, Jezus heeft niet alleen macht over de natuur, maar Jezus macht sterkt nog veel verder. En om het maar gelijk duidelijk te maken dat Jezus de macht heeft, doet Hij dit wonder bij het dochtertje van Jaïrus en later ook nog bij de jongeling in Naïn en bij Lazarus, terwijl Hij de dood nog niet heeft overwonnen. 

En weet je wat opvalt bij Jezus? Jezus lijkt helemaal geen haast te hebben. Jezus laat Zich blijkbaar gewoon ophouden. Ik weet niet wat jij zou doen als er iemand naar je toe komt met de boodschap dat er iemand op sterven ligt en diegene vraagt om een wonder? Maar treuzelen hoort dan niet bij de opties. Maar Jezus laat Zich tegenhouden door een bloedvloeiende vrouw. Was het dan zo nodig dat Jezus nog even ging uitzoeken wie Hem had aangeraakt? En later bij de dood van Lazarus, was het nodig om niet gelijk te gaan? Wat is dit van Jezus? 

Ik geloof dat dit maar één doel had: Hij wilde Zijn macht tonen. Niet om er mee te pronken, maar om te laten zien Wie Hij werkelijk was! En dan komt Hij te laat en dan is dit meisje gestorven en dan zegt Jezus doodleuk: "Ze slaapt!". Overigens zegt Hij dat bij Lazarus ook! Voor Jezus is de dood niet meer dan een slaap. Jezus maakt duidelijk dat de dood dus niet blijven is. Hij laat zien dat de dood een tijdelijke fase is! 

En dan laat Jezus Zijn macht zien! Hij laat het meisje, met één bevel opstaan. Ik heb al wat preken gehoord over deze geschiedenis en omdat velen er niet mee overweg kunnen wordt er dan maar van gemaakt dat Jezus geestelijk doden kan opwekken. Nou, ik zeg je, Jezus laat hier zien dat Hij lichamelijk doden kan opwekken. De dood, als grootste en laatste vijand is in de ogen van Jezus niet veel meer dan Klaas Vaak! De dood is niet veel meer gewoon een slaap waar je iemand uit wakker roept. Tenminste, voor Jezus gold dat, want Hij is het Leven en waar Hij spreekt moet zelfs de dood wijken. Zelfs als wij moeten sterven, dan hoeft Jezus nu of straks maar één woord te spreken en wij zullen opstaan. Dat is Jezus, Hij is het Leven Zelf en daar moet de dood voor vluchten. 

Gebed: Jezus, U bent het Leven en de dood heeft niet het laatste woord, zelfs voordat er verzoening was, liet U al zien dat U alle macht hebt over leven en over dood. Dank U wel dat ik straks alleen maar zal slapen en dat U mij wakker zult roepen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu