"En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je) sta op." (Markus 5:41) 

Er is al heel veel wat ik heb meegemaakt aan wonderen van God. Ik heb rugwervels voelen genezen, ik heb meegemaakt dat bot groei begon, terwijl de artsen de hoop al hadden opgegeven, chronische hoofdpijn zien verdwijnen en zo nog veel meer. En is dat spectaculair? Nee, dat is niets anders dan gewoon manifestatie van Gods Koninkrijk! Dit is een werkelijkheid die er is, omdat Jezus dat heeft verdiend. Maar dit wat er in dit gedeelte gebeurt, heb ik nog nooit meegemaakt. En ik geloof, dat als Jezus zegt in Johannes 14:12 dat wij dezelfde dingen zullen doen als Jezus, dat ook dit wonder wat hier gebeurt nog steeds mogelijk is.

 

Jezus heeft niet alleen macht over demonen en over ziekte, Jezus heeft niet alleen macht over de natuur, maar Jezus macht sterkt nog veel verder. En om het maar gelijk duidelijk te maken dat Jezus de macht heeft, doet Hij dit wonder bij het dochtertje van Jaïrus en later ook nog bij de jongeling in Naïn en bij Lazarus, terwijl Hij de dood nog niet heeft overwonnen. 

En weet je wat opvalt bij Jezus? Jezus lijkt helemaal geen haast te hebben. Jezus laat Zich blijkbaar gewoon ophouden. Ik weet niet wat jij zou doen als er iemand naar je toe komt met de boodschap dat er iemand op sterven ligt en diegene vraagt om een wonder? Maar treuzelen hoort dan niet bij de opties. Maar Jezus laat Zich tegenhouden door een bloedvloeiende vrouw. Was het dan zo nodig dat Jezus nog even ging uitzoeken wie Hem had aangeraakt? En later bij de dood van Lazarus, was het nodig om niet gelijk te gaan? Wat is dit van Jezus? 

Ik geloof dat dit maar één doel had: Hij wilde Zijn macht tonen. Niet om er mee te pronken, maar om te laten zien Wie Hij werkelijk was! En dan komt Hij te laat en dan is dit meisje gestorven en dan zegt Jezus doodleuk: "Ze slaapt!". Overigens zegt Hij dat bij Lazarus ook! Voor Jezus is de dood niet meer dan een slaap. Jezus maakt duidelijk dat de dood dus niet blijven is. Hij laat zien dat de dood een tijdelijke fase is! 

En dan laat Jezus Zijn macht zien! Hij laat het meisje, met één bevel opstaan. Ik heb al wat preken gehoord over deze geschiedenis en omdat velen er niet mee overweg kunnen wordt er dan maar van gemaakt dat Jezus geestelijk doden kan opwekken. Nou, ik zeg je, Jezus laat hier zien dat Hij lichamelijk doden kan opwekken. De dood, als grootste en laatste vijand is in de ogen van Jezus niet veel meer dan Klaas Vaak! De dood is niet veel meer gewoon een slaap waar je iemand uit wakker roept. Tenminste, voor Jezus gold dat, want Hij is het Leven en waar Hij spreekt moet zelfs de dood wijken. Zelfs als wij moeten sterven, dan hoeft Jezus nu of straks maar één woord te spreken en wij zullen opstaan. Dat is Jezus, Hij is het Leven Zelf en daar moet de dood voor vluchten. 

Gebed: Jezus, U bent het Leven en de dood heeft niet het laatste woord, zelfs voordat er verzoening was, liet U al zien dat U alle macht hebt over leven en over dood. Dank U wel dat ik straks alleen maar zal slapen en dat U mij wakker zult roepen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu