"En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?" (Markus 2:16) 

Wat een vraag over Jezus aan de discipelen. De Farizeeën en de schriftgeleerden vragen aan de discipelen waarom Jezus eet met de tollenaren en de zondaren. Een nogal vreemde vraag. Met wie zou Jezus anders moeten eten dan? Zijn er ook nog andere mensen op de aarde dan zondaren? Oh nee, zo bedoelden ze dat natuurlijk niet, want onder die zondaren vielen natuurlijk niet de Farizeeën en de schriftgeleerden, zij waren al wel bijna volmaakt. En Jezus, Hij identificeert Zich met tollenaren en met zondaren, daarom eet Hij met hen. Hij wil één zijn met hen waarvoor Hij is gekomen.

 

Ja, dit moet je even laten landen. Jezus identificeerde Zich met degenen waar Hij voor was gekomen. Daaraan maakte Hij Zichzelf gelijk. Als Jezus Zich niet mag identificeren met jou, dan ben je te goed voor Hem. Dat is een heftige conclusie als je hier goed over nadenkt. Maar uit alles blijkt dat Jezus niet was gekomen voor zelfvoldane, van godsdienst overlopende figuren als Farizeeën en schriftgeleerden. Ze hadden Hem wel nodig, maar ze wezen Hem af en uiteindelijk kwam Hij daarom niet voor hen, maar voor degenen met Wie Hij Zich mocht identificeren. Met zondaren dus. 

Jezus komt op een gegeven moment langs een tolhuisje. Dat was zo'n huisje waar je als een rechtgeaarde Jood liever niet langs kwam. In zo'n huisje zat een NSB-er van de versie 30 na Christus. Een tollenaar was meestal een Jood die samenwerkte met de vijand en voor de vijand tol inde. Zo iemand wilde je als rechtzinnige Jood niet mee te maken hebben. Met iedereen wilde je omgaan, maar niet met zo iemand. En nu, wat doet nota bene Jezus? Hij stopt bij dat tolhuisje, kijkt Levi aan en zegt: "Volg Mij". Is het Jezus nu helemaal in Zijn bol geslagen? Een tollenaar die Jezus roept om een discipel van Hem te worden. Een discipel van rabbi Jezus die een tollenaar is, kun je het nog gekker bedenken? 

En toch doet Jezus dit. Hij, de rabbi bij uitstek kiest discipelen die in de maatschappij niet meetelden en om het nog gekker te maken gaat Hij ook nog aan tafel liggen bij die tollenaar en tot overmaat van ramp komen er ook nog een stel van de grootste zondaren bij liggen. Met deze Jezus wil je toch niet te maken hebben? 

En toch is juist dit Jezus: Hij is gekomen voor zondaren, voor doodzieke zondaren die een zielsarts nodig hebben. Dat is Zijn bestemming, dat is Zijn doel. Als je te slecht bent om geaccepteerd te worden door de wereld, dan komt Jezus voorbij en Hij zegt: "Jij moet Mijn discipel zijn." En juist die mensen die echt zondaar zijn, die reinigt Hij en vormt Hij naar Zijn beeld, omdat die zelfvoldane, godsdienstige figuren niet eens op Jezus willen gaan lijken. Jezus is vriend van tollenaren en zondaren zodat iedereen Zijn redding kan ontvangen. En hoe slecht je het ook doet, juist dan is Jezus beschikbaar voor jou! 

Gebed: Jezus, dank U wel dat U mij niet afwees, maar aanvaarde zoals ik was om mij te maken zoals U wilde. Leer mij ook op die manier naar mijn naaste te kijken, zodat ik ook een vriend mag zijn voor hen die geen bestaansrecht meer hebben.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu