"Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat Hij niet meer openlijk in de stad kon komen; maar Hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar Hem toe." (Markus 1:45) 

Is het je wel eens opgevallen dat Jezus meerdere keren in het Evangeliën een zwijgverbod geeft? Jezus doet een wonder en vervolgens zegt Hij tegen degene die Hij genezen heeft dat hij er niets over mag zeggen. Vooral aan het begin van de Evangeliën doet Jezus dat nogal eens een keer. Dat is toch wel opmerkelijk, want iedereen zou toch moeten weten Wie Jezus is? En toch blijkt Jezus daar geen prijs op te stellen.

 

Als we het gedeelte van Markus 1 lezen vanaf vers 40, dan komen we Jezus tegen bij een man die melaats is. Het was een regel die God had ingesteld dat iemand die melaats was, niet in de gemeenschap van het volk mocht zijn. Iemand die melaats was, die was onrein en eigenlijk was zo iemand helemaal buiten gesloten. Melaatsen werden de stad uitgezet en moesten zich maar zien te redden. En nu komt er hier een melaatse man naar Jezus toe. Gezien de context van de geschiedenis is Jezus op dit moment waarschijnlijk buiten in het veld geweest. En deze man spreekt daar Jezus aan of Hij hem wilt reinigen. Jezus is met innerlijke ontferming bewogen over deze man. Het raakt Hem echt en Hij geneest deze man. 

Wat zou die man hebben gevoeld? Hij moet toch helemaal uit zijn dak zijn gegaan en tegen iedereen gaan vertellen dat hij genezen was door rabbi Jezus? Maar dan zegt Jezus: Doe zoals de wet voorschrijft, laat je aan de priester zien, maar verder mag je tegen niemand iets zeggen wat er is gebeurd. Hoe kan Jezus dit nu vragen? Mogen wij zwijgen als God een wonder in ons leven doet? Dan vertel je dat toch overal? Toch zegt Jezus: "Ik wil dat je zwijgt". 

Maar als deze man het toch gaat vertellen, blijkt de reden waarom Jezus dit wilde: Hij kon daardoor niet meer in de stad komen. En dat kwam niet door de mensen die om hulp kwamen, want die bleken toch wel te komen, maar het heeft vooral te maken met de schriftgeleerden en de Farizeeërs. Het proces van Jezus zou dan te snel gaan richting het einde en zover was het nog lang niet. Jezus blijkt met voorzichtigheid Zijn weg uit te stippelen en nu was het nog niet de tijd dat alles op scherp kwam te staan en zeker in Jeruzalem moest dat nu nog niet gebeuren. 

Jezus was ten diepste heel eenzaam. Niemand begreep Hem echt en veroordeling lag al snel om de hoek. Jezus' bediening was ook een bediening waarbij Hij echt eenzaam was en waarbij Hij er telkens alleen voor stond. Zelfs die paar discipelen begrepen er nog niets van. En toch is dit ook Jezus. Dit is ook de prijs die Jezus betaalde en ook de prijs die wij soms echt moeten betalen. Eenzaam en onbegrepen in een wereld die God niet nodig heeft. Maar durf ook hierin maar op Jezus te lijken en kies ook met wijsheid wat je deelt en wat nog niet de tijd is. 

Gebed: Jezus, Uw eenzaamheid is niet te beschrijven en Uw wijsheid in Uw weg over de aarde was zo groot. Mag ik ook in deze dingen op U lijken. En als eenzaamheid groot is, laat mij dan aan U genoeg hebben.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu