"Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat Hij niet meer openlijk in de stad kon komen; maar Hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar Hem toe." (Markus 1:45) 

Is het je wel eens opgevallen dat Jezus meerdere keren in het Evangeliën een zwijgverbod geeft? Jezus doet een wonder en vervolgens zegt Hij tegen degene die Hij genezen heeft dat hij er niets over mag zeggen. Vooral aan het begin van de Evangeliën doet Jezus dat nogal eens een keer. Dat is toch wel opmerkelijk, want iedereen zou toch moeten weten Wie Jezus is? En toch blijkt Jezus daar geen prijs op te stellen.

 

Als we het gedeelte van Markus 1 lezen vanaf vers 40, dan komen we Jezus tegen bij een man die melaats is. Het was een regel die God had ingesteld dat iemand die melaats was, niet in de gemeenschap van het volk mocht zijn. Iemand die melaats was, die was onrein en eigenlijk was zo iemand helemaal buiten gesloten. Melaatsen werden de stad uitgezet en moesten zich maar zien te redden. En nu komt er hier een melaatse man naar Jezus toe. Gezien de context van de geschiedenis is Jezus op dit moment waarschijnlijk buiten in het veld geweest. En deze man spreekt daar Jezus aan of Hij hem wilt reinigen. Jezus is met innerlijke ontferming bewogen over deze man. Het raakt Hem echt en Hij geneest deze man. 

Wat zou die man hebben gevoeld? Hij moet toch helemaal uit zijn dak zijn gegaan en tegen iedereen gaan vertellen dat hij genezen was door rabbi Jezus? Maar dan zegt Jezus: Doe zoals de wet voorschrijft, laat je aan de priester zien, maar verder mag je tegen niemand iets zeggen wat er is gebeurd. Hoe kan Jezus dit nu vragen? Mogen wij zwijgen als God een wonder in ons leven doet? Dan vertel je dat toch overal? Toch zegt Jezus: "Ik wil dat je zwijgt". 

Maar als deze man het toch gaat vertellen, blijkt de reden waarom Jezus dit wilde: Hij kon daardoor niet meer in de stad komen. En dat kwam niet door de mensen die om hulp kwamen, want die bleken toch wel te komen, maar het heeft vooral te maken met de schriftgeleerden en de Farizeeërs. Het proces van Jezus zou dan te snel gaan richting het einde en zover was het nog lang niet. Jezus blijkt met voorzichtigheid Zijn weg uit te stippelen en nu was het nog niet de tijd dat alles op scherp kwam te staan en zeker in Jeruzalem moest dat nu nog niet gebeuren. 

Jezus was ten diepste heel eenzaam. Niemand begreep Hem echt en veroordeling lag al snel om de hoek. Jezus' bediening was ook een bediening waarbij Hij echt eenzaam was en waarbij Hij er telkens alleen voor stond. Zelfs die paar discipelen begrepen er nog niets van. En toch is dit ook Jezus. Dit is ook de prijs die Jezus betaalde en ook de prijs die wij soms echt moeten betalen. Eenzaam en onbegrepen in een wereld die God niet nodig heeft. Maar durf ook hierin maar op Jezus te lijken en kies ook met wijsheid wat je deelt en wat nog niet de tijd is. 

Gebed: Jezus, Uw eenzaamheid is niet te beschrijven en Uw wijsheid in Uw weg over de aarde was zo groot. Mag ik ook in deze dingen op U lijken. En als eenzaamheid groot is, laat mij dan aan U genoeg hebben.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu