Jakobus - leven tegenover dood

 

"Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn." (Jakobus 1:17 en 18)

 

Jakobus heeft ons net heel duidelijk gemaakt dat verzoeking niet van God komt. God kan niet met het kwade op ene lijn gezet worden, God kan dus ook niet het kwade inzetten, want God is volmaakt goed, liefde en genadig. Jakobus maakt daarom als tegenstelling op vers 13 tot en met 15 dat wat God wel geeft. Elke goede gave komt wel van God, de Vader van de lichten. En bij God is geen schaduw van ommekeer. God laat Zich niet in met het kwade, Hij geeft slechts het goede. God licht zal geen schaduw worden.

 

 

 

Dat is iets wat wij maar moeilijk pakken kunnen. Want God kan toch ook ziekte geven, stellen wij heel makkelijk? En dan noemen we er een paar teksten uit het Oude Testament bij. En ook de tekst uit Hebreeën dat God een ieder zoon kastijdt die Hij liefheeft. Toch zegt Jakobus hier heel duidelijk dat God en verzoeking niet bij elkaar kunnen horen en dat God alleen het goede geeft.

 

Verzoeking heeft invloed op ons op het moment dat begeerte een rol speelt en de begeerte wordt bevrucht en uiteindelijk baart dat de dood. Dat is niets van God, dat is onze begeerte en de duisternis bij elkaar, als je die met elkaar bevrucht, ontvang je de dood. Maar als je Gods Woord en Zijn goede gaven toelaat in je leven dan geeft dat ook een bevruchting. Je zou kunnen zeggen dat als de goede gaven van God en Zijn Woord en een ontvankelijk hart bij elkaar komen dan bevrucht dat elkaar ook. Dan doet dat iets krachtigs, het maakt je tot eersteling van Zijn schepselen. Dan gaat het over de nieuwe schepping.

 

Maar het is wel duidelijk dat dit niet komt door wat wij doen, maar door wat God doet. De zin begint in het Grieks, net als in het Nederlands met 'Gods wil', dat is dus het belangrijkste in deze zijn. Dus laten we niet dwalen door de verzoeking te laten bevruchten met onze begeerte, want dan is het de dood in de pot. Dat rooft het leven uit je ziel. Ik geloof dat dit een woord is dat belangrijk is voor jou: Laat je de begeerte toe, dan rooft de vrucht van begeerte het leven uit je ziel. Laat dit even tot je doordringen.

 

God verlangen is om je te vervullen met goede gaven en met leven. Leven vol kracht van Hem. Eersteling van Zijn schepselen zijn, dat zijn schepselen die vol van God Zelf zijn. Als jij werkelijk de kracht van God wilt ontvangen, doorgeven en ervaren, dan is dit onderwijs uit het eerste hoofdstuk van fundamenteel belang. Laat God alle kans krijgen in je leven om het leven in je groter te maken en heerlijker te maken. Zeg begeerte de wacht aan en sta open voor Gods goede gaven in je leven, zodat als er verzoeking komt, dit onmogelijk iets tot stand kan brengen in je leven.

 

Gebed: Vader, ik dank U voor Uw goede gaven. Ik dank U dat ik het leven van U zal ontvangen als ik de dood niet toelaat door begeerte.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom