"Ik ben in Mijn tuin gekomen, Mijn zuster, Mijn bruid. Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerijen, Ik heb Mijn honingraad met Mijn honing gegeten, Ik heb Mijn wijn met Mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, geliefden." (Hooglied 5:1)

Wat zou Jezus doen als we Hem uitnodigen in ons leven? Wat zou Hij doen als wij helemaal, net zoals bij het huwelijk, van Hem zouden willen zijn? De woorden van de bruid waren uitnodigend, haar tuin, als beeld van haar leven en binnen het huwelijk ook haar lichaam, stelt ze open voor haar Liefste. En waarschijnlijk is het mogelijk dat de bruid hier nog droomt. Het blijft een lastige opbouw in het verhaal, want in het volgende vers lijkt ze ook nog te slapen. Het eerste vers is wel een lastig vers als dit niet tijdens een droom zou zijn.

Wat staat er eigenlijk als we de beeldspraak proberen te begrijpen. De bruid heeft haar Bruidegom uitgenodigd om in haar tuin te komen. Binnen de termen van het huwelijk zou dat dan haar lichaam moeten zijn. En in dit vers is de Bruidegom ook in die tuin gekomen. Op dat moment is het dan ook niet meer haar tuin, maar Zijn tuin. De huwelijksgemeenschap lijkt hier dan een feit te zijn. Want natuurlijk is de Bruidegom op haar uitnodiging gekomen.

Toch lijkt de echte huwelijksgemeenschap pas aan het eind van het boek Hooglied er te zijn. Dat is ook de enige Bijbelse mogelijkheid. Op het moment dat huwelijksgemeenschap voor het huwelijk zou plaatsvinden, zou Gods Woord zichzelf dan ook tegenspreken. Wat in ieder geval duidelijk wordt, en als dit een droom is, dan is dit nog sterker, is dat de Bruidegom acht keer spreekt over 'mijn'. De negende keer is toegevoegd door de vertalers, maar acht keer gaat het over het eigendom van de Bruidegom. De tuin, maar ook alle vruchten en specerijen zijn van Hem.

Ook nu het huwelijk nog geen feit is en de bruid nog zou kunnen zeggen dat Hij maar even geduld moet hebben, is duidelijk dat de bruid ook niet eens anders wil, dan helemaal van haar Bruidegom zijn. En misschien is dit ook geestelijk nog wel een punt, waar we eens bij moeten stilstaan. Wij kunnen kiezen om, ook als gelovigen, onze eigen weg te gaan. We zijn wel gekocht met het bloed van Jezus, maar zolang de Bruiloft er nog niet is, hebben we nog steeds behoorlijk wat ruimte om toch onze wegen te gaan. De bruid uit Hooglied lijkt hier geen enkele behoefte aan te hebben. Ze is zo verliefd op haar Liefste, dat ze niets anders wil dan enkel en alleen van Hem zijn.

We hebben het over Advent en over verwachten van Jezus, maar worden we vaak niet enorm veel opgeslokt door de tijd, door van alles en nog wat, waardoor het moeilijk is om echt verliefd op Jezus te leven. En dan wordt het als vanzelf lastig als we in de Bijbel lezen dat we niet meer van onszelf zijn. En natuurlijk zullen we niet zeggen dat het anders is, maar leven we met hetzelfde verlangen als de bruid uit Hooglied? Gewoon uit liefde voor Jezus, mag Hij zeggen: Jij bent Mijn tuin!

Gebed: Mijn Liefste, als er iets opvalt is het de voortdurende liefde van de bruid voor de Bruidegom. Wat schiet ik daar veel in te kort. Open mijn ogen steeds opnieuw om U werkelijk te zien zoals U bent voor mij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu