"Wie is zij die daar uit de woestijn komt, als zuilen van rook in een wolk van mirre en wierook, van allerlei geurige kruiden van de koopman?" (Hooglied 3:6)

Wie zou dat daar toch zijn? Nou ja, misschien is dat allemaal wel duidelijk. Het is wat vreemd hoe het verhaal loopt, want de bruid lag eerst in bed, toen leek ze in de stad te zijn, waarbij sommigen denken dat ze dat ook droomde. En dan ineens verandert het verhaal en gaat iemand anders aan het woord komen. Het meest aannemelijke is dat dit de dochters van Jeruzalem zijn. De meisjes in de stad die de bruid en de Bruidegom verwachtten. Het zou kunnen dat de bruid bij haar zoektocht uiteindelijk in de woestijn, buiten de stad terecht was gekomen. In ieder geval komt de bruid uit de woestijn.

Het is een behoorlijke wenteling in het verhaal. Het is alsof ineens de bruiloft er echt bijna is en dat de bruid, getooid en geurend richting haar Bruidegom gaat. Het lijkt het moment te zijn, vlak voor dat ze de stad binnen zal gaan voor de bruiloft. Het zou kunnen dat de Bruidegom er ook bij is, maar dat is dan afhankelijk wie vanaf vers 7 aan het woord is. Het lijkt nu vooral de bruid in de woestijn te zijn. Maar wie kijken er dan toe?

Dat zijn meisjes die zich verheugen in het feest dat er is. Meisjes die zich verheugden dat de Bruidegom en de bruid op het punt van het huwelijk zijn gekomen. Wat een blijdschap en wat een verwondering klinkt er door in die stemmen van die meisjes: "Wie is zij, die daar zo pronkend aankomt?" Ja, dat is dat zwarte meisje waar de Koning voor is gevallen. Hoe kun je dit nu toch plaatsen in het Advent geheel? Is hier wel ooit een geestelijke lijn uit te halen?

Er is Adventsverwachting van de bruid, dat zagen we gisteren al, er is ook Adventsverwachting van de Bruidegom, want Hij wil niet dat de liefde beschadigd wordt. Maar er is nog een Adventsverwachting. Als er nog zijn die intens uitzien naar de Bruiloft van het Lam met Zijn bruid, dan zijn het de engelen in de hemelse gewesten. En hoor eens wat zij roepen op het moment dat de Bruiloft er begint aan te komen? Ze kijken als het ware over de randen van het hemelgewelf heen naar beneden en zien de bruid van Christus bijna klaar zijn voor de Bruiloft. En ze roepen: "Kijk, wie is zij die daar opkomt uit de woestijnen hier beneden, op weg naar het eeuwige Jeruzalem waar de Bruiloft zal beginnen?"

Wie zij is, hemelboden? Zij is de bruid van het Lam, gehaald uit de aarde aards. Zij is de bruid die Christus door Zijn sterven voor Zichzelf heeft geworven. Wat een intens moment is dit beeld dan van het moment dat straks zal beginnen. Als alle dochters van Jeruzalem straks in de poort zullen staan om deze zwarte, maar bekoorlijke vrouw uit de woestijn binnen te halen. Hoe zal dat zijn als alle engelen klaar staan bij de poorten van de hemel om elke gelovige met gejuich binnen te halen als bruid van het Lam.

Gebed: Mijn Liefste, straks zullen de engelen blij zijn als ik mag binnenkomen om Uw bruid te zijn. Het engelenleger zal in gejuich uitbarsten en ik zal het zand van de woestijn nog meenemen, maar U zult mij straks echt trouwen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu