"één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is." (Efeze 4:6)

Je zou bijna zeggen, het kan niet compleet zijn als Paulus niet uiteindelijk op zeven punten van eenheid zou uitkomen. Want uiteindelijk zijn het zeven punten die hij noemt waarin de eenheid van de Geest moeten beijveren. En welke het grootste is van deze zeven is lastig te zeggen omdat het ene met het andere samenhangt. En toch zou ik zeggen dat het diepste als laatste komt bij deze serie van zeven: Eén God en Vader van allen.

Waarom zouden we ons moeten beijveren om de eenheid? We zijn één lichaam, één Geest, we hebben ene hoop, we hebben één Heer, we hebben hetzelfde geloof en we hebben één doop, maar vooral hebben we één God en Vader. Dit is de kern waarom we de eenheid altijd moeten beijveren: we hebben dezelfde Vader. Eigenlijk komt Paulus weer terug bij het punt over dat we huisgenoten van God zijn. Ergens loopt dit als een rode draad er doorheen en komt dat nog al eens terug. 

We hebben dezelfde Vader, maar we zijn daarom ook broers en zussen van hetzelfde gezin. Misschien zou je zelf moeten zeggen dat er een geestelijke bloedband is. Die eerste zes punten waarin we één zijn, maken tegelijk ook dat we kinderen van dezelfde Vader zijn. En deze heerlijke Vader, waar elk kind veilig mag zijn en geliefd is, Hij is boven alles. Hij is niet alleen God en Vader in Zijn Vaderschap, maar ook in het feit dat Hij werkelijk voor ons zorgt. Daarin zijn we kinderen van dezelfde Vader. En als Hij elk van Zijn kinderen het meest liefheeft, dan kan het toch niet anders dan dat wij elkaar ook zo liefhebben. Vader heeft ons zo ongelofelijk lief. En deze Vader is boven alles. Hij regeert, Hij beschermt ons omdat we allemaal even waardevol zijn.

En tegelijk is Hij door ons heen en in ons. Eigenlijk heeft God de Vader Zichzelf door Zijn Geest verdeeld over elk van Zijn kinderen. Dat betekent dat, als Hij in ons allemaal is, dat we ook zuinig op elkaar moeten zijn. Dan kan het toch niet anders dan dat we zo met elkaar omgaan zoals God met ons omgaat. Hij is in ieder van ons, als we dus de ander verachten, verachten we daarmee ook God de Vader in die ander.

Wat een rijkdom dat we vanuit deze Vader aan elkaar als broers en zussen zijn gegeven. Dit krijg je niet klein. Soms denk ik bewust na over het feit dat ik echt geestelijke broers en zussen heb gekregen vanaf het moment dat ik kind van God de Vader ben geworden. En ik kan zo ontzettend veel van mijn broers en zussen houden, ik verlang soms zo naar intense eenheid, ik verlang zo naar één groot gezin te zijn, ondanks alle verschillen. Daar word je vaak niet in begrepen, maar toch mogen we verlangen om echt zo met elkaar door het leven te gaan. De les ligt nog wel bij die broers en zussen die van dezelfde Vader zijn, maar die ons nog niet zo liggen. 

Gebed: Vader God, dank U wel dat U mijn Vader bent en ook de Vader van al die broers en zussen die in deze zevenvoudige eenheid delen. En als ik soms zo'n broer of zus niet uit kan staan, geeft U mij dan geduld.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu