"Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is." (Genesis 21:12 en 13)

We zullen de geschiedenis van Abraham gaan afronden. Morgen kijken we nog even naar het offer van Abraham en vandaag nog naar de strijd die ontstaat in het huis van Abraham vanwege Ismaël en Izak. Want op de beloofde datum wordt inderdaad Izak geboren. God houdt Zijn belofte tot in detail, maar tegelijk komt nog een keer heel duidelijk het gevolg van menselijke keuzes naar voren. Er is Izak, maar er is ook Ismaël, er is een beloofde zoon en een afgedwongen zoon. Net zoals er zegen van God is in je leven en afgedwongen voorspoed.

En vooral Sara wordt geconfronteerd met haar keus uit het verleden. Menselijk redeneren en menselijk ingrijpen in plaats van verwachten van Gods beloften maakt dat er strijd ontstaat in het huis van Abraham. En ik denk dat wij soms vooruit kunnen lopen op Gods beloften en zo soms heel graag willen meewerken aan Gods plan, terwijl het Gods tijd nog niet is. God is ook een God Die soms laat wachten.

En op het moment dat Izak van de borst gaat en Abraham daar een feest voor geeft, blijkt dat Ismaël spottend lacht. En dat is wat Sara ziet gebeuren. Er blijft dus duidelijk strijd tussen Izak en Ismaël. Geestelijk gezien zou je kunnen zeggen dat het werk van het vlees, lacht om het werk van de Geest. Natuurlijk is de situatie met Abraham en Sara iets dat ook letterlijk was, maar deze geestelijke strijd zit er wel in. Het vlees, het menselijke werken en ook de werken van de duisternis lachen om het werk van de Geest en van het Licht.

Sara wordt dan boos om het gelach van haar eigen werken en ze jaagt Ismaël met Hagar weg. En ergens kan Abraham daar niet mee leven. Dat is begrijpelijk, want Ismaël is wel Abrahams bloed en als vader doet dit dus wat met je. En de manier van reageren van Sara kunnen we ook wel heel wat vragen bij stellen en het is verre van christelijk. Toch maakt God hierdoor duidelijk dat Izak de erfgenaam is en dat Ismaël helemaal niet in de erfenis mag delen.

We begrijpen niet waarom dit op deze manier door God goed gevonden wordt. Daar komen wij niet uit, maar wel is duidelijk dat God met Zijn werk verder wil en niet met het werk van Abraham en Sara, hoewel ook Ismaël wel gezegend wordt. En tot op de dag van vandaag hebben wij te maken met Sara's menselijk werk. De strijd tussen Israël en de Moslimwereld zijn hier het gevolg van. En voor ons geldt dat Ismaël er niets aan kan doen dat hij Ismaël is. Laten we dat ook maar eens eerlijk beseffen. Dit is het gevolg van verkeerd handelen in het geloof.

Gebed: Vader, bewaar mij er voor dat ik zou werken in mijn kracht en er strijd komt tussen Uw werk en het mijne. Laat Uw werk in mij bepalend zijn en alle omstandigheden. Leer mij geloven in Uw beloften.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu