"Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien." (Genesis 18:32)

Het is wat als God op Abraham komt met de boodschap dat Hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten met vuur en zwavel. God zegt Abraham dat er niets meer van deze steden zal overblijven. En dan denkt Abraham aan zijn neef Lot. Dat betekent dat ook Lot straks zal omkomen. Maar God is er duidelijk over, de zonden van deze steden zijn zo gruwelijk, dat God ze met de grond zal gaan gelijk maken. Over het algemeen wordt aangenomen dat de zonde van homoseksualiteit de grootste zonde van deze steden was. Een zonden waar God een gruwel tegen heeft. Dat mogen wij in onze tijd niet meer zeggen, maar God vind deze zonde verschrikkelijk als deze wordt uitgeleefd in de daad. Door de hele Bijbel heen lezen we Gods enorme toorn hierover.

Laat het duidelijk zijn dat God niets tegen de geaardheid onderneemt, maar tegen de daad. En dan bedenkt Abraham zich geen moment en hij gaat bidden voor Sodom. Overigens, bidt Abraham niet voor Gomorra, maar alleen voor Sodom, de plaats waar Lot woont. En de reden is duidelijk: Lot moet gered worden. En meerdere keren begint Abraham te bidden tegen God, Die daar bij Hem staat. Want als er nog vijftig rechtvaardigen zouden zijn in de stad, zou God dan zoveel onrecht laten bestaan dat die stad toch verloren zal gaan. 

En uiteindelijk komt Abraham uit bij tien rechtvaardigen. Als er tien gelovigen zouden zijn in de stad, zou dan...? Ik vraag me wel eens af: Wat zou er gebeurd zijn als Abraham door was gegaan met bidden en bij één rechtvaardige was uitgekomen? Zou God dan nog steeds hetzelfde antwoord hebben gegeven? We lezen hier natuurlijk niets over, maar opmerkelijk is het wel dat, ondanks dat Abraham zes keer zijn aantal bijstelt, dat God niet ene keer boos reageert.

Er zijn twee dingen die hier zo duidelijk worden: In de eerste plaats de kracht van voorbede. God zou deze steden gespaard hebben door de voorbede van Abraham en misschien is de stad nu verloren gegaan omdat Abraham niet verder meer durfde te bidden. De kracht van voorbede is enorm, want God wil heel graag rekening houden met Zijn kinderen. Laten we ook werkelijk de hemel bestormen met onze voorbede, want deze gebeden werken wel degelijk iets uit. God kan Zich laten verbidden.

Het tweede dat we hier zien is het belang van rechtvaardigen in een stad. Massa's steden dreigen verloren te gaan omdat er geen rechtvaardigen meer in gevonden worden. Blijkbaar maken wij voor God als gelovige het verschil of Hij een stad zal omkeren of niet. Als er tien gelovigen waren geweest, dan was er niets met Sodom gebeurd. Een enkele gelovige, die het zout in de stad is, bewaard de stad voor het verderf. Het is dus bepalend of wij zout zijn, maar ook dat we dit op plaatsen zijn waar de zonde welig tiert. Dat zou wel eens de redding kunnen zijn van velen!

Gebed: Almachtige God, wat kan ik het verschil maken door mijn voorbede en doordat ik ergens woon. U gaat niet voorbij aan de rechtvaardige, U zou omwille van de enkeling een hele stad willen sparen voor Uw toorn. Laat mij beseffen van welk belang mijn aanwezigheid kan zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu