"Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien." (Genesis 18:32)

Het is wat als God op Abraham komt met de boodschap dat Hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten met vuur en zwavel. God zegt Abraham dat er niets meer van deze steden zal overblijven. En dan denkt Abraham aan zijn neef Lot. Dat betekent dat ook Lot straks zal omkomen. Maar God is er duidelijk over, de zonden van deze steden zijn zo gruwelijk, dat God ze met de grond zal gaan gelijk maken. Over het algemeen wordt aangenomen dat de zonde van homoseksualiteit de grootste zonde van deze steden was. Een zonden waar God een gruwel tegen heeft. Dat mogen wij in onze tijd niet meer zeggen, maar God vind deze zonde verschrikkelijk als deze wordt uitgeleefd in de daad. Door de hele Bijbel heen lezen we Gods enorme toorn hierover.

Laat het duidelijk zijn dat God niets tegen de geaardheid onderneemt, maar tegen de daad. En dan bedenkt Abraham zich geen moment en hij gaat bidden voor Sodom. Overigens, bidt Abraham niet voor Gomorra, maar alleen voor Sodom, de plaats waar Lot woont. En de reden is duidelijk: Lot moet gered worden. En meerdere keren begint Abraham te bidden tegen God, Die daar bij Hem staat. Want als er nog vijftig rechtvaardigen zouden zijn in de stad, zou God dan zoveel onrecht laten bestaan dat die stad toch verloren zal gaan. 

En uiteindelijk komt Abraham uit bij tien rechtvaardigen. Als er tien gelovigen zouden zijn in de stad, zou dan...? Ik vraag me wel eens af: Wat zou er gebeurd zijn als Abraham door was gegaan met bidden en bij één rechtvaardige was uitgekomen? Zou God dan nog steeds hetzelfde antwoord hebben gegeven? We lezen hier natuurlijk niets over, maar opmerkelijk is het wel dat, ondanks dat Abraham zes keer zijn aantal bijstelt, dat God niet ene keer boos reageert.

Er zijn twee dingen die hier zo duidelijk worden: In de eerste plaats de kracht van voorbede. God zou deze steden gespaard hebben door de voorbede van Abraham en misschien is de stad nu verloren gegaan omdat Abraham niet verder meer durfde te bidden. De kracht van voorbede is enorm, want God wil heel graag rekening houden met Zijn kinderen. Laten we ook werkelijk de hemel bestormen met onze voorbede, want deze gebeden werken wel degelijk iets uit. God kan Zich laten verbidden.

Het tweede dat we hier zien is het belang van rechtvaardigen in een stad. Massa's steden dreigen verloren te gaan omdat er geen rechtvaardigen meer in gevonden worden. Blijkbaar maken wij voor God als gelovige het verschil of Hij een stad zal omkeren of niet. Als er tien gelovigen waren geweest, dan was er niets met Sodom gebeurd. Een enkele gelovige, die het zout in de stad is, bewaard de stad voor het verderf. Het is dus bepalend of wij zout zijn, maar ook dat we dit op plaatsen zijn waar de zonde welig tiert. Dat zou wel eens de redding kunnen zijn van velen!

Gebed: Almachtige God, wat kan ik het verschil maken door mijn voorbede en doordat ik ergens woon. U gaat niet voorbij aan de rechtvaardige, U zou omwille van de enkeling een hele stad willen sparen voor Uw toorn. Laat mij beseffen van welk belang mijn aanwezigheid kan zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu