“Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hager, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in Kanaän gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk.” (Genesis 16:3 en 4)

Je zou kunnen zeggen: wat een toestand met Sarai en waarom maakt zij dit soort keuzes? Waarom kiest Sarai ervoor om haar slavin met Abram mee naar bed te sturen? Sarai verlaagd toch op deze manier zichzelf? En God had toch een belofte gedaan aan Abram? Nou ja, die belofte had God inderdaad aan Abram gegeven, maar bij die belofte was Sarai niet betrokken. En ik denk dat we moeten beseffen hoe verschrikkelijk het was dat er geen nakomelingen waren bij Abram. Dat zou betekenen dat het geslacht van Abram na zijn dood zou ophouden te bestaan. En daarbij was het in die tijd al helemaal niet vreemd dat een man, naar zijn vrouw ook slavinnen had, die niet alleen zijn huis schoon hielden, maar die hij ook mee naar bed nam.

Het klinkt ons misschien allemaal heel bizar in onze oren. Logisch, want als man ga je toch niet met een andere vrouw naar bed? Dit heet toch ontrouw? Toch bleek dat in het Oude Testament een veel voorkomende situatie te zijn, die, zeker aan het begin nog nergens wordt veroordeeld. Het is wel goed om na te denken wat er bij Sarai achter zat dat zij deze keus maakt. Het is immers de slavin van Sarai die zij geeft aan Abram. Deze slavin was haar eigendom. Dus als er kinderen uit zouden voortkomen, dan waren die kinderen ook haar eigendom en daarmee ook van Abram en dan zou er toch nageslacht zijn voor de naam van Abram. En daarbij zou Gods belofte toch mooi gered zijn?

En misschien heeft Sarai zichzelf ook nog wel mislukt gevoeld omdat zij geen kinderen kon krijgen. Ze was als vrouw mislukt, zeker in die tijd. Dat dit voor God allemaal zo niet is, maar ook dat dit niet de manier is hoe God Zijn belofte wil vervullen ontgaat haar. En daarbij maakt God op dit moment gelijk duidelijk welke waarde Hij aan het huwelijk geeft. De belofte van het nageslacht van Abram moet voortkomen uit het huwelijk zoals God het huwelijk ziet.

Hier liggen lessen in, ook voor ons nu. Want het gevolg van deze keuzes is dat Hager inderdaad zwanger wordt, maar er wordt uiteindelijk geen kind van het verbond geboren, maar een kind van menselijk redeneren. Hoeveel Ismaëls heb jij in je leven tot stand gebracht? Keuzes waarmee wij Gods plan wilden oplossen, zelfs over onze eigen grenzen zijn heen gegaan om toch uitkomst te zien. God beloofde wel toekomst, maar wij zijn Gods plan gaan uitvoeren. Ik kom soms mensen tegen die de zending in moesten van God en ook daar echt beloften voor gekregen hebben, maar naar mate dat Gods tijd langer ging duren, gingen ze zelf maar invullen hoe Gods belofte vervuld moest worden. En hoe vaak zijn we op deze manier bezig, als we Gods weg niet meer begrijpen? Ieder op onze manier hebben we voor Ismaëls gezorgd, terwijl God een Izak verlangde.

Gebed: Here HEER, ik belijd U mijn Ismaëls, mijn redeneren waarbij ik dacht U nog een plezier te doen ook. Leer mij om op U te wachten, zelfs als dat 99 jaar duurt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu