“Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hager, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in Kanaän gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk.” (Genesis 16:3 en 4)

Je zou kunnen zeggen: wat een toestand met Sarai en waarom maakt zij dit soort keuzes? Waarom kiest Sarai ervoor om haar slavin met Abram mee naar bed te sturen? Sarai verlaagd toch op deze manier zichzelf? En God had toch een belofte gedaan aan Abram? Nou ja, die belofte had God inderdaad aan Abram gegeven, maar bij die belofte was Sarai niet betrokken. En ik denk dat we moeten beseffen hoe verschrikkelijk het was dat er geen nakomelingen waren bij Abram. Dat zou betekenen dat het geslacht van Abram na zijn dood zou ophouden te bestaan. En daarbij was het in die tijd al helemaal niet vreemd dat een man, naar zijn vrouw ook slavinnen had, die niet alleen zijn huis schoon hielden, maar die hij ook mee naar bed nam.

Het klinkt ons misschien allemaal heel bizar in onze oren. Logisch, want als man ga je toch niet met een andere vrouw naar bed? Dit heet toch ontrouw? Toch bleek dat in het Oude Testament een veel voorkomende situatie te zijn, die, zeker aan het begin nog nergens wordt veroordeeld. Het is wel goed om na te denken wat er bij Sarai achter zat dat zij deze keus maakt. Het is immers de slavin van Sarai die zij geeft aan Abram. Deze slavin was haar eigendom. Dus als er kinderen uit zouden voortkomen, dan waren die kinderen ook haar eigendom en daarmee ook van Abram en dan zou er toch nageslacht zijn voor de naam van Abram. En daarbij zou Gods belofte toch mooi gered zijn?

En misschien heeft Sarai zichzelf ook nog wel mislukt gevoeld omdat zij geen kinderen kon krijgen. Ze was als vrouw mislukt, zeker in die tijd. Dat dit voor God allemaal zo niet is, maar ook dat dit niet de manier is hoe God Zijn belofte wil vervullen ontgaat haar. En daarbij maakt God op dit moment gelijk duidelijk welke waarde Hij aan het huwelijk geeft. De belofte van het nageslacht van Abram moet voortkomen uit het huwelijk zoals God het huwelijk ziet.

Hier liggen lessen in, ook voor ons nu. Want het gevolg van deze keuzes is dat Hager inderdaad zwanger wordt, maar er wordt uiteindelijk geen kind van het verbond geboren, maar een kind van menselijk redeneren. Hoeveel Ismaëls heb jij in je leven tot stand gebracht? Keuzes waarmee wij Gods plan wilden oplossen, zelfs over onze eigen grenzen zijn heen gegaan om toch uitkomst te zien. God beloofde wel toekomst, maar wij zijn Gods plan gaan uitvoeren. Ik kom soms mensen tegen die de zending in moesten van God en ook daar echt beloften voor gekregen hebben, maar naar mate dat Gods tijd langer ging duren, gingen ze zelf maar invullen hoe Gods belofte vervuld moest worden. En hoe vaak zijn we op deze manier bezig, als we Gods weg niet meer begrijpen? Ieder op onze manier hebben we voor Ismaëls gezorgd, terwijl God een Izak verlangde.

Gebed: Here HEER, ik belijd U mijn Ismaëls, mijn redeneren waarbij ik dacht U nog een plezier te doen ook. Leer mij om op U te wachten, zelfs als dat 99 jaar duurt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu