Ik geloof... in de opgestane Jezus

 

"En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening vweg en ging erop zitten." (Mattheüs 28:2)

 

Alles is volbracht en Jezus gaf de geest. Als daarmee was alles wel klaar, maar zou de dood toch nog wel het laatste woord hebben. Dan zou uiteindelijk het graf de doden die het in zich heeft, voor eeuwig vasthouden. Elke straf is wel volbracht, er is niets meer waar God nog op zou moeten terugkomen. En toch zou daarmee er geen toekomst zijn geweest. Jezus is opgestaan om ook het graf te openen.

Het is zelfs de vraag of Jezus het graf zou openen. Het zijn van die vanzelfsprekendheden, maar als je goed leest is Jezus helemaal niet uit het geopende graf gegaan. Dat was ook helemaal niet nodig. Lees maar goed wat er staat. De opstanding van Jezus, was een hemelse opstanding. Er is een fundamenteel verschil bij de opstanding van Jezus ten opzichte van Zijn begraven lichaam. Op het moment dat Jezus de dood te kijk zet en Zijn ogen opendoet en aan de dood laat zien dat het hem niet is gelukt om Hem gevangen te houden en de engel van de dood Hem los moet laten, ruimt Jezus in het graf alles nog even op. Hij vouwt de grafdoeken op en legt alles keurig netjes weg. En dan gaat Jezus het graf uit.

 

Jezus is niet alleen opgestaan als overwinning op de dood, maar Jezus is ook opgestaan met Zijn hemelse lichaam. Zijn nieuwe lichaam is een overwinningslichaam. Dat doet Jezus dus ook nog. Lees maar gewoon wat er gebeurt in Mattheüs 28. De vrouwen komen bij het graf en dan volgt er een aardbeving. Op dat moment blijken de bewakers er nog te staan. Maar tijdens die aardbeving komt er ook een engel naar de aarde die de steen van het graf rolt. Die engel gaat daarna zitten op die steen.

 

Op dat moment dat de bewakers als dood neervallen van schrik, zegt de engel tegen de vrouwen dat ze niet bang hoeven te zijn. En tegelijk vertelt de engel dat Jezus, die ze zoeken daar niet meer is. Ze zeggen: "Hij is hier niet, Hij is opgewekt." Weet je wat dat betekent? Het betekent niets anders dan dat die engel is gekomen om het graf voor die vrouwen en voor de discipelen open te maken. Die bewakers voor het graf stonden daar echt voor niets. Jezus was helemaal niet in het graf te houden, zelfs niet met een steen ervoor. Jezus had met Zijn opstandingslichaam geen last meer van fysieke, aardse materie. Het verhaal dat de engel kwam om het graf voor Jezus open te maken, klopt helemaal niet. Het was niet eens nodig, Jezus is meer dan het lichaam waarmee Hij was gestorven.

 

Dit is bemoedigend, want dat betekent dat in Zijn opstanding, ook onze opstanding straks een feit zal zijn. Degenen die nog leven zullen in een punt van de tijd worden veranderd, maar degenen die zullen opstaan, staan straks op met hetzelfde lichaam als Jezus. De dood, maar het het graf was machteloos voor Jezus Die vrij was van veroordeling en schuld. En in die vrijspraak delen wij mee.

 

Gebed: Jezus, Uw overwinning op dood en graf gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Ik zie uit naar wat we straks nog zullen ontvangen. U bent de Koning van het leven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom