“En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.” (Lukas 15:20b)
“Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan.” (Lukas 15:28b)

Je hebt twee keuzes: Of je zoekt in jezelf naar de reden van je honger, of je legt de schuld bij een ander neer. En misschien is het wel de vraag hoe de vader zou reageren op een tot zichzelf ingekeerde zoon. Misschien ook wel een herkenbare vraag voor jou. Hoe zal God reageren als je terugkeert op je schreden en zegt dat je verkeerd bent geweest? Hoe zou Jezus op je reageren?

Beide keuzes van deze zoons roepen een reactie van de vader op. En het is goed om te bedenken waar je staat en let er dan eens op hoe deze vader reageert op zijn zoons. Hoe reageert God op onze keuzes van het leven als we bij Hem vandaan zijn gedwaald? Als er iemand hartelijk welkom lijkt te zijn is het de jongste zoon. Is de oudste zoon dan minder welkom?

De jongste zoon heeft het besluit genomen en gaat terug naar zijn vader en al zou hij slaaf moeten worden bij zijn vader, dan is dat nog altijd beter dan bij de varkens blijven. Het is beter op de tweede rang terecht te komen bij God dan in een leven van zonden en gescheiden zijn van God. En kijk dan eens wat deze jongen ten deel valt. Zijn vader staat zelfs op de uitkijk om zijn zoon te ontvangen. Doet hij dat omdat hij tot inkeer gekomen is? Nee, de vader staat daar omdat hij vader is en naar zijn zoon verlangt. Het is niet waar dat hij daar staat te wachten tot zijn zoon tot inkeer komt, hij staat daar namelijk als vader om zijn zoon, hoe hij ook komt, welkom thuis te heten.

En misschien denk je: daar klopt niets van, want zonder inkeer was deze zoon niet welkom geweest? In de eerste plaats heeft de jongste zoon nog geen woord gesproken van berouw. En ik denk dat je het zo ook niet mag stellen, want kijk eens hoe deze vader op zijn andere zoon reageert. De oudste zoon is zeker niet tot inkeer gekomen, maar wat doet deze vader? Hij gaat naar buiten en hij spoort zijn oudste zoon aan om ook binnen te komen.

De vader verlangt dat zowel afgedwaalde zoons als zoons die iets bij hem willen verdienen binnenkomen bij hem. Hier klopt het Vaderhart van God. Het gaat God er niet om dat jij tot inkeer komt, maar het gaat God er in de eerste plaats om dat jij op de plaats van je bestemming aankomt. God de Vader verlangt iedereen binnen. En dat dar berouw bij hoort is zo, maar het verlangen van de vader is dat beide zoons aan zijn tafel zullen zitten. Het is het verlangen van God de Vader dat er niemand verloren gaat en daarom ontvangt Hij afgedwaalde zoons met innerlijke ontferming en keurige, voor het oog nette gelovigen spoort Hij aan om binnen te komen in het Vaderhuis.

Voor beide zoons verlangt deze vader dat ze door de deur naar binnen zullen gaan. Zowel de ene als de andere. Door Jezus ben je welkom bij de Vader. Door Die Deur mogen beiden naar binnen.

Gebed: Vader, U verlangt naar beide zoons, afgedwaald of religieus, U wilt met beiden een relatie en met beiden aan Uw tafel zitten.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu