“En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.” (Lukas 15:20b)
“Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan.” (Lukas 15:28b)

Je hebt twee keuzes: Of je zoekt in jezelf naar de reden van je honger, of je legt de schuld bij een ander neer. En misschien is het wel de vraag hoe de vader zou reageren op een tot zichzelf ingekeerde zoon. Misschien ook wel een herkenbare vraag voor jou. Hoe zal God reageren als je terugkeert op je schreden en zegt dat je verkeerd bent geweest? Hoe zou Jezus op je reageren?

Beide keuzes van deze zoons roepen een reactie van de vader op. En het is goed om te bedenken waar je staat en let er dan eens op hoe deze vader reageert op zijn zoons. Hoe reageert God op onze keuzes van het leven als we bij Hem vandaan zijn gedwaald? Als er iemand hartelijk welkom lijkt te zijn is het de jongste zoon. Is de oudste zoon dan minder welkom?

De jongste zoon heeft het besluit genomen en gaat terug naar zijn vader en al zou hij slaaf moeten worden bij zijn vader, dan is dat nog altijd beter dan bij de varkens blijven. Het is beter op de tweede rang terecht te komen bij God dan in een leven van zonden en gescheiden zijn van God. En kijk dan eens wat deze jongen ten deel valt. Zijn vader staat zelfs op de uitkijk om zijn zoon te ontvangen. Doet hij dat omdat hij tot inkeer gekomen is? Nee, de vader staat daar omdat hij vader is en naar zijn zoon verlangt. Het is niet waar dat hij daar staat te wachten tot zijn zoon tot inkeer komt, hij staat daar namelijk als vader om zijn zoon, hoe hij ook komt, welkom thuis te heten.

En misschien denk je: daar klopt niets van, want zonder inkeer was deze zoon niet welkom geweest? In de eerste plaats heeft de jongste zoon nog geen woord gesproken van berouw. En ik denk dat je het zo ook niet mag stellen, want kijk eens hoe deze vader op zijn andere zoon reageert. De oudste zoon is zeker niet tot inkeer gekomen, maar wat doet deze vader? Hij gaat naar buiten en hij spoort zijn oudste zoon aan om ook binnen te komen.

De vader verlangt dat zowel afgedwaalde zoons als zoons die iets bij hem willen verdienen binnenkomen bij hem. Hier klopt het Vaderhart van God. Het gaat God er niet om dat jij tot inkeer komt, maar het gaat God er in de eerste plaats om dat jij op de plaats van je bestemming aankomt. God de Vader verlangt iedereen binnen. En dat dar berouw bij hoort is zo, maar het verlangen van de vader is dat beide zoons aan zijn tafel zullen zitten. Het is het verlangen van God de Vader dat er niemand verloren gaat en daarom ontvangt Hij afgedwaalde zoons met innerlijke ontferming en keurige, voor het oog nette gelovigen spoort Hij aan om binnen te komen in het Vaderhuis.

Voor beide zoons verlangt deze vader dat ze door de deur naar binnen zullen gaan. Zowel de ene als de andere. Door Jezus ben je welkom bij de Vader. Door Die Deur mogen beiden naar binnen.

Gebed: Vader, U verlangt naar beide zoons, afgedwaald of religieus, U wilt met beiden een relatie en met beiden aan Uw tafel zitten.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu