En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt.” (Lukas 15:12a)
“En de oudste zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden.” (Lukas 15:29a)

Een vader met twee zonen en allebei zeggen ze wat. Dat is opmerkelijk dat van beide zonen staat wat ze ten diepste willen. De jongste zoon stapt naar zijn vader toe en vraagt de erfenis op. Alsof zijn vader al dood zou zijn. Hij is in het vaderhuis en hij wil vertrekken. Hij wil het vaderhuis de rug toekeren en de wereld intrekken. Ja, dat doet een zondaar, die trekt de wereld in en gooit de deur van het vaderhuis, of de deur van het paradijs achter zich dicht. Dat is de ene zoon.

Maar er is nog een andere zoon. Ja, hij zegt pas iets als zijn jongste broer weer terug is, maar het wordt wel duidelijk hoe hij er over denkt. Zijn broer is dan terug en mag zo het vaderhuis weer in en dan de reactie van de oudste zoon. Hij heeft nog nooit een gebod overtreden. Hij heeft altijd zijn best gedaan. Trouw geweest voor zijn vader. Maar daardoor is hij net zo vervreemd geraakt van het vaderhuis dat zijn jongere broer.

De jongste heeft de deur dichtgetrokken en heeft gebroken met zijn vader, maar de oudste is altijd gebleven en heeft zijn best gedaan. Maar waarom doet hij dan zijn best? Kan hij daarmee dan het zoonschap verdienen? Is het zoonschap afhankelijk van wat hij doet? Je zou je af kunnen vragen welke zoon zijn vader het meest pijn doet. Want weglopen is wat, maar kindschap willen verdienen, alsof je anders geen kind zou mogen zijn, wat doet dat met een vader.

Ik weet niet wie jij vandaag bent, of in wie jij je het meest herkent. Ben jij de jongste zoon? Misschien ondertussen wel thuisgekomen bij de Vader, maar voorheen weggelopen omdat een leven zonder God toch wel mooier leek? Of herken jij je het meest in die oudste zoon.

Je doet je leven lang al je best voor God en je hoopt dat God tevreden met je is. Beide zoons, zijn in deze situatie verloren zoons. Op dit moment geldt van beide zoons dat ze vervreemd zijn van het vaderhuis en beiden zijn niet thuis. En misschien zit jij in een veroordelende houding naar allerlei zondaren toe, maar is jouw zonde dat je bij God bezig bent om iets te verdienen. Dat is op dezelfde manier het vaderhuis verlaten als de jongste zoon. Beide zijn vervreemd van hun vader.

En hoe het ook is, of je een nette kerkganger bent of een losgeslagen zondaar, we zijn allemaal verloren zoals we geboren zijn. Grove zondaren of vrome rechtzinnigen, beiden zijn het paradijs kwijt geraakt. En heb maar geen illusies, want hoe verder je nadenkt over deze gelijkenis, hoe schrijnender komen de nette kerkmensen er vanaf. Want laten we maar heel eerlijk zijn, in onze woorden dat we altijd op Gods geboden letten en daarnaar leven zit een hoogmoed die uiterst grof is. En door de erfenis op te eisen zit ook een hoogmoed die uiterst grof is. Je komt vandaag net verder dan te erkennen dat wij ons doel zoals we zijn geboren misten.

Gebed: Vader, zowel ik als mijn andere broer uit de gelijkenis misten allebei ons doel. En er zijn ook nu nog momenten dat ik die mis. Ik buig mij voor U neer omdat ik linksom of rechtsom U de rug toekeerde.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu