En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt.” (Lukas 15:12a)
“En de oudste zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden.” (Lukas 15:29a)

Een vader met twee zonen en allebei zeggen ze wat. Dat is opmerkelijk dat van beide zonen staat wat ze ten diepste willen. De jongste zoon stapt naar zijn vader toe en vraagt de erfenis op. Alsof zijn vader al dood zou zijn. Hij is in het vaderhuis en hij wil vertrekken. Hij wil het vaderhuis de rug toekeren en de wereld intrekken. Ja, dat doet een zondaar, die trekt de wereld in en gooit de deur van het vaderhuis, of de deur van het paradijs achter zich dicht. Dat is de ene zoon.

Maar er is nog een andere zoon. Ja, hij zegt pas iets als zijn jongste broer weer terug is, maar het wordt wel duidelijk hoe hij er over denkt. Zijn broer is dan terug en mag zo het vaderhuis weer in en dan de reactie van de oudste zoon. Hij heeft nog nooit een gebod overtreden. Hij heeft altijd zijn best gedaan. Trouw geweest voor zijn vader. Maar daardoor is hij net zo vervreemd geraakt van het vaderhuis dat zijn jongere broer.

De jongste heeft de deur dichtgetrokken en heeft gebroken met zijn vader, maar de oudste is altijd gebleven en heeft zijn best gedaan. Maar waarom doet hij dan zijn best? Kan hij daarmee dan het zoonschap verdienen? Is het zoonschap afhankelijk van wat hij doet? Je zou je af kunnen vragen welke zoon zijn vader het meest pijn doet. Want weglopen is wat, maar kindschap willen verdienen, alsof je anders geen kind zou mogen zijn, wat doet dat met een vader.

Ik weet niet wie jij vandaag bent, of in wie jij je het meest herkent. Ben jij de jongste zoon? Misschien ondertussen wel thuisgekomen bij de Vader, maar voorheen weggelopen omdat een leven zonder God toch wel mooier leek? Of herken jij je het meest in die oudste zoon.

Je doet je leven lang al je best voor God en je hoopt dat God tevreden met je is. Beide zoons, zijn in deze situatie verloren zoons. Op dit moment geldt van beide zoons dat ze vervreemd zijn van het vaderhuis en beiden zijn niet thuis. En misschien zit jij in een veroordelende houding naar allerlei zondaren toe, maar is jouw zonde dat je bij God bezig bent om iets te verdienen. Dat is op dezelfde manier het vaderhuis verlaten als de jongste zoon. Beide zijn vervreemd van hun vader.

En hoe het ook is, of je een nette kerkganger bent of een losgeslagen zondaar, we zijn allemaal verloren zoals we geboren zijn. Grove zondaren of vrome rechtzinnigen, beiden zijn het paradijs kwijt geraakt. En heb maar geen illusies, want hoe verder je nadenkt over deze gelijkenis, hoe schrijnender komen de nette kerkmensen er vanaf. Want laten we maar heel eerlijk zijn, in onze woorden dat we altijd op Gods geboden letten en daarnaar leven zit een hoogmoed die uiterst grof is. En door de erfenis op te eisen zit ook een hoogmoed die uiterst grof is. Je komt vandaag net verder dan te erkennen dat wij ons doel zoals we zijn geboren misten.

Gebed: Vader, zowel ik als mijn andere broer uit de gelijkenis misten allebei ons doel. En er zijn ook nu nog momenten dat ik die mis. Ik buig mij voor U neer omdat ik linksom of rechtsom U de rug toekeerde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu