“Hij zei: Ik heb gezondigd, eer mij nu toch voor de oudsten van Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij voor de HEERE, uw God zal neerbuigen.”  (1 Samuël 15:30)

We zijn er nog niet helemaal met het gedrag van Saul. Gisteren zagen we hoe God dit beoordeelde. En misschien zou je toch nog het gevoel hebben dat God het wel heel negatief zou zien. Laat duidelijk zijn en blijven dat God het hart van Saul doorgrond en dat dit dus altijd waarheid is. Toch wordt uit het hele hoofdstuk nog wel meer duidelijk waar je al snel overheen leest.

Saul wil, nadat Samuël hem geconfronteerd heeft met zijn zonden, ineens wel belijdenis doen. Hij ontkent in ieder geval niet zijn gedrag. Maar om duidelijk te krijgen hoe hoogmoedig en hoe eigen gereid Saul is, moeten we nog eens op een paar dingen letten.

Het vrome verhaal van de schapen en runderen is wel duidelijk, die zou hij aan God willen offeren. Maar het is zelfs de vraag in hoeverre dit de echte waarheid is. In vers 9 staat namelijk dat Saul niet alleen schapen en runderen spaarde, maar ook Agag. Hij spaart dus ook de koning van Amalek. Waarom eigenlijk? Is dit, samen met de schapen en runderen een soort overwinningstrofee? Dat past veel beter in plaatje dan het vrome verhaal van het offeren. Zeker ook omdat God de hoogmoed van Saul nadrukkelijk noemt.

En let daarbij ook nog eens even op vers 12. Samuël heeft gehoord dat Saul op de Karmel is geweest en nu naar Gilgal is gegaan. Maar wat heeft hij daar op de Karmel gedaan? Hij heeft daar een gedenkteken voor zichzelf opgericht. En bij deze daad is er meer te zeggen voor de gedachte van overwinningstrofees dan voor de gedachte van het vrome offeren.

God ziet het hart aan, ook van leiders. En als het hart van een leider, en ook van geestelijk leiders, niet gericht is op Gods missie, maar op het zijne, dan gaat het mis. Saul was zijn eigen overwinningen aan het vieren op zijn manier. En God kan dan van alles zeggen en willen en deels wil hij nog wel luisteren, maar uiteindelijk doet hij toch datgene wat hem aanzien geeft.

En zelfs als Samuël dan zegt dat hij niet meer met Saul zal teruggaan, dan wil Saul toch dat Samuël mee teruggaat, zodat Saul door de oudsten van Israël toch nog geëerd zal worden en daar zal Saul dan zijn zonden belijden. En ook dat belijden van zonden is duidelijk eigenbelang van Saul. Hij is bezig om te redden wat er te redden valt, zodat zijn eigen aanzien gespaard zal blijven. Want Saul buigt dan neer voor de HEERE, de God van Samuël. Hoever kan het gaan als leiders hun eigen belang voorop gaan stellen.

De gevolgen zijn groot en God gaat niet toestaan dat dit ten koste van Zijn eigendom zal gaan en scheurt het koninkrijk van Saul af. Uiteindelijk zal Gods plan doorgaan, als zullen er ook onder het volk, onder Saul nog verliezen geteld moeten worden. Hoe wil jij leiding geven, voor welk belang ga jij?

Gebed: HERE God, het is zo verleidelijk om voor eigen belang dingen voor U te doen. Dan gebruik ik Uw eigendom voor mijn belangen. Ik wil dat niet en nooit zover laten komen. Leidt mij in Uw waarheid!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu