“Hij zei: Ik heb gezondigd, eer mij nu toch voor de oudsten van Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij voor de HEERE, uw God zal neerbuigen.”  (1 Samuël 15:30)

We zijn er nog niet helemaal met het gedrag van Saul. Gisteren zagen we hoe God dit beoordeelde. En misschien zou je toch nog het gevoel hebben dat God het wel heel negatief zou zien. Laat duidelijk zijn en blijven dat God het hart van Saul doorgrond en dat dit dus altijd waarheid is. Toch wordt uit het hele hoofdstuk nog wel meer duidelijk waar je al snel overheen leest.

Saul wil, nadat Samuël hem geconfronteerd heeft met zijn zonden, ineens wel belijdenis doen. Hij ontkent in ieder geval niet zijn gedrag. Maar om duidelijk te krijgen hoe hoogmoedig en hoe eigen gereid Saul is, moeten we nog eens op een paar dingen letten.

Het vrome verhaal van de schapen en runderen is wel duidelijk, die zou hij aan God willen offeren. Maar het is zelfs de vraag in hoeverre dit de echte waarheid is. In vers 9 staat namelijk dat Saul niet alleen schapen en runderen spaarde, maar ook Agag. Hij spaart dus ook de koning van Amalek. Waarom eigenlijk? Is dit, samen met de schapen en runderen een soort overwinningstrofee? Dat past veel beter in plaatje dan het vrome verhaal van het offeren. Zeker ook omdat God de hoogmoed van Saul nadrukkelijk noemt.

En let daarbij ook nog eens even op vers 12. Samuël heeft gehoord dat Saul op de Karmel is geweest en nu naar Gilgal is gegaan. Maar wat heeft hij daar op de Karmel gedaan? Hij heeft daar een gedenkteken voor zichzelf opgericht. En bij deze daad is er meer te zeggen voor de gedachte van overwinningstrofees dan voor de gedachte van het vrome offeren.

God ziet het hart aan, ook van leiders. En als het hart van een leider, en ook van geestelijk leiders, niet gericht is op Gods missie, maar op het zijne, dan gaat het mis. Saul was zijn eigen overwinningen aan het vieren op zijn manier. En God kan dan van alles zeggen en willen en deels wil hij nog wel luisteren, maar uiteindelijk doet hij toch datgene wat hem aanzien geeft.

En zelfs als Samuël dan zegt dat hij niet meer met Saul zal teruggaan, dan wil Saul toch dat Samuël mee teruggaat, zodat Saul door de oudsten van Israël toch nog geëerd zal worden en daar zal Saul dan zijn zonden belijden. En ook dat belijden van zonden is duidelijk eigenbelang van Saul. Hij is bezig om te redden wat er te redden valt, zodat zijn eigen aanzien gespaard zal blijven. Want Saul buigt dan neer voor de HEERE, de God van Samuël. Hoever kan het gaan als leiders hun eigen belang voorop gaan stellen.

De gevolgen zijn groot en God gaat niet toestaan dat dit ten koste van Zijn eigendom zal gaan en scheurt het koninkrijk van Saul af. Uiteindelijk zal Gods plan doorgaan, als zullen er ook onder het volk, onder Saul nog verliezen geteld moeten worden. Hoe wil jij leiding geven, voor welk belang ga jij?

Gebed: HERE God, het is zo verleidelijk om voor eigen belang dingen voor U te doen. Dan gebruik ik Uw eigendom voor mijn belangen. Ik wil dat niet en nooit zover laten komen. Leidt mij in Uw waarheid!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu