“Hij zei: Ik heb gezondigd, eer mij nu toch voor de oudsten van Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij voor de HEERE, uw God zal neerbuigen.”  (1 Samuël 15:30)

We zijn er nog niet helemaal met het gedrag van Saul. Gisteren zagen we hoe God dit beoordeelde. En misschien zou je toch nog het gevoel hebben dat God het wel heel negatief zou zien. Laat duidelijk zijn en blijven dat God het hart van Saul doorgrond en dat dit dus altijd waarheid is. Toch wordt uit het hele hoofdstuk nog wel meer duidelijk waar je al snel overheen leest.

Saul wil, nadat Samuël hem geconfronteerd heeft met zijn zonden, ineens wel belijdenis doen. Hij ontkent in ieder geval niet zijn gedrag. Maar om duidelijk te krijgen hoe hoogmoedig en hoe eigen gereid Saul is, moeten we nog eens op een paar dingen letten.

Het vrome verhaal van de schapen en runderen is wel duidelijk, die zou hij aan God willen offeren. Maar het is zelfs de vraag in hoeverre dit de echte waarheid is. In vers 9 staat namelijk dat Saul niet alleen schapen en runderen spaarde, maar ook Agag. Hij spaart dus ook de koning van Amalek. Waarom eigenlijk? Is dit, samen met de schapen en runderen een soort overwinningstrofee? Dat past veel beter in plaatje dan het vrome verhaal van het offeren. Zeker ook omdat God de hoogmoed van Saul nadrukkelijk noemt.

En let daarbij ook nog eens even op vers 12. Samuël heeft gehoord dat Saul op de Karmel is geweest en nu naar Gilgal is gegaan. Maar wat heeft hij daar op de Karmel gedaan? Hij heeft daar een gedenkteken voor zichzelf opgericht. En bij deze daad is er meer te zeggen voor de gedachte van overwinningstrofees dan voor de gedachte van het vrome offeren.

God ziet het hart aan, ook van leiders. En als het hart van een leider, en ook van geestelijk leiders, niet gericht is op Gods missie, maar op het zijne, dan gaat het mis. Saul was zijn eigen overwinningen aan het vieren op zijn manier. En God kan dan van alles zeggen en willen en deels wil hij nog wel luisteren, maar uiteindelijk doet hij toch datgene wat hem aanzien geeft.

En zelfs als Samuël dan zegt dat hij niet meer met Saul zal teruggaan, dan wil Saul toch dat Samuël mee teruggaat, zodat Saul door de oudsten van Israël toch nog geëerd zal worden en daar zal Saul dan zijn zonden belijden. En ook dat belijden van zonden is duidelijk eigenbelang van Saul. Hij is bezig om te redden wat er te redden valt, zodat zijn eigen aanzien gespaard zal blijven. Want Saul buigt dan neer voor de HEERE, de God van Samuël. Hoever kan het gaan als leiders hun eigen belang voorop gaan stellen.

De gevolgen zijn groot en God gaat niet toestaan dat dit ten koste van Zijn eigendom zal gaan en scheurt het koninkrijk van Saul af. Uiteindelijk zal Gods plan doorgaan, als zullen er ook onder het volk, onder Saul nog verliezen geteld moeten worden. Hoe wil jij leiding geven, voor welk belang ga jij?

Gebed: HERE God, het is zo verleidelijk om voor eigen belang dingen voor U te doen. Dan gebruik ik Uw eigendom voor mijn belangen. Ik wil dat niet en nooit zover laten komen. Leidt mij in Uw waarheid!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu