De Geest van God werd vaardig over Saul toen hij deze woorden hoorde, en hij ontstak in hevige woede” (1 Samuël 11:6)

Is het niet opmerkelijk dat toen Saul als koning is gezalfd en ook nog eens door het lot is gekozen, hij gewoon teruggaat naar zijn vader en gewoon het boerenwerk weer ter hand neemt. Onbegrijpelijk is het eigenlijk, maar zo gebeurt het wel. En er waren mannen die openlijk de zalving van Saul in twijfel trokken. En leider die niet het gezag krijgt, zou zo maar voor grote problemen kunnen zorgen. Maar het gezag ligt niet wat je krijgt, maar het gezag ligt vooral in het gezag dat je verdient. En natuurlijk spelen daarmee Gods roeping en de uitvoering van de taak bij Saul samen een rol.

Het gaat ineens mis bij Jabes. Plotseling dringen de Ammonieten aan op de stad. Maar voordat ze de stad innemen, bieden ze de inwoners van de stad eerst alle ruimte om een verbond met hen te sluiten. De vraag komt bij de inwoners van Jabes vandaan, maar de Ammonieten lijken heel welwillend. Het aanbod van de inwoners van Jabes is duidelijk: Een verbond sluiten en de inwoners van Jabes zullen de Ammonieten dienen. We zullen op dit voorstel nu niet verder ingaan, maar de Ammonieten willen toch meer. Ze willen best een verbond, maar dan willen ze ook van elke inwoner van Jabes het rechteroog uitsteken. Ze willen schande over Israël brengen. Dat is het doel.

En dan krijgt Saul het te horen terwijl hij gewoon van de akker kwam. En dan blijkt dat het leiderschap bij Saul wel degelijk goed is begonnen. Op dat moment dat hij het hoort wordt Gods Geest ineens vaardig over hem en hij wordt woedend. Dat lijkt een vorm van leiderschap die we zouden moeten afkeuren, maar door de geschiedenis heen blijkt dat hij boos wordt omdat eigenlijk God Zelf verontwaardigd is. Hier wordt Saul boos omdat dit het eigendom van God wordt aangedaan. Hij is hier echt niet gericht op zichzelf, maar op God.

Hij snijdt vervolgens de ossen aan stukken en stuurt die door het hele land heen met de belofte erbij dat iedereen die niet met hem meegaat de strijd in, er op kan rekenen dat dit ook met zijn ossen zal gebeuren. En dit maakt het volk bang voor de vreze van de HEERE. Er komt ontzag voor zijn leiderschap omdat hij het hier opneemt voor Gods zaak. Dat ligt de kracht van een leider over Gods eigendom. Zodra God, Zijn eer, Zijn glorie en Zijn Koninkrijk niet in het centrum staat, dan gaat het mis, maar hier strijd Saul de goede strijd zonder op zichzelf gericht te zijn.

En wat is dan na de overwinning het gevolg? Dat zelfs de mannen die openlijk twijfelden, niets meer te zeggen hadden. Er staan er zelfs in het volk op die deze mannen om het leven willen brengen. Maar daar komt bij Saul niets van in, want op deze dag zal er niemand sterven omdat God aan Israël de overwinning heeft gegeven. Dit is leiderschap zoals God het bedoelt. Leidinggeven voor God! Dan is er ook zegen. God moet in het centrum van elk leiderschap staan en zeker ook in de kerk. En velen noemen wel de naam van God, maar bepalen hun eigen agenda en plannen.

Gebed: HERE God, ik zet U in het centrum van mijn keuzes, daar waar ik leiding geef, wil ik daarin helemaal gericht zijn op U, Uw Koninkrijk, Uw eer en Uw glorie.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu