“Zij zeiden tegen hem: Zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken.” (1 Samuël 8:5)

De laatste tijd werd ik nogal bepaald bij de persoon van Saul. Misschien niet de meest logische persoon om de komende tijd over na te denken, en misschien zo op het oog ook niet de persoon waardoor je geloof opgebouwd wordt. En op het eerste gezicht lijkt dat misschien ook wel zo.

Maar de vraag die mij rondom Saul vooral bezighield was de vraag hoe het toch mogelijk kon zijn dat iemand die de Geest van God heeft gekregen, zelfs profeteerde, toch uiteindelijk ten onder ging aan een boze geest. Hoe is het mogelijk dat leiders die de Geest hebben ontvangen, deze toch lijken kwijt te kunnen raken. En dat leidde tot schokkende ontdekkingen.

En het zou wel eens kunnen zijn dat we in de kerk leiders hebben in de stijl van Saul. Leiders die wel door God zijn aangesteld en daarvoor de Heilige Geest hebben gekregen, maar door overeenkomstige omstandigheden zoals Saul zijn ze de Geest kwijt geraakt en heeft satan ruimte gekregen in de kerk waardoor vrucht en groei uitblijft.

Het koningschap van Saul begint op een opmerkelijk moment in de geschiedenis van Israël. Het is zo’n beetje aan het eind van het leven van Samuël dat Israël bij de oude Samuël aanklopt. Samuël heeft zijn zonen ondertussen als richters aangesteld over Israël, maar daar zijn de oudsten van het volk het niet mee eens. De zonen van Samuël bleken niet in zijn wegen te gaan. In die zin was het argument om hen niet als richters aan te stellen niet verkeerd. Maar ze gebruikten dit om iets anders voor elkaar te krijgen.

Israël was er eigenlijk klaar mee dat een of andere profeet van God leiding aan het volk zou geven. Ze zouden veel te afhankelijk blijven van God en van Gods spreken. Ze willen een koning, net als de volken om hen heen. Ze willen geen leiding meer van God, maar gewoon van een sterke man die de oorlog ingaat op het moment dat hij denkt dat dit nodig is. En man die krachtig leiding geeft en niet langer iemand die zo ‘zweverig’ en ‘geestelijk’ leiding geeft.

Samuël wordt er boos en verdrietig om, maar God zegt hem dan duidelijk: “Samuël, ze wijzen jou niet af, maar Mij. Ze zullen een koning krijgen en de gevolgen zullen voor hen groot zijn. Ze zullen hun zonen kwijtraken aan de strijd en het hof en hun dochters zullen ook moeten dienen.”

Het volk wil een leider die leiding geeft met zijn verstand. Het volk wil niet langer Gods volk zijn, maar Israël dat onder leiding van een koning staat. En de kerk, wat willen wij eigenlijk? Is de kerk nog de plaats waar God bepaald en regeert, of zijn we dat in de kerk ondertussen al veel verder kwijt dan we eigenlijk eerlijk onder ogen willen zien. Leiders zijn belangrijk, ja zelfs bepalend geworden. Velen laten hun geloofsleven afhangen van leiders in de kerk. Israël en de kerk ligt minder ver bij elkaar vandaan dan dat wij vaak beseffen.

Gebed: HERE God, U bent meer Koning dan welke koning op aarde. U bent meer Leider dan welke leider ook op aarde en in de kerk. Geef ons onderwijs over leiderschap, juist ook over geestelijk leiderschap.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu