“Zij zeiden tegen hem: Zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken.” (1 Samuël 8:5)

De laatste tijd werd ik nogal bepaald bij de persoon van Saul. Misschien niet de meest logische persoon om de komende tijd over na te denken, en misschien zo op het oog ook niet de persoon waardoor je geloof opgebouwd wordt. En op het eerste gezicht lijkt dat misschien ook wel zo.

Maar de vraag die mij rondom Saul vooral bezighield was de vraag hoe het toch mogelijk kon zijn dat iemand die de Geest van God heeft gekregen, zelfs profeteerde, toch uiteindelijk ten onder ging aan een boze geest. Hoe is het mogelijk dat leiders die de Geest hebben ontvangen, deze toch lijken kwijt te kunnen raken. En dat leidde tot schokkende ontdekkingen.

En het zou wel eens kunnen zijn dat we in de kerk leiders hebben in de stijl van Saul. Leiders die wel door God zijn aangesteld en daarvoor de Heilige Geest hebben gekregen, maar door overeenkomstige omstandigheden zoals Saul zijn ze de Geest kwijt geraakt en heeft satan ruimte gekregen in de kerk waardoor vrucht en groei uitblijft.

Het koningschap van Saul begint op een opmerkelijk moment in de geschiedenis van Israël. Het is zo’n beetje aan het eind van het leven van Samuël dat Israël bij de oude Samuël aanklopt. Samuël heeft zijn zonen ondertussen als richters aangesteld over Israël, maar daar zijn de oudsten van het volk het niet mee eens. De zonen van Samuël bleken niet in zijn wegen te gaan. In die zin was het argument om hen niet als richters aan te stellen niet verkeerd. Maar ze gebruikten dit om iets anders voor elkaar te krijgen.

Israël was er eigenlijk klaar mee dat een of andere profeet van God leiding aan het volk zou geven. Ze zouden veel te afhankelijk blijven van God en van Gods spreken. Ze willen een koning, net als de volken om hen heen. Ze willen geen leiding meer van God, maar gewoon van een sterke man die de oorlog ingaat op het moment dat hij denkt dat dit nodig is. En man die krachtig leiding geeft en niet langer iemand die zo ‘zweverig’ en ‘geestelijk’ leiding geeft.

Samuël wordt er boos en verdrietig om, maar God zegt hem dan duidelijk: “Samuël, ze wijzen jou niet af, maar Mij. Ze zullen een koning krijgen en de gevolgen zullen voor hen groot zijn. Ze zullen hun zonen kwijtraken aan de strijd en het hof en hun dochters zullen ook moeten dienen.”

Het volk wil een leider die leiding geeft met zijn verstand. Het volk wil niet langer Gods volk zijn, maar Israël dat onder leiding van een koning staat. En de kerk, wat willen wij eigenlijk? Is de kerk nog de plaats waar God bepaald en regeert, of zijn we dat in de kerk ondertussen al veel verder kwijt dan we eigenlijk eerlijk onder ogen willen zien. Leiders zijn belangrijk, ja zelfs bepalend geworden. Velen laten hun geloofsleven afhangen van leiders in de kerk. Israël en de kerk ligt minder ver bij elkaar vandaan dan dat wij vaak beseffen.

Gebed: HERE God, U bent meer Koning dan welke koning op aarde. U bent meer Leider dan welke leider ook op aarde en in de kerk. Geef ons onderwijs over leiderschap, juist ook over geestelijk leiderschap.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu