"Maar als allen zouden profeteren..." (1 Korinthe 14:24a)

Paulus sluit het gedeelte rond de gaven van de Geest en de werking ervan af. En dat lijkt hij te doen met een schijnbare tegenstelling. Hij stelt dat tongentaal in de gemeente niet een teken is voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen, terwijl profetie een teken is voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen. Hier spreekt Paulus eerst nog over het teken dat de aanwezigheid van God bewijst in de gemeente. Voor gelovigen is tongentaal niet het teken van bewijs van Gods aanwezigheid. Profetie is dat echter wel. 

En dan werkt Paulus het laatste stukje uit. Want hoezeer tongentaal voor de ongelovige een bewijs kan zijn van Gods aanwezigheid, door deze taal zal hij niet tot geloof komen, want hij verstaat er niets van. Maar wat gebeurt er nu als iedereen in de gemeente zou profeteren en er komt een ongelovige binnen? Op dat moment zou iedereen door profetie, de waarheid van die ongelovige aan te licht brengen en dan zouden de verborgen dingen van zijn hart openbaar komen. De ongelovige zou eigenlijk daardoor ontmaskerd worden en daardoor tot geloof komen. Daardoor zou hij God aanbidden.

Profetie gaat daarom dus tongentaal te boven, omdat de vermaning die er ook door gesproken wordt, zonden ontmaskeren. En daardoor zal de ongelovige zien dat God spreekt. Profetie is daarmee dan dus ook in de gemeente de belangrijkste gave, terwijl wij misschien vaak eerder aan andere gaven denken. Je vraagt je af of Paulus dan niet worstelde met profetie en of we juist niet terughoudend zouden moeten zijn met profetie. Het kan toch ook helemaal fout gaan? We kunnen toch niet zomaar woorden gaan uitspreken over iemand die bij wijze van spreken de gemeente binnenkomt, terwijl we hem niet kennen?

Het mag duidelijk zijn als Paulus oproep dat de hele gemeente zou getuigen werkelijk zou gebeuren, dan klopt ook wat Paulus later nog zegt dat de geesten van de profeten aan de profeten onderworpen zijn. Als dit echt functioneert, dan spreken die verschillende profetiën elkaar niet tegen. Dan komen valse profeten, of profeten die een verkeerde boodschap hebben vanzelf bovendrijven. En daarbij als profetiën niet kloppen, dan is het ook niet in orde.

De vraag blijft wel, en dat is met de meeste gaven wel zo, hoe weet je nu wat er van God is en wat niet? Het antwoord daarop is heel lastig, omdat al deze dingen niet te verklaren zijn. Concreet is er maar ene weg die we moeten gaan: ga intensief en intiem in gesprek met God. Breng het echt voor Zijn aangezicht, spreek er met Hem over en leer vervolgens acht te slaan op wat je in je hart hoort. Dat geldt voor profetie, voor onderscheiding en voor ook andere gaven. Leer voelen wanneer de Geest je dringt om dingen te zeggen. En ga het maar opschrijven als je dingen 'denkt' te horen, zodat je er meer inzicht in gaat krijgen wat Gods stem is. Dat klinkt heel praktisch, maar het is de enige manier. En bedenk dat je er soms ook naast zult zitten. Maar één ding is duidelijk: wij moeten ons uitstrekken naar de geestelijke gaven.

Gebed: Heilige Geest, U hebt mij veel geleerd over Wie U bent en wat U doet en geeft. Ik voel me net een kleuter bij U op school en ik verlang om meer van U te kennen en te leren. Ik verlang om helemaal hierin in mijn bestemming te wandelen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu