"En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade is ons is gegeven ." (Romeinen 12:6)

Voorzichtig zetten we de eerste stap richting wat de Heilige Geest in ons persoonlijk leven geeft en werkt met betrekking tot de gaven die Hij geeft. Er zijn natuurlijk in de Romeinenbrief nog wel een aantal teksten over de Heilige Geest waardoor wij "Abba Vader" zeggen, maar dat stuk laten we rusten omdat we ons nu veel meer zullen richten op wat de Heilige Geest ons geeft om te kunnen dienen voor Gods Koninkrijk. Want het is wel duidelijk dat alle tekenen die er in Handelingen gebeurden, maar ook bij de individuele gelovigen in het Oude Testament, altijd gericht was op Gods Koninkrijk en Gods plan in het grotere geheel.

Het is ondertussen natuurlijk wel duidelijk geworden dat wat de Heilige Geest uitdeelt aan gaven, dat dit niet beperkt is tot de apsotelen alleen. Ook de heidenen die tot geloof kwamen ontvingen ervan en Jezus' belofte dat Hij met ons zal zijn is een belofte tot aan het einde van de wereldgeschiedenis. En Jezus' aanwezigheid is concreet geworden door de gave van de Heilige Geest.

Toch zijn de gaven die de Heilige Geest geeft niet altijd en overal hetzelfde. Niet iedereen ontvangt evenveel. Er zijn eigenlijk twee verschillen die Paulus los van elkaar geeft. Hier in de Romeinenbrief legt Paulus de nadruk op de hoeveelheid genade. Dan gaat het niet over genade in de vorm van vergeving, maar over genade in de hoeveelheid gaven van de Geest. En dit is tegelijk ook afhankelijk van de mate van het geloof.

Al het voorgaande is dus van belang en alles wat nog komt ook. Durven we in geloof werkelijk elk woord van God over de Heilige Geest en Zijn gaven te geloven. Ook als dit niet precies past bij wat wij denken? Om dat geloof gaat het hier en hoe meer geloof, hoe meer er mogelijk is. 

Tegelijk laat dit zien dat niet iedereen, op elk moment, dezelfde gaven hoeft te hebben. Dat mogen we overlaten aan God, maar al die gaven waarover Paulus in zijn brieven heel veel schrijft, zijn wel beschikbaar en die vragen om geloof. Ook juist als het die dingen zijn die zo vreemd voelen. Geloven wij dat Gods Geest ons werkelijk totaal kan vullen met gaven die voor ons nog heel erg nieuw zijn, maar die tegelijk wel uiterst Bijbels zijn.

En in deze dingen deelt God het zo uit dat we elkaar aanvullen en dat niemand zich ondergeschikt hoeft te voelen aan de ander. Iedere gelovige krijgt naar de mate van zijn geloof de genadegaven die God nodig vindt om binnen het lichaam van Christus te functioneren in de opbouw van het Koninkrijk. Zo wil God aan jou uitdelen alles wat jij nodig hebt! Dat kunnen taken zijn waarbij de gaven van de Geest nodig zijn, dan zijn het vaak bedieningen en het kunnen ook bepaalde momenten zijn dat je specifiek een gave nodig hebt die je op dat moment krijgt. Het staat of valt wel met het geloof dat je er voor hebt. Waar je kiest om alles weg te schuiven en niets er van te geloven, zul je er ook niets van ervaren.

Gebed: Heilige Geest, ik wel echt alles geloven wat U ons leert in Uw Woord, zodat U mij, naar Uw genade kunt geven wat nodig is om Uw Koninkrijk op te bouwen en Uw Evangelie kracht bij te zetten met Uw gaven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu