"En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade is ons is gegeven ." (Romeinen 12:6)

Voorzichtig zetten we de eerste stap richting wat de Heilige Geest in ons persoonlijk leven geeft en werkt met betrekking tot de gaven die Hij geeft. Er zijn natuurlijk in de Romeinenbrief nog wel een aantal teksten over de Heilige Geest waardoor wij "Abba Vader" zeggen, maar dat stuk laten we rusten omdat we ons nu veel meer zullen richten op wat de Heilige Geest ons geeft om te kunnen dienen voor Gods Koninkrijk. Want het is wel duidelijk dat alle tekenen die er in Handelingen gebeurden, maar ook bij de individuele gelovigen in het Oude Testament, altijd gericht was op Gods Koninkrijk en Gods plan in het grotere geheel.

Het is ondertussen natuurlijk wel duidelijk geworden dat wat de Heilige Geest uitdeelt aan gaven, dat dit niet beperkt is tot de apsotelen alleen. Ook de heidenen die tot geloof kwamen ontvingen ervan en Jezus' belofte dat Hij met ons zal zijn is een belofte tot aan het einde van de wereldgeschiedenis. En Jezus' aanwezigheid is concreet geworden door de gave van de Heilige Geest.

Toch zijn de gaven die de Heilige Geest geeft niet altijd en overal hetzelfde. Niet iedereen ontvangt evenveel. Er zijn eigenlijk twee verschillen die Paulus los van elkaar geeft. Hier in de Romeinenbrief legt Paulus de nadruk op de hoeveelheid genade. Dan gaat het niet over genade in de vorm van vergeving, maar over genade in de hoeveelheid gaven van de Geest. En dit is tegelijk ook afhankelijk van de mate van het geloof.

Al het voorgaande is dus van belang en alles wat nog komt ook. Durven we in geloof werkelijk elk woord van God over de Heilige Geest en Zijn gaven te geloven. Ook als dit niet precies past bij wat wij denken? Om dat geloof gaat het hier en hoe meer geloof, hoe meer er mogelijk is. 

Tegelijk laat dit zien dat niet iedereen, op elk moment, dezelfde gaven hoeft te hebben. Dat mogen we overlaten aan God, maar al die gaven waarover Paulus in zijn brieven heel veel schrijft, zijn wel beschikbaar en die vragen om geloof. Ook juist als het die dingen zijn die zo vreemd voelen. Geloven wij dat Gods Geest ons werkelijk totaal kan vullen met gaven die voor ons nog heel erg nieuw zijn, maar die tegelijk wel uiterst Bijbels zijn.

En in deze dingen deelt God het zo uit dat we elkaar aanvullen en dat niemand zich ondergeschikt hoeft te voelen aan de ander. Iedere gelovige krijgt naar de mate van zijn geloof de genadegaven die God nodig vindt om binnen het lichaam van Christus te functioneren in de opbouw van het Koninkrijk. Zo wil God aan jou uitdelen alles wat jij nodig hebt! Dat kunnen taken zijn waarbij de gaven van de Geest nodig zijn, dan zijn het vaak bedieningen en het kunnen ook bepaalde momenten zijn dat je specifiek een gave nodig hebt die je op dat moment krijgt. Het staat of valt wel met het geloof dat je er voor hebt. Waar je kiest om alles weg te schuiven en niets er van te geloven, zul je er ook niets van ervaren.

Gebed: Heilige Geest, ik wel echt alles geloven wat U ons leert in Uw Woord, zodat U mij, naar Uw genade kunt geven wat nodig is om Uw Koninkrijk op te bouwen en Uw Evangelie kracht bij te zetten met Uw gaven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu