"En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade is ons is gegeven ." (Romeinen 12:6)

Voorzichtig zetten we de eerste stap richting wat de Heilige Geest in ons persoonlijk leven geeft en werkt met betrekking tot de gaven die Hij geeft. Er zijn natuurlijk in de Romeinenbrief nog wel een aantal teksten over de Heilige Geest waardoor wij "Abba Vader" zeggen, maar dat stuk laten we rusten omdat we ons nu veel meer zullen richten op wat de Heilige Geest ons geeft om te kunnen dienen voor Gods Koninkrijk. Want het is wel duidelijk dat alle tekenen die er in Handelingen gebeurden, maar ook bij de individuele gelovigen in het Oude Testament, altijd gericht was op Gods Koninkrijk en Gods plan in het grotere geheel.

Het is ondertussen natuurlijk wel duidelijk geworden dat wat de Heilige Geest uitdeelt aan gaven, dat dit niet beperkt is tot de apsotelen alleen. Ook de heidenen die tot geloof kwamen ontvingen ervan en Jezus' belofte dat Hij met ons zal zijn is een belofte tot aan het einde van de wereldgeschiedenis. En Jezus' aanwezigheid is concreet geworden door de gave van de Heilige Geest.

Toch zijn de gaven die de Heilige Geest geeft niet altijd en overal hetzelfde. Niet iedereen ontvangt evenveel. Er zijn eigenlijk twee verschillen die Paulus los van elkaar geeft. Hier in de Romeinenbrief legt Paulus de nadruk op de hoeveelheid genade. Dan gaat het niet over genade in de vorm van vergeving, maar over genade in de hoeveelheid gaven van de Geest. En dit is tegelijk ook afhankelijk van de mate van het geloof.

Al het voorgaande is dus van belang en alles wat nog komt ook. Durven we in geloof werkelijk elk woord van God over de Heilige Geest en Zijn gaven te geloven. Ook als dit niet precies past bij wat wij denken? Om dat geloof gaat het hier en hoe meer geloof, hoe meer er mogelijk is. 

Tegelijk laat dit zien dat niet iedereen, op elk moment, dezelfde gaven hoeft te hebben. Dat mogen we overlaten aan God, maar al die gaven waarover Paulus in zijn brieven heel veel schrijft, zijn wel beschikbaar en die vragen om geloof. Ook juist als het die dingen zijn die zo vreemd voelen. Geloven wij dat Gods Geest ons werkelijk totaal kan vullen met gaven die voor ons nog heel erg nieuw zijn, maar die tegelijk wel uiterst Bijbels zijn.

En in deze dingen deelt God het zo uit dat we elkaar aanvullen en dat niemand zich ondergeschikt hoeft te voelen aan de ander. Iedere gelovige krijgt naar de mate van zijn geloof de genadegaven die God nodig vindt om binnen het lichaam van Christus te functioneren in de opbouw van het Koninkrijk. Zo wil God aan jou uitdelen alles wat jij nodig hebt! Dat kunnen taken zijn waarbij de gaven van de Geest nodig zijn, dan zijn het vaak bedieningen en het kunnen ook bepaalde momenten zijn dat je specifiek een gave nodig hebt die je op dat moment krijgt. Het staat of valt wel met het geloof dat je er voor hebt. Waar je kiest om alles weg te schuiven en niets er van te geloven, zul je er ook niets van ervaren.

Gebed: Heilige Geest, ik wel echt alles geloven wat U ons leert in Uw Woord, zodat U mij, naar Uw genade kunt geven wat nodig is om Uw Koninkrijk op te bouwen en Uw Evangelie kracht bij te zetten met Uw gaven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu