"En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin." (Handelingen 11:15)

Heel veel discussie zijn niet nieuw. En vooral als het over de Heilige Geest en over geloof gaat, als het gaat over radicaal tot geloof komen of bijzondere dingen die God laat gebeuren, dan zijn er altijd mensen die redenen genoeg hebben om te geloven dat het allemaal niet klopt. En vooral als je het zelf meemaakt, kan het heel frustrerend zijn als er dan ongelovige reacties komen. En vaak is het nog niet uit te leggen ook. God is namelijk niet uit te leggen en zeker niet als Hij krachtig en bijzonder werkt.

 

Petrus was zonder twijfel de stem van de Heilige Geest gevolgd. Niet alleen om mee te gaan met de mannen van Cornelius die hem kwamen halen, maar op het moment dat hij bij Cornelius binnenkomt weet hij ook dat God hem heeft laten zien dat hij niets meer onrein mag noemen waardoor hij ergens niet binnen zou mogen komen. En op het moment dat Petrus luistert naar dat wat de Geest hem liet zien, komt de bevestiging al snel, want op het moment dat Petrus gaat spreken blijken dat woorden van kracht te zijn.

Op dat moment valt de Heilige Geest op de heidenen die daar zijn. En niet alleen dat, maar de tekenen van de Geest zijn er ook bij. Het blijkt overigens op dat moment ook dat er dus geen handoplegging of waterdoop bij hoeft te komen om toch de Heilige Geest te krijgen. Hier komt eerst de Heilige Geest met kracht over degenen die het woord van Petrus aannamen en op dat geloof volgt dan nog wel de waterdoop. Maar de Heilige Geest werkt dus zeker niet altijd via bijzondere momenten en de aanname van het woord is dus al genoeg.

Maar het zijn wel heidenen die ook nog eens onbesneden zijn. En dat terwijl een Jood in die dagen toch echt nog steeds de enige zou moeten zijn die kon geloven. Maar God doorbreekt, na het hardnekkig ongeloof van de Joden in het algemeen alle grenzen en ook op de heidenen valt de Heilige Geest. Dit zijn woorden die we ons misschien maar moeilijk kunnen voorstellen. De achtergebleven apostelen beginnen dan ook vragen te stellen en Petrus wordt ter verantwoording geroepen omdat hij bij onreine mensen naar binnen is gegaan.

Petrus vertelt dan slechts wat er is gebeurd. En Petrus bedacht daarbij dat dit de woorden van Jezus waren dat de gelovige met de Heilige Geest gedoopt zou worden. En wat blijkt er dan? Dat op het moment dat dit gebeurt bij mensen buiten de apostelkring, dan komen ook de tekenen erbij en gaan ook deze mensen in tongen spreken. Het zijn dus niet alleen de apostelen die deze gaven hebben gekregen, maar iedere gelovige ontvangt dit hier. Petrus heeft het zelfs over 'dezelfde gaven als wij'.

Deze geschiedenis zet de weg helemaal open voor jou en mij. Deze geschiedenis geeft alle ruimte om vanaf nu aan te nemen dat de Heilige Geest, met alle bijzondere gaven erbij, ook beschikbaar is buiten de apostelkring. Zodat nieuwe apostelen ontstaan en het Koninkrijk tot op de dag van vandaag door zal blijven gaan.

Gebed: Heilige Geest, U doorbreekt alle grenzen en U deelt rijk uit van Uw gaven. Vul mij meer en meer met Uw gaven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu