"En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin." (Handelingen 11:15)

Heel veel discussie zijn niet nieuw. En vooral als het over de Heilige Geest en over geloof gaat, als het gaat over radicaal tot geloof komen of bijzondere dingen die God laat gebeuren, dan zijn er altijd mensen die redenen genoeg hebben om te geloven dat het allemaal niet klopt. En vooral als je het zelf meemaakt, kan het heel frustrerend zijn als er dan ongelovige reacties komen. En vaak is het nog niet uit te leggen ook. God is namelijk niet uit te leggen en zeker niet als Hij krachtig en bijzonder werkt.

 

Petrus was zonder twijfel de stem van de Heilige Geest gevolgd. Niet alleen om mee te gaan met de mannen van Cornelius die hem kwamen halen, maar op het moment dat hij bij Cornelius binnenkomt weet hij ook dat God hem heeft laten zien dat hij niets meer onrein mag noemen waardoor hij ergens niet binnen zou mogen komen. En op het moment dat Petrus luistert naar dat wat de Geest hem liet zien, komt de bevestiging al snel, want op het moment dat Petrus gaat spreken blijken dat woorden van kracht te zijn.

Op dat moment valt de Heilige Geest op de heidenen die daar zijn. En niet alleen dat, maar de tekenen van de Geest zijn er ook bij. Het blijkt overigens op dat moment ook dat er dus geen handoplegging of waterdoop bij hoeft te komen om toch de Heilige Geest te krijgen. Hier komt eerst de Heilige Geest met kracht over degenen die het woord van Petrus aannamen en op dat geloof volgt dan nog wel de waterdoop. Maar de Heilige Geest werkt dus zeker niet altijd via bijzondere momenten en de aanname van het woord is dus al genoeg.

Maar het zijn wel heidenen die ook nog eens onbesneden zijn. En dat terwijl een Jood in die dagen toch echt nog steeds de enige zou moeten zijn die kon geloven. Maar God doorbreekt, na het hardnekkig ongeloof van de Joden in het algemeen alle grenzen en ook op de heidenen valt de Heilige Geest. Dit zijn woorden die we ons misschien maar moeilijk kunnen voorstellen. De achtergebleven apostelen beginnen dan ook vragen te stellen en Petrus wordt ter verantwoording geroepen omdat hij bij onreine mensen naar binnen is gegaan.

Petrus vertelt dan slechts wat er is gebeurd. En Petrus bedacht daarbij dat dit de woorden van Jezus waren dat de gelovige met de Heilige Geest gedoopt zou worden. En wat blijkt er dan? Dat op het moment dat dit gebeurt bij mensen buiten de apostelkring, dan komen ook de tekenen erbij en gaan ook deze mensen in tongen spreken. Het zijn dus niet alleen de apostelen die deze gaven hebben gekregen, maar iedere gelovige ontvangt dit hier. Petrus heeft het zelfs over 'dezelfde gaven als wij'.

Deze geschiedenis zet de weg helemaal open voor jou en mij. Deze geschiedenis geeft alle ruimte om vanaf nu aan te nemen dat de Heilige Geest, met alle bijzondere gaven erbij, ook beschikbaar is buiten de apostelkring. Zodat nieuwe apostelen ontstaan en het Koninkrijk tot op de dag van vandaag door zal blijven gaan.

Gebed: Heilige Geest, U doorbreekt alle grenzen en U deelt rijk uit van Uw gaven. Vul mij meer en meer met Uw gaven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu