"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen." (Johannes 16:13)

Is het Evangelie groter dan de boodschap die Jezus heeft gebracht op aarde? Is er meer te zeggen dan wat Jezus heeft volbracht? Velen denken van niet, vergeving is alles waar het om gaat. In dat geval zouden we de brieven van het Nieuwe Testament wel kunnen afschaffen. Maar het is ook Jezus Zelf die zegt dat er meer is dat van belang is, maar dat op het moment dat Hij de laatste woorden uitspreekt, Zijn discipelen dit niet kunnen verdragen.

En wat belooft Jezus dan? Nadat Hij eerst al over de 'erbij geroepene' heeft gesproken, gaat Hij nog iets uitleggen van wat de Geest van God gaat doen. We stonden al eerder bij dit vers even stil en toen zeiden we al dat de Geest de gelovige in de waarheid zal leiden. Hij zal in de waarheid de weg wijzen. Dat is meer dan alleen vertellen of de apostelen straks moeten overvaren of niet. Dat is meer dan alleen ons vertellen wat God van ons vraagt. In de waarheid de weg wijzen maakt ook duidelijk dat de Heilige Geest door Zijn werk in ons, de waarheid van de leugen zal onderscheiden. Hij zal ons leiden in de weg van de waarheid. Hij geeft onderscheid in je binnenste, waardoor wij, geleidt door de Heilige Geest, het verschil tussen de leugen en de waarheid kunnen weten.

Als jij de Heilige Geest echt de ruimte wil geven in je leven, besef dan dus dat als jij aanvoelt wat de waarheid is in een bepaalde situatie dat dit de Heilige Geest kan zijn. Dat begint met je hiervan bewust worden en die gedachten die je over waarheid of leugen soms hebt, analyseren zodat je zult ontdekken welke momenten de stem van God je de weg wijst in de waarheid.

Maar Jezus zegt ook, nadat Hij had gezegd dat Hij nog meer te zeggen had, maar dat dit voor nu teveel is, dat de Heilige Geest zal komen om de toekomstige dingen ook nog bekend te maken. Alles wat God richting de toekomst nog belangrijk vindt, maar wat niet uitgesproken is door Jezus, zal de Heilige Geest afmaken. En dat is niet alleen voor toen. Natuurlijk zijn er nog Bijbelboeken in het Nieuwe Testament bijgekomen. Maar, we zien ook in het boek Handelingen dat de apostelen soms voor situaties komen te staan, waar de Bijbel geen letterlijk antwoord op geeft.

Maar juist daarom is de Heilige Geest Degene die erbij geroepen is. Hij neemt de leiding in je leven op het moment dat dit nodig is. Hij laat je de dingen zien, waar de Bijbel niets over zegt. Eenvoudig omdat dit toen totaal nog niet aan de orde is. Biddend en wandelend met God, geeft Zijn Geest antwoorden over de weg en de toekomst, ook als het over dingen gaat, waar de Bijbel ons geen antwoord op geeft. Dat zal nooit tegen de Bijbel ingaan, maar het zal je wel leiding geven in specifieke situaties.

Gebed: Heilige Geest, ik geloof dat ik steeds dankbaarder wordt dat U in mij woont. U kunt mij de weg wijzen, tussen alle leugens van deze wereld door en U kunt mij dingen laten zien, die ik moet weten. Ik sta open voor meer van Uw leiding.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu