"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen." (Johannes 16:13)

Is het Evangelie groter dan de boodschap die Jezus heeft gebracht op aarde? Is er meer te zeggen dan wat Jezus heeft volbracht? Velen denken van niet, vergeving is alles waar het om gaat. In dat geval zouden we de brieven van het Nieuwe Testament wel kunnen afschaffen. Maar het is ook Jezus Zelf die zegt dat er meer is dat van belang is, maar dat op het moment dat Hij de laatste woorden uitspreekt, Zijn discipelen dit niet kunnen verdragen.

En wat belooft Jezus dan? Nadat Hij eerst al over de 'erbij geroepene' heeft gesproken, gaat Hij nog iets uitleggen van wat de Geest van God gaat doen. We stonden al eerder bij dit vers even stil en toen zeiden we al dat de Geest de gelovige in de waarheid zal leiden. Hij zal in de waarheid de weg wijzen. Dat is meer dan alleen vertellen of de apostelen straks moeten overvaren of niet. Dat is meer dan alleen ons vertellen wat God van ons vraagt. In de waarheid de weg wijzen maakt ook duidelijk dat de Heilige Geest door Zijn werk in ons, de waarheid van de leugen zal onderscheiden. Hij zal ons leiden in de weg van de waarheid. Hij geeft onderscheid in je binnenste, waardoor wij, geleidt door de Heilige Geest, het verschil tussen de leugen en de waarheid kunnen weten.

Als jij de Heilige Geest echt de ruimte wil geven in je leven, besef dan dus dat als jij aanvoelt wat de waarheid is in een bepaalde situatie dat dit de Heilige Geest kan zijn. Dat begint met je hiervan bewust worden en die gedachten die je over waarheid of leugen soms hebt, analyseren zodat je zult ontdekken welke momenten de stem van God je de weg wijst in de waarheid.

Maar Jezus zegt ook, nadat Hij had gezegd dat Hij nog meer te zeggen had, maar dat dit voor nu teveel is, dat de Heilige Geest zal komen om de toekomstige dingen ook nog bekend te maken. Alles wat God richting de toekomst nog belangrijk vindt, maar wat niet uitgesproken is door Jezus, zal de Heilige Geest afmaken. En dat is niet alleen voor toen. Natuurlijk zijn er nog Bijbelboeken in het Nieuwe Testament bijgekomen. Maar, we zien ook in het boek Handelingen dat de apostelen soms voor situaties komen te staan, waar de Bijbel geen letterlijk antwoord op geeft.

Maar juist daarom is de Heilige Geest Degene die erbij geroepen is. Hij neemt de leiding in je leven op het moment dat dit nodig is. Hij laat je de dingen zien, waar de Bijbel niets over zegt. Eenvoudig omdat dit toen totaal nog niet aan de orde is. Biddend en wandelend met God, geeft Zijn Geest antwoorden over de weg en de toekomst, ook als het over dingen gaat, waar de Bijbel ons geen antwoord op geeft. Dat zal nooit tegen de Bijbel ingaan, maar het zal je wel leiding geven in specifieke situaties.

Gebed: Heilige Geest, ik geloof dat ik steeds dankbaarder wordt dat U in mij woont. U kunt mij de weg wijzen, tussen alle leugens van deze wereld door en U kunt mij dingen laten zien, die ik moet weten. Ik sta open voor meer van Uw leiding.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu