"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn." (Johannes 14:16 en 17)

Als we in het Nieuwe Testament kijken wat Jezus Zelf over de Heilige Geest zegt, vallen er een paar dingen op. De eerste keer dat Hij echt over de Heilige Geest spreekt is eigenlijk in Zijn afscheidsrede, vlak voor het Hogepriesterlijk gebed. Hij heeft net aan Zijn discipelen uitgelegd dat Hij naar Zijn Vader terug zal gaan. Maar dan doet Hij een belofte die meerdere lagen heeft.

Het eerste waarvoor de Heilige Geest zal komen is niet, zoals we vaak denken, om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het eerste waarvoor de Heilige Geest zal komen, is om te troosten. In het Grieks staat er het woord 'parakleet' dat letterlijk betekent: 'er bij geroepen'. Het is een term die komt uit de rechtspraak en heeft iets weg van iemand die ter hulp erbij geroepen wordt. Dat is het eerste waarvoor de Heilige Geest komt. En dat is dus iets dat veel breder is, dan alleen het bieden van troost. Jezus zegt ook dat de Heilige Geest hen alles zal laten herinneren. Eigenlijk is de Heilige Geest dat stuk van God dat er altijd is, om door de gelovige heen te werken. 

Op het moment dat je dit beperkt tot alleen troosten, ontbreekt het meest wezenlijke van de Heilige Geest. Want juist in het 'erbij roepen' zoals je een advocaat erbij roept, wordt de dimensie totaal anders. In elke omstandigheid zal de Heilige Geest erbij zijn, zoals Jezus er nu op maar ene plaats tegelijk bij kon zijn. Eigenlijk vervangt de Heilige Geest Jezus door alomtegenwoordigheid. En waar de discipelen eerst Jezus erbij riepen om wonderen en krachten te doen, daar zal de Heilige Geest dat nu gaan doen in de discipelen.

Jezus zegt dat dit de Geest van de Waarheid is en die kan de wereld niet ontvangen. Dit wat Jezus deed op aarde, maar wat nu door mensen heen zal gaan gebeuren, dat is niet beschikbaar voor de wereld. De wereld kent de Geest niet, maar door Jezus heen zullen Zijn discipelen Hem wel kennen. En de belofte die daarbij gelijk al in meekomt is dat de Heilige Geest in hen zal wonen. Eigenlijk vertegenwoordigt de Heilige Geest Jezus compleet in de gelovige op een alomtegenwoordige manier. 

En op deze manier wil de Geest in jouw leven aanwezig zijn. Hij wil je Jezus' kracht en macht geven door in jou te wonen. Als we straks het boek Handelingen bekijken, blijkt dat de Heilige Geest bij het geloof er vaak met heel veel vervulling bijkomt. Dan overweldigt Hij werkelijk en zal Hij Zich gedragen als de 'erbij geroepene', zodat al Gods eigenschappen zoveel als Hij nodig vindt in je kunnen zijn. Tekenen en krachten van Jezus worden dan dus ook zichtbaar in jou!

Gebed: Heilige Geest, door het geloof woont U nu al in mij, maar ik denk dat ik nog veel te vaak Uw stem niet goed genoeg opmerk. Leert U mij om echt opmerkzaam te zijn op wat U wilt en hoe U in mijn leven werkt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu