"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn." (Johannes 14:16 en 17)

Als we in het Nieuwe Testament kijken wat Jezus Zelf over de Heilige Geest zegt, vallen er een paar dingen op. De eerste keer dat Hij echt over de Heilige Geest spreekt is eigenlijk in Zijn afscheidsrede, vlak voor het Hogepriesterlijk gebed. Hij heeft net aan Zijn discipelen uitgelegd dat Hij naar Zijn Vader terug zal gaan. Maar dan doet Hij een belofte die meerdere lagen heeft.

Het eerste waarvoor de Heilige Geest zal komen is niet, zoals we vaak denken, om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het eerste waarvoor de Heilige Geest zal komen, is om te troosten. In het Grieks staat er het woord 'parakleet' dat letterlijk betekent: 'er bij geroepen'. Het is een term die komt uit de rechtspraak en heeft iets weg van iemand die ter hulp erbij geroepen wordt. Dat is het eerste waarvoor de Heilige Geest komt. En dat is dus iets dat veel breder is, dan alleen het bieden van troost. Jezus zegt ook dat de Heilige Geest hen alles zal laten herinneren. Eigenlijk is de Heilige Geest dat stuk van God dat er altijd is, om door de gelovige heen te werken. 

Op het moment dat je dit beperkt tot alleen troosten, ontbreekt het meest wezenlijke van de Heilige Geest. Want juist in het 'erbij roepen' zoals je een advocaat erbij roept, wordt de dimensie totaal anders. In elke omstandigheid zal de Heilige Geest erbij zijn, zoals Jezus er nu op maar ene plaats tegelijk bij kon zijn. Eigenlijk vervangt de Heilige Geest Jezus door alomtegenwoordigheid. En waar de discipelen eerst Jezus erbij riepen om wonderen en krachten te doen, daar zal de Heilige Geest dat nu gaan doen in de discipelen.

Jezus zegt dat dit de Geest van de Waarheid is en die kan de wereld niet ontvangen. Dit wat Jezus deed op aarde, maar wat nu door mensen heen zal gaan gebeuren, dat is niet beschikbaar voor de wereld. De wereld kent de Geest niet, maar door Jezus heen zullen Zijn discipelen Hem wel kennen. En de belofte die daarbij gelijk al in meekomt is dat de Heilige Geest in hen zal wonen. Eigenlijk vertegenwoordigt de Heilige Geest Jezus compleet in de gelovige op een alomtegenwoordige manier. 

En op deze manier wil de Geest in jouw leven aanwezig zijn. Hij wil je Jezus' kracht en macht geven door in jou te wonen. Als we straks het boek Handelingen bekijken, blijkt dat de Heilige Geest bij het geloof er vaak met heel veel vervulling bijkomt. Dan overweldigt Hij werkelijk en zal Hij Zich gedragen als de 'erbij geroepene', zodat al Gods eigenschappen zoveel als Hij nodig vindt in je kunnen zijn. Tekenen en krachten van Jezus worden dan dus ook zichtbaar in jou!

Gebed: Heilige Geest, door het geloof woont U nu al in mij, maar ik denk dat ik nog veel te vaak Uw stem niet goed genoeg opmerk. Leert U mij om echt opmerkzaam te zijn op wat U wilt en hoe U in mijn leven werkt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu