"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn." (Johannes 14:16 en 17)

Als we in het Nieuwe Testament kijken wat Jezus Zelf over de Heilige Geest zegt, vallen er een paar dingen op. De eerste keer dat Hij echt over de Heilige Geest spreekt is eigenlijk in Zijn afscheidsrede, vlak voor het Hogepriesterlijk gebed. Hij heeft net aan Zijn discipelen uitgelegd dat Hij naar Zijn Vader terug zal gaan. Maar dan doet Hij een belofte die meerdere lagen heeft.

Het eerste waarvoor de Heilige Geest zal komen is niet, zoals we vaak denken, om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het eerste waarvoor de Heilige Geest zal komen, is om te troosten. In het Grieks staat er het woord 'parakleet' dat letterlijk betekent: 'er bij geroepen'. Het is een term die komt uit de rechtspraak en heeft iets weg van iemand die ter hulp erbij geroepen wordt. Dat is het eerste waarvoor de Heilige Geest komt. En dat is dus iets dat veel breder is, dan alleen het bieden van troost. Jezus zegt ook dat de Heilige Geest hen alles zal laten herinneren. Eigenlijk is de Heilige Geest dat stuk van God dat er altijd is, om door de gelovige heen te werken. 

Op het moment dat je dit beperkt tot alleen troosten, ontbreekt het meest wezenlijke van de Heilige Geest. Want juist in het 'erbij roepen' zoals je een advocaat erbij roept, wordt de dimensie totaal anders. In elke omstandigheid zal de Heilige Geest erbij zijn, zoals Jezus er nu op maar ene plaats tegelijk bij kon zijn. Eigenlijk vervangt de Heilige Geest Jezus door alomtegenwoordigheid. En waar de discipelen eerst Jezus erbij riepen om wonderen en krachten te doen, daar zal de Heilige Geest dat nu gaan doen in de discipelen.

Jezus zegt dat dit de Geest van de Waarheid is en die kan de wereld niet ontvangen. Dit wat Jezus deed op aarde, maar wat nu door mensen heen zal gaan gebeuren, dat is niet beschikbaar voor de wereld. De wereld kent de Geest niet, maar door Jezus heen zullen Zijn discipelen Hem wel kennen. En de belofte die daarbij gelijk al in meekomt is dat de Heilige Geest in hen zal wonen. Eigenlijk vertegenwoordigt de Heilige Geest Jezus compleet in de gelovige op een alomtegenwoordige manier. 

En op deze manier wil de Geest in jouw leven aanwezig zijn. Hij wil je Jezus' kracht en macht geven door in jou te wonen. Als we straks het boek Handelingen bekijken, blijkt dat de Heilige Geest bij het geloof er vaak met heel veel vervulling bijkomt. Dan overweldigt Hij werkelijk en zal Hij Zich gedragen als de 'erbij geroepene', zodat al Gods eigenschappen zoveel als Hij nodig vindt in je kunnen zijn. Tekenen en krachten van Jezus worden dan dus ook zichtbaar in jou!

Gebed: Heilige Geest, door het geloof woont U nu al in mij, maar ik denk dat ik nog veel te vaak Uw stem niet goed genoeg opmerk. Leert U mij om echt opmerkzaam te zijn op wat U wilt en hoe U in mijn leven werkt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu