"En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel." (Johannes 16:8)
"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid." (Johannes 16:13)
"Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb." (Johannes 14:26)

Het is nodig om nog een stap verder te ontdekken dat de Heilige Geest eigenlijk normaal gesproken een grote rol hoort te hebben in je leven. Een stap die je misschien nogal zal verrassen, zeker als je traditioneel gezien altijd geleerd hebt dat de Heilige Geest je overtuigd van zonden. Het gevolg daarvan is namelijk dat je snel denkt dat de Heilige Geest niet meer doet dan dat. Want de meeste mensen kennen zo de tekst opzeggen dat de Heilige Geest is gekomen om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar het is de vraag of dit in alle omstandigheden klopt.

Het is even goed om te zien wat Jezus zegt over de Heilige Geest. Het is namelijk nogal opmerkelijk dat Jezus, in Zijn uitleg over de Heilige Geest nogal een groot onderscheid maakt in het werk van de Heilige Geest. Jezus heeft het op twee momenten in Zijn onderwijs over de Heilige Geest over dat wat Hij komt doen. In Johannes 14 spreekt Hij over wat de Heilige Geest komt doen voor de discipelen en ook in hoofdstuk 16 zegt Jezus dat. Hij komt om hen, de discipelen in alle waarheid te leiden en Hij zal hen onderwijzen en alles in herinnering brengen wat Jezus hen gezegd had.

Dat is wat de Heilige Geest doet in het leven van de gelovige. Jezus had de discipelen gezegd dat er tekenen zouden zijn die de gelovige zouden navolgen. Tekenen die alles te maken hadden met de krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest in hen. De Heilige Geest zou hen dus onderwijs geven over het werk van God.

En de andere kant is dat de Heilige Geest ook komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar wie komt Hij daarvan overtuigen? Jezus zegt dat Hij de wereld daarvan komt overtuigen. Op het moment dat de Heilige Geest nog buiten iemand is (die worden aangeduid als 'de wereld') zal Hij overtuigen van zonde. Maar zodra iemand gelooft, neemt de Heilige Geest in diegene Zijn plaats in en gaat onderwijs geven, neemt Hij leiding en wijst Hij de weg.

De gedachte dat de Heilige Geest er voor ons is om ons te overtuigen van zonden, klopt dus niet. Het woord 'wereld' heeft in dit hoofdstuk alles te maken met de zondige, goddeloze wereld, want de overste van deze wereld is geoordeeld, zegt Jezus. Dat is satan, die de overste is van hen die niet geloven.

Deze waarheid betekent dus dat de Heilige Geest in de gelovige heel andere dingen doet. En dat verschil wordt duidelijk in het Nieuwe Testament, maar het contrast wordt duidelijker in het Oude Testament. Want in het Oude Testament is de Heilige Geest overduidelijk aanwezig in mensen met een bijzondere roeping en die groep wordt pas na de Pinksterdag groter. We zullen kijken wat de Heilige Geest doet in individuele geloven in het Oude Testament, om van daaruit te zien dat het individu in het Oude Testament overgaat in de gemeente van gelovigen in het Nieuwe Testament. 

Gebed: Heilige Geest, U bent God, U heeft mij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, waardoor ik ben gevlucht naar Jezus en nu wilt U mij meer van Uzelf geven en dat wil ik leren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu