"En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel." (Johannes 16:8)
"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid." (Johannes 16:13)
"Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb." (Johannes 14:26)

Het is nodig om nog een stap verder te ontdekken dat de Heilige Geest eigenlijk normaal gesproken een grote rol hoort te hebben in je leven. Een stap die je misschien nogal zal verrassen, zeker als je traditioneel gezien altijd geleerd hebt dat de Heilige Geest je overtuigd van zonden. Het gevolg daarvan is namelijk dat je snel denkt dat de Heilige Geest niet meer doet dan dat. Want de meeste mensen kennen zo de tekst opzeggen dat de Heilige Geest is gekomen om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar het is de vraag of dit in alle omstandigheden klopt.

Het is even goed om te zien wat Jezus zegt over de Heilige Geest. Het is namelijk nogal opmerkelijk dat Jezus, in Zijn uitleg over de Heilige Geest nogal een groot onderscheid maakt in het werk van de Heilige Geest. Jezus heeft het op twee momenten in Zijn onderwijs over de Heilige Geest over dat wat Hij komt doen. In Johannes 14 spreekt Hij over wat de Heilige Geest komt doen voor de discipelen en ook in hoofdstuk 16 zegt Jezus dat. Hij komt om hen, de discipelen in alle waarheid te leiden en Hij zal hen onderwijzen en alles in herinnering brengen wat Jezus hen gezegd had.

Dat is wat de Heilige Geest doet in het leven van de gelovige. Jezus had de discipelen gezegd dat er tekenen zouden zijn die de gelovige zouden navolgen. Tekenen die alles te maken hadden met de krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest in hen. De Heilige Geest zou hen dus onderwijs geven over het werk van God.

En de andere kant is dat de Heilige Geest ook komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar wie komt Hij daarvan overtuigen? Jezus zegt dat Hij de wereld daarvan komt overtuigen. Op het moment dat de Heilige Geest nog buiten iemand is (die worden aangeduid als 'de wereld') zal Hij overtuigen van zonde. Maar zodra iemand gelooft, neemt de Heilige Geest in diegene Zijn plaats in en gaat onderwijs geven, neemt Hij leiding en wijst Hij de weg.

De gedachte dat de Heilige Geest er voor ons is om ons te overtuigen van zonden, klopt dus niet. Het woord 'wereld' heeft in dit hoofdstuk alles te maken met de zondige, goddeloze wereld, want de overste van deze wereld is geoordeeld, zegt Jezus. Dat is satan, die de overste is van hen die niet geloven.

Deze waarheid betekent dus dat de Heilige Geest in de gelovige heel andere dingen doet. En dat verschil wordt duidelijk in het Nieuwe Testament, maar het contrast wordt duidelijker in het Oude Testament. Want in het Oude Testament is de Heilige Geest overduidelijk aanwezig in mensen met een bijzondere roeping en die groep wordt pas na de Pinksterdag groter. We zullen kijken wat de Heilige Geest doet in individuele geloven in het Oude Testament, om van daaruit te zien dat het individu in het Oude Testament overgaat in de gemeente van gelovigen in het Nieuwe Testament. 

Gebed: Heilige Geest, U bent God, U heeft mij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, waardoor ik ben gevlucht naar Jezus en nu wilt U mij meer van Uzelf geven en dat wil ik leren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu