"En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel." (Johannes 16:8)
"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid." (Johannes 16:13)
"Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb." (Johannes 14:26)

Het is nodig om nog een stap verder te ontdekken dat de Heilige Geest eigenlijk normaal gesproken een grote rol hoort te hebben in je leven. Een stap die je misschien nogal zal verrassen, zeker als je traditioneel gezien altijd geleerd hebt dat de Heilige Geest je overtuigd van zonden. Het gevolg daarvan is namelijk dat je snel denkt dat de Heilige Geest niet meer doet dan dat. Want de meeste mensen kennen zo de tekst opzeggen dat de Heilige Geest is gekomen om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar het is de vraag of dit in alle omstandigheden klopt.

Het is even goed om te zien wat Jezus zegt over de Heilige Geest. Het is namelijk nogal opmerkelijk dat Jezus, in Zijn uitleg over de Heilige Geest nogal een groot onderscheid maakt in het werk van de Heilige Geest. Jezus heeft het op twee momenten in Zijn onderwijs over de Heilige Geest over dat wat Hij komt doen. In Johannes 14 spreekt Hij over wat de Heilige Geest komt doen voor de discipelen en ook in hoofdstuk 16 zegt Jezus dat. Hij komt om hen, de discipelen in alle waarheid te leiden en Hij zal hen onderwijzen en alles in herinnering brengen wat Jezus hen gezegd had.

Dat is wat de Heilige Geest doet in het leven van de gelovige. Jezus had de discipelen gezegd dat er tekenen zouden zijn die de gelovige zouden navolgen. Tekenen die alles te maken hadden met de krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest in hen. De Heilige Geest zou hen dus onderwijs geven over het werk van God.

En de andere kant is dat de Heilige Geest ook komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar wie komt Hij daarvan overtuigen? Jezus zegt dat Hij de wereld daarvan komt overtuigen. Op het moment dat de Heilige Geest nog buiten iemand is (die worden aangeduid als 'de wereld') zal Hij overtuigen van zonde. Maar zodra iemand gelooft, neemt de Heilige Geest in diegene Zijn plaats in en gaat onderwijs geven, neemt Hij leiding en wijst Hij de weg.

De gedachte dat de Heilige Geest er voor ons is om ons te overtuigen van zonden, klopt dus niet. Het woord 'wereld' heeft in dit hoofdstuk alles te maken met de zondige, goddeloze wereld, want de overste van deze wereld is geoordeeld, zegt Jezus. Dat is satan, die de overste is van hen die niet geloven.

Deze waarheid betekent dus dat de Heilige Geest in de gelovige heel andere dingen doet. En dat verschil wordt duidelijk in het Nieuwe Testament, maar het contrast wordt duidelijker in het Oude Testament. Want in het Oude Testament is de Heilige Geest overduidelijk aanwezig in mensen met een bijzondere roeping en die groep wordt pas na de Pinksterdag groter. We zullen kijken wat de Heilige Geest doet in individuele geloven in het Oude Testament, om van daaruit te zien dat het individu in het Oude Testament overgaat in de gemeente van gelovigen in het Nieuwe Testament. 

Gebed: Heilige Geest, U bent God, U heeft mij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, waardoor ik ben gevlucht naar Jezus en nu wilt U mij meer van Uzelf geven en dat wil ik leren.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu