"maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." (Handelingen 1:8)

En dan is het eindelijk zover, Jezus mag terug naar Zijn Vader. Zijn taak op aarde zit er eindelijk echt op. Maar gelukkig heeft Hij nog elf discipelen die Hij kan achterlaten op aarde, zodat Zijn werk toch door kan gaan. Zou dat niet een geruststelling zijn. Is het niet een geruststelling voor Jezus dat jij en ik er nog zijn? Een geruststelling dat er nog op aarde zijn die het werk van Hem toch voort zullen zetten? Ik ben bang dat als Jezus heel menselijk zou denken, dat Hij niet erg ontspannen is terug gegaan naar Zijn Vader.

Jezus had namelijk Zijn discipelen net verteld dat ze in Jeruzalem moeten blijven, net zolang als dat het zou duren dat God de Vader Zijn belofte aan hen zou vervullen. Jezus maakt duidelijk aanstalten om weg te gaan. En als we dan lezen wat de discipelen zeggen: "Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?" Wat een vraag! Moet Jezus zo Zijn werk op aarde achterlaten? In de handen van deze discipelen? Begrijpen ze het dan nog steeds niet?

Jezus laat hen en ons achter met de wetenschap dat elke gelovige de kracht van de Heilige Geest zal ontvangen. Dat geeft Jezus de rust om nu achter de wolk te verdwijnen in binnen te gaan in het Vaderhuis bij Zijn Vader. Daar gaat Zijn werk wel door, maar op een ander niveau. En nu dan op aarde? Dat Koninkrijk waar de discipelen het over hebben, dat zal zeker opgericht worden, alleen op een andere manier dan dat zij vor ogen hebben. Het hemelse Koninkrijk dat zal meer en meer zichtbaar gaan worden en daarom zal de Heilige Geest straks komen en daarvoor alle kracht geven. Niet een aards koninkrijk dat Jezus zal herstellen, maar de discipelen zelf zullen vanuit het Koninkrijk van God gaan leven.

De belofte van de Heilige Geest heeft namelijk wel alles met het Koninkrijk van God te maken, maar niet met het koninkrijk dat zij dachten. God geeft Zijn Geest namelijk ook niet aan ons, om hier onze koninkrijken te bouwen, maar de Geest is gekomen zodat Gods werk, Gods Koninkrijk door zal gaan. De Geest zal straks Zijn woning nemen in de gelovigen, zodat Gods Geest elke gelovigen zal leiden tot een leven vanuit God en door God.

En Jezus is weggegaan met de wetenschap dat Hij Zijn Geest zou sturen. In die rust is Hij gegaan. En wij nu dan? Wij mogen ook gaan ontdekken wat dat Koninkrijk van God betekent en hoe wij dat Koninkrijk kunnen en mogen uitleven. Alles wat Jezus hen heeft onderwezen zal de Heilige Geest hen ook leren, maar ons ook. Zo zal Jezus werk doorgaan, ook als Hij er niet lichamelijk meer is. Zo wordt Gods Naam verbreidt en wordt Zijn huis uiteindelijk helemaal vol en zal het Koninkrijk zichtbaar zijn door de gelovigen heen.

Gebed: Dat Koninkrijk van U, Here Jezus, is een totaal ander dan dat van ons. Ik wil Uw Koninkrijk zichtbaar maken, ook nu U naar de hemel bent. Ik verlang naar meer kracht van Uw Geest!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu