"Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren."" (Johannes 21:15) 

Vaak is het niet leuk als iemand je even confronteert met je gedrag. Vaak schieten we gelijk door in de verdediging en heel vaak gebeurt het ook nog eens dat als je de schuld voelt, je ook nog maar eens in schuld gaat terug reageren. Na alle frustratie van de discipelen, hebben ze ontdekt dat het Jezus was die hen dat bevel gaf om het net aan de andere kant uit te gooien. En toen Johannes dat zag, sprong Petrus direct overboord en ging naar Jezus toe. Petrus notabene...

Hoe dacht hij eigenlijk om Jezus onder ogen te komen na zijn verloochening? Toch blijkt de liefde voor Jezus het te overwinnen. Maar als hij dan aan land komt, dan is het wel schrikken. Kijk, Jezus gaat natuurlijk wel eerlijk met je om. Hij laat natuurlijk dingen niet onbesproken. Maar de liefde waar Hij het mee doet is wel uitermate bijzonder. Het maakt alleen de confrontatie niet minder. Zo is Jezus wel, Hij ontdekt ons soms aan dingen in ons leven, waarbij Hij niet eens woorden hoeft te spreken. 

Petrus komt aan land en het eerste wat hij ziet is een kolenvuur. Juist zo'n vuur als waar hij zijn handen stond te warmen toen hij Jezus verloochende. Dat brandt daar op het moment dat hij aan land komt zwemmen. En dan neemt Jezus hem na het middagmaal apart. Al die tijd heeft hij dat kolenvuur gezien. Je zou toch geen hap meer door je keel krijgen? 

En dan stelt Jezus hem drie keer de vraag naar zijn liefde voor Jezus. Maar de eerste keer zegt Hij erbij: "Heb je Mij liever dan dezen?" Nee, dat gaat niet over de anderen, dat gaat over die 153 vissen die hij aan land had gebracht met de anderen. "Petrus, heb je Mij liever dan dat oude beroep?" Dat doet pijn, want hij was gaan vissen omdat hij ook niet wist hoe het anders moest. Dus dat oude beroep, waarin hij toch ook wel wat vastigheid had, gewoon omdat hij dat beroep bekwaam was, zal hij toch moeten loslaten als Jezus hem er toch weer bij vraagt. Hoe dat voor hem is geweest, weten we niet, maar wat heb jij en wat heb ik liever dan Jezus? 

Heb je Jezus liever dan je huidige vastigheid? Ook als Jezus straks nog meer te zeggen heeft? Want op een bevestigend antwoord volgt straks nog wel een opdracht. En dan zou het wel eens heel onzeker kunnen worden hoe je toekomst eruit gaat zien. En is dan je liefde voor Jezus en Zijn Koninkrijk sterker dan voor je vastigheden nu? Jezus vraagt heel simpel: "Heb je mij liever dan...." Dan wat? Je werk? Je veilige vormen, traditie, kerk, vrienden... Het maakt helemaal niet uit, maar mag Jezus straks alles van je vragen? Ben jij beschikbaar voor wat er straks nog komt? 

Gebed: Here Jezus, Uw vraag is wel heftiger dan ik vaak besef. Mijn vastigheden lijken zo veilig en U roept mij telkens daar vandaan weg zodat U met mij Uw weg kan gaan. Toch wil ik beschikbaar zijn en leven voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu