“Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.” (2 Petrus 1:4)

Draag jij de Goddelijke natuur? Een vraag die je wenkbrauwen misschien doet fronsen. Want je bent toch mens? Je kunt toch Gods natuur niet dragen. Wij wilden toch als God zijn in het paradijs en juist dat zorgde ervoor dat we het contact met God zijn kwijtgeraakt? Toch zegt Petrus dat we deel kunnen krijgen aan de Goddelijke natuur.

En wij kunnen deel krijgen aan de Goddelijke natuur. En in die Goddelijke natuur wordt Gods heerlijkheid zichtbaar. In Christus delen we in de Goddelijke natuur. En toch kunnen we hierbij zeggen dat dit toch wel iets te maken heeft met het gelijk zijn aan God. De Goddelijke natuur heeft alles te maken met hoe God met dingen omgaat.

Kunnen wij die natuur dragen? Ja, die draag je in Christus. Op het moment dat jij tot geloof kwam, ben jij gestorven aan het kruis en in Christus in jou opgestaan. Paulus zegt daarover: “Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.” Daardoor kan Johannes in zijn brief ook zeggen dat iemand die uit God geboren is niet meer zondigt.

Natuurlijk blijven we geconfronteerd worden met wat Paulus noemt ‘het lichaam van de zonde’, maar je nieuwe identiteit is de identiteit en het karakter van God in jou. En daarin draag je dus wel degelijk de natuur van God.

In jouw leven, wordt God zichtbaar. Dat is niet altijd bewust, maar het is wel de waarheid over jouw leven dat God Zijn natuur in jou heeft gelegd. Dat blijkt ook in de vele vader-kind teksten uit de Bijbel. Als je kind bent, dan ben je van dezelfde natuur als je Vader.

Het diepste dat Petrus in zijn brief zegt heeft te maken met welk stukje van de Goddelijke natuur hij bedoelt. Door Gods kracht is ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort en door Zijn beloften krijgen we deel van de Goddelijke natuur. En dan volgt er een rijtje dat begint met geloof. Bij het geloof begint het, en door alle stappen heen in de verzen 5 tot en met 7 komt Petrus uiteindelijk uit bij broederliefde en daarna liefde voor allen.

Dat is Gods natuur in jou! Daar mag jij je naar uitstrekken met de Goddelijke natuur in jou. Het is God in jou, Die je steeds verder laat groeien, tot je uiteindelijk zover komt dat je liefde hebt voor allen, zoals God liefde heeft voor deze hele wereld.

Je bent het verderf van deze wereld ontvlucht en God heeft Zijn kracht in jou gelegd zodat je zal doorgroeien naar Goddelijke liefde voor alle mensen, zodat ook al die mensen zullen weten dat ze het verderf kunnen ontvluchten en ook deel kunnen krijgen aan deze Goddelijke natuur. En er zal door deze Goddelijke natuur dan een beweging van liefde op gang komt. Sterk je uit om die Goddelijke natuur in jou tot leven te laten komen.

Gebed: Vader God, Uw Goddelijke natuur lijkt zo groot en ver weg voor mij. Maar U wilt mij leren om aan mijn geloof zoveel toe te voegen, zodat ik uiteindelijk Uw liefde zal hebben voor alle mensen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu