“En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.” (Romeinen 6:18)

Er zijn van die teksten die niet altijd zo makkelijk zijn. Niet omdat ze moeilijk zijn uit te leggen, maar omdat ze je ergens gewoon pijn doen. Teksten in de Bijbel die je zomaar opeens  confronteren met de vraag of Jezus wel werkelijk Heer is in je leven. En eerlijk gezegd doet Paulus dat nog al eens. En ook de tekst voor vandaag is er zo eentje. En voordat je denkt dat dit misschien heel theologisch is, dat is het niet. Het is namelijk een tekst die letterlijk zegt wat jij bent: Jij bent een dienaar van de gerechtigheid.

Er zijn teksten voorbij gekomen die wel alles met je identiteit in Christus te maken hadden, maar die niet letterlijk altijd zeiden wie we in Christus zijn. Deze tekst doet dat dus wel. Paulus zegt: “Als jij bent vrijgemaakt van de zonde, dan ben jij een dienaar van de gerechtigheid. Jij dient dus de gerechtigheid. Of sterker nog, je bent in dienst van de gerechtigheid.

Eigenlijk is de gerechtigheid een dienst die we als dienaars daarvan dus moeten vervullen. Gerechtigheid is een woord dat uit de rechtspraak komt. Het is een woord dat alles te maken heeft met rechtvaardigheid, eerlijkheid en zuiverheid. En daar een dienaar van zijn, of aan deze bediening dienstbaar gemaakt. Het is een bediening op aarde die de leden van jouw lichaam hebben gekregen vanaf het moment dat jij van de zonde werd vrijgemaakt.

Voor die tijd kon jij alleen maar zondigen en gerechtigheid kwam uit jou niet voort, zeker niet vanuit een oprecht hart. Elke vorm van humaniteit buiten Christus is namelijk altijd op jezelf gericht. Maar toen je door het geloof in Christus werd vrijgemaakt van de zonde en de zonde zijn macht op je leven verloor, werd je een dienaar van de gerechtigheid.

In jou is een nieuwe mens geboren, die uit Christus is en die verlangt om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid op aarde. Dat verlangen kun je door te blijven hangen aan het lichaam van de zonde wel wegstoppen. Maar dat in jou, wat uit Christus geboren is, jouw nieuwe identiteit is dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

Dat is bijzonder dat jij dienstbaar bent aan rechtvaardigheid, eerlijkheid en zuiverheid. Dat zijn de grote tekenen van het Koninkrijk. En kijk even eerlijk in de spiegel of jij werkelijk de gerechtigheid op aarde dient. Bevorderen wij werkelijk een eerlijke wereld.

God zegt ergens in Amos dat Hij geen behoefte heeft aan het zingen van liederen, als we de gerechtigheid op aarde niet bevorderen. Maar in deze lijn zegt Paulus ook tegen ons dat we dienaars van de gerechtigheid zijn. En wil jij dat stuk van jouw identiteit in Christus ook werkelijk ruimte geven?

Dat werkt niet alleen uit in je eigen leven, direct om je heen. Daar begint het wel, daar zoek je naar gerechtigheid en eerlijkheid in je eigen leven, maar ook in de levens om je heen. En dan niet alleen door je eigen daden, maar ook door het opkomen voor de zwakken. Maar daarnaast werkt het ook door in je hele wereldvisie, in het omgaan met dieren, met slavernij in de letterlijke zin, in kinderarbeid en in alles waar onrecht geleden wordt. Wil jij ook hierin echt keuzes maken?

Gebed: Vader God, er is zoveel onrecht op aarde, maar U maakte mij tot een dienaar van de gerechtigheid. Ik wil ook hierin uit mijn identiteit in Christus leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu