"Want u bent tot de vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde." (Galaten 5:13)

Het zou wel eens kunnen zijn dat deze waarheid over je identiteit in Christus alles op z'n kop gaat zetten. Er is geen tekst te vinden die zo duidelijk maakt wat we in Christus hebben. Maar tegelijk is er geen tekst te vinden die zo duidelijk maakt waar het in ons leven zo vaak ook helemaal fout gaat. Want ik weet niet in hoeverre jij het beseft, maar als jij in Christus bent, dan ben jij vrij! Je bent vrij! En jouw vrijheid is een vrijheid waardoor jij niets meer hoeft te doen om ook maar iets te verdienen om te mogen zijn die je bent.

Paulus schrijft in de Galatenbrief vooral over gelovigen die vrij waren en hun vrijheid weer kwijt waren geraakt. Ze waren wel met de Geest begonnen en ze waren wel bezig geweest om alleen van genade te leven, ze waren wel bezig geweest om hun nieuwe identiteit als basis onder hun leven te leggen, maar voordat ze goed en wel op weg waren, zijn ze aan het werk gegaan om die identiteit te verdienen. Het gaat zover dat Paulus uitroept: "Wie heeft jullie betoverd." Want dat was er gebeurd. 

Op het moment dat jij je vrijheid in Christus kwijtraakt, ben je namelijk onder de macht van toverij. God zal jou namelijk nooit manipuleren, God zal alleen tegen jou zeggen: Door Jezus ben jij vrij! Nee, dat is geen vrijheid om maar raak te zondigen, dat bedoelt Paulus niet. Maar het is een vrijheid waarin je niet meer bent onder de macht van slavernij. Slavernij is namelijk een vorm van manipulatie en manipulatie is toverij. Slavernij zorgt dat jij je moet meten aan anderen en dat er voor zorgt dat jij gaat doen wat anderen willen dat je doet.

Weet je wat slavernij is? Dat is dat jij je weer opnieuw aan allerlei regels en voorschriften moet houden om bij God in een goed blaadje te komen. Maar de waarheid is dat God jou, door Jezus op een goed blaadje heeft gezet, waardoor jij vanuit je vrijheid gaat leven naar Gods verlangens. En het is zo verleidelijk om je telkens bezig te houden met alles waardoor jij iets zou kunnen verdienen. Maar er is bij God niets te verdienen, want genade is gratis. En door Gods genade in Christus, ben jij vrij!

En wij zijn ertoe geroepen om in die vrijheid te leven. Niets in jouw leven heeft kracht als je het doet uit verdienste. Met verdienste kom je om, maar God schenkt jou, in Christus volkomen vrijheid. En elke regel die God niet stelt, maar die jij moet houden komt voort uit slavernij. En elke regel die God wel stelt en elk voorschrift dat Hij wel geeft is nooit het eerste in je leven waaruit je mag leven, maar deze dingen functioneren alleen maar als je uit de ontvangen vrijheid in Christus leeft. Ga staan in de vrijheid! Jij bent door Gods genade die je bent om van daaruit in relatie met God te leven, zodat je Zijn wet als liefdeswet voor Hem zult ervaren.

Gebed: Vader God, ik dank U dat ik vrij bent en dat U mij tot vrijheid roept. Ik kan niets, maar ik hoef ook niets te verdienen bij U. U hebt mij vrij gemaakt zodat ik uit die vrijheid mag leven voor U. Ik wil mij nooit meer laten betoveren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu