"Want u bent tot de vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde." (Galaten 5:13)

Het zou wel eens kunnen zijn dat deze waarheid over je identiteit in Christus alles op z'n kop gaat zetten. Er is geen tekst te vinden die zo duidelijk maakt wat we in Christus hebben. Maar tegelijk is er geen tekst te vinden die zo duidelijk maakt waar het in ons leven zo vaak ook helemaal fout gaat. Want ik weet niet in hoeverre jij het beseft, maar als jij in Christus bent, dan ben jij vrij! Je bent vrij! En jouw vrijheid is een vrijheid waardoor jij niets meer hoeft te doen om ook maar iets te verdienen om te mogen zijn die je bent.

Paulus schrijft in de Galatenbrief vooral over gelovigen die vrij waren en hun vrijheid weer kwijt waren geraakt. Ze waren wel met de Geest begonnen en ze waren wel bezig geweest om alleen van genade te leven, ze waren wel bezig geweest om hun nieuwe identiteit als basis onder hun leven te leggen, maar voordat ze goed en wel op weg waren, zijn ze aan het werk gegaan om die identiteit te verdienen. Het gaat zover dat Paulus uitroept: "Wie heeft jullie betoverd." Want dat was er gebeurd. 

Op het moment dat jij je vrijheid in Christus kwijtraakt, ben je namelijk onder de macht van toverij. God zal jou namelijk nooit manipuleren, God zal alleen tegen jou zeggen: Door Jezus ben jij vrij! Nee, dat is geen vrijheid om maar raak te zondigen, dat bedoelt Paulus niet. Maar het is een vrijheid waarin je niet meer bent onder de macht van slavernij. Slavernij is namelijk een vorm van manipulatie en manipulatie is toverij. Slavernij zorgt dat jij je moet meten aan anderen en dat er voor zorgt dat jij gaat doen wat anderen willen dat je doet.

Weet je wat slavernij is? Dat is dat jij je weer opnieuw aan allerlei regels en voorschriften moet houden om bij God in een goed blaadje te komen. Maar de waarheid is dat God jou, door Jezus op een goed blaadje heeft gezet, waardoor jij vanuit je vrijheid gaat leven naar Gods verlangens. En het is zo verleidelijk om je telkens bezig te houden met alles waardoor jij iets zou kunnen verdienen. Maar er is bij God niets te verdienen, want genade is gratis. En door Gods genade in Christus, ben jij vrij!

En wij zijn ertoe geroepen om in die vrijheid te leven. Niets in jouw leven heeft kracht als je het doet uit verdienste. Met verdienste kom je om, maar God schenkt jou, in Christus volkomen vrijheid. En elke regel die God niet stelt, maar die jij moet houden komt voort uit slavernij. En elke regel die God wel stelt en elk voorschrift dat Hij wel geeft is nooit het eerste in je leven waaruit je mag leven, maar deze dingen functioneren alleen maar als je uit de ontvangen vrijheid in Christus leeft. Ga staan in de vrijheid! Jij bent door Gods genade die je bent om van daaruit in relatie met God te leven, zodat je Zijn wet als liefdeswet voor Hem zult ervaren.

Gebed: Vader God, ik dank U dat ik vrij bent en dat U mij tot vrijheid roept. Ik kan niets, maar ik hoef ook niets te verdienen bij U. U hebt mij vrij gemaakt zodat ik uit die vrijheid mag leven voor U. Ik wil mij nooit meer laten betoveren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu