"Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige." (Hebreeën 13:14)

Al eerder stonden we stil bij het feit dat we burgers zijn van de hemel. Maar toch is daar nog wat meer over te zeggen. Want we kunnen best tegen elkaar Gods waarheid uitspreken dat we in het geloof burgers van de hemel zijn, maar het feit is dat, ondanks dat het Hoofd Boven is, wij dat nog niet zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt daarom dat we ook nog op zoek zijn naar de toekomstige stad. We zijn, terwijl we hemelburgers zijn, nog steeds wel onderweg.

In Christus ben je dus niet alleen hemelburger, maar ben je ook reiziger op deze aarde. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft het er over dat we de toekomstige stad zoeken en tegelijkertijd trekt hij ook de lijn vanuit Abraham. Abraham ging uit zijn land en zijn familie op weg naar het beloofde land. Hij wist er eigenlijk niets van, maar God zou hem er brengen.

Wij zijn reizigers op weg naar de toekomstige stad waar we nog maar zo weinig van weten, maar we weten en geloven dat het daar uitermate goed zal zijn en dat God ons daar zal brengen. En nu, nu zijn we reiziger, we zijn onderweg. Maar reiziger onderweg zijn we wel als hemelburger. We leven ondertussen wel als kinderen van het Koninkrijk hier Boven. En dat bepaalt dus ook onze manier van reizen. De schrijver zegt er in de verzen erna over: "Laten wij dan altijd door Hem, Jezus, een lofoffer brengen aan God... en vergeet het weldoen en het onderlinge dienstbetoon niet."

Dat is het. Reiziger onderweg in een vreemd land op weg naar ons Vaderland, dat nog een vreemd land is, zijn reizigers die hier op aarde al wel leven als Koninklijke reizigers. Dit bepaalt dus alles van de manier hoe we omgaan met alles dat God ons toevertrouwt. We reizen wel voort, maar heel onze levensweg is een weg waarin God ons ontmoetingen en omstandigheden geeft waarin Hij ons alle ruimte geeft om Zijn Koninkrijk te leven. 

Willen wij op deze manier reizen door het leven? Wil jij echt het verschil maken, onderweg naar Huis? Zodat er een lofoffer op je lippen is, maar ook dat je gerechtigheid en recht uitoefen in je wandelen. En ja, dat mensen die jij mag ontmoeten de handen oplegt en hen biddend zegent? En met dat ik dit zo zeg, voel ik ook vaak mijn eigen worsteling hiermee. 

Een reiziger onderweg is namelijk ook een reiziger die weet dat het gebed in de ontmoetingen, stukjes hemel op aarde zijn voor die mensen die je ontmoet. Dit laat zien wat voor reiziger jij bent. En het zoeken naar recht en gerechtigheid zijn de tekenen van het Koninkrijk waarnaar jij op weg bent. Dat bepaalt hoe je met mensen omgaat, dat bepaalt welke ethische keuzes dat je maakt. Dat zijn keuzes volgens de ethiek van het Koninkrijk.

En reiziger zijn betekent ook dat je uiteindelijk zult aankomen. En dan zal blijken dat het land minder vreemd is dan je dacht, want je leefde er hier op aarde al uit. Lieve pelgrim, reis je weg met vreugde!

Gebed: Vader God, ik ben een reiziger die gevoed wordt door zijn land van herkomst. Ik wil leven en reizen vanuit Uw ethiek, vanuit Uw keuzes. En onderweg wil ik het verschil maken op aarde.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu