"Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige." (Hebreeën 13:14)

Al eerder stonden we stil bij het feit dat we burgers zijn van de hemel. Maar toch is daar nog wat meer over te zeggen. Want we kunnen best tegen elkaar Gods waarheid uitspreken dat we in het geloof burgers van de hemel zijn, maar het feit is dat, ondanks dat het Hoofd Boven is, wij dat nog niet zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt daarom dat we ook nog op zoek zijn naar de toekomstige stad. We zijn, terwijl we hemelburgers zijn, nog steeds wel onderweg.

In Christus ben je dus niet alleen hemelburger, maar ben je ook reiziger op deze aarde. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft het er over dat we de toekomstige stad zoeken en tegelijkertijd trekt hij ook de lijn vanuit Abraham. Abraham ging uit zijn land en zijn familie op weg naar het beloofde land. Hij wist er eigenlijk niets van, maar God zou hem er brengen.

Wij zijn reizigers op weg naar de toekomstige stad waar we nog maar zo weinig van weten, maar we weten en geloven dat het daar uitermate goed zal zijn en dat God ons daar zal brengen. En nu, nu zijn we reiziger, we zijn onderweg. Maar reiziger onderweg zijn we wel als hemelburger. We leven ondertussen wel als kinderen van het Koninkrijk hier Boven. En dat bepaalt dus ook onze manier van reizen. De schrijver zegt er in de verzen erna over: "Laten wij dan altijd door Hem, Jezus, een lofoffer brengen aan God... en vergeet het weldoen en het onderlinge dienstbetoon niet."

Dat is het. Reiziger onderweg in een vreemd land op weg naar ons Vaderland, dat nog een vreemd land is, zijn reizigers die hier op aarde al wel leven als Koninklijke reizigers. Dit bepaalt dus alles van de manier hoe we omgaan met alles dat God ons toevertrouwt. We reizen wel voort, maar heel onze levensweg is een weg waarin God ons ontmoetingen en omstandigheden geeft waarin Hij ons alle ruimte geeft om Zijn Koninkrijk te leven. 

Willen wij op deze manier reizen door het leven? Wil jij echt het verschil maken, onderweg naar Huis? Zodat er een lofoffer op je lippen is, maar ook dat je gerechtigheid en recht uitoefen in je wandelen. En ja, dat mensen die jij mag ontmoeten de handen oplegt en hen biddend zegent? En met dat ik dit zo zeg, voel ik ook vaak mijn eigen worsteling hiermee. 

Een reiziger onderweg is namelijk ook een reiziger die weet dat het gebed in de ontmoetingen, stukjes hemel op aarde zijn voor die mensen die je ontmoet. Dit laat zien wat voor reiziger jij bent. En het zoeken naar recht en gerechtigheid zijn de tekenen van het Koninkrijk waarnaar jij op weg bent. Dat bepaalt hoe je met mensen omgaat, dat bepaalt welke ethische keuzes dat je maakt. Dat zijn keuzes volgens de ethiek van het Koninkrijk.

En reiziger zijn betekent ook dat je uiteindelijk zult aankomen. En dan zal blijken dat het land minder vreemd is dan je dacht, want je leefde er hier op aarde al uit. Lieve pelgrim, reis je weg met vreugde!

Gebed: Vader God, ik ben een reiziger die gevoed wordt door zijn land van herkomst. Ik wil leven en reizen vanuit Uw ethiek, vanuit Uw keuzes. En onderweg wil ik het verschil maken op aarde.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu