"Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God." (Kolossenzen 3:3)

Als je deze tekst los leest, lijkt het wel een soort bemoediging dat wat er op aarde ook gebeurt met je lichaam en je leven, dat je toch veilig bent in Christus. En op zich zit dat ook wel in deze tekst, maar toch zet Paulus het hier in de Kolossenzenbrief breder neer dan alleen het feit dat je je niet teveel zorgen moet maken, want uiteindelijk eindigt je leven toch bij God in de hemel. Het gaat Paulus om een paar dingen. In de eerste plaats gaat het hem er om dat wij de dingen zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn en in de tweede plaats dat we stoppen met zondige praktijken in ons leven. Maar ook hier blijkt weer dat deze twee zaken voortkomen uit je identiteit. Het woordje 'want' wijst namelijk op de oorsprong van dit gedrag. Omdat je bent gestorven en omdat je leven met Christus geborgen is in God, zoek daarom de dingen die boven zijn.

Straks als Jezus terugkomt, zul jij met Hem in de heerlijkheid zijn, want jij bent verborgen in God. En voor ons leven nu geldt de oproep van Paulus om onze leden die op de aarde zijn te doden. Het woord leden dat Paulus hier noemt is hetzelfde woord als de ledematen van het lichaam, de kerk van Christus. En je bent gestorven met Christus en de ledematen die niet van Christus zijn, al die dingen die zondig en aards zijn die moeten we doden. We mogen geen relatie hebben met onze zondige oude natuur.

Maar Paulus zegt over die leden die op de aarde zijn dat dit de zaken zijn waarin wij voorheen wandelden, toen we daarin leefden. Blijkbaar waren er dus gemeenteleden die weer in die oude levenswandel waren gevallen. Daar kunnen we behoorlijk veroordelend over zijn, maar Paulus stelt wel dat dit de dingen zijn waarin we voorheen wandelden voordat we opnieuw geboren werden. Het is dus de natuur van deze aarde. 

De mensen om ons heen leven dus in die dingen die van deze aarde zijn en die zondig zijn. Daarin ligt wel een lastig punt. Want als jij hemels gaat leven, omdat jouw leven verborgen is in God, dan zullen mensen die werelds leven vreemd naar je kijken. En jij en ik leven wel gewoon op deze aarde, waar deze praktijken een soort overleving is geworden. Dus zodra dat jij hemels gaat leven, ben je de schijnveiligheid kwijt van de aarde, goddeloze manier van overleven. Oneerlijkheid is vaak een overlevingsmechanisme. En al die andere zaken ook. Maar weet dat dat jij verborgen bent in God. Eigenlijk heeft God jou veilig in Zijn hand. En door Zijn hand ben je helemaal beschermd. Zelfs als je in de kerk ervaart dat oneerlijkheid en dode vormen nodig lijken te zijn om geaccepteerd te worden, dan mag je toch hemels gaan leven, want jij bent veilig verborgen in God.

Laat je angst los dat als je anders gaat leven dat je in een moeilijke en gevaarlijke situatie komt, want jij bent veilig in Gods hand. In Christus ben jij beschermd en bewaard. Breek met aardse, zondige gewoonten. Breek met dat wat het hemelse tegenstaat en leef vanuit het hemelse.

Gebed: Jezus, door U ben ik veilig verborgen in Vaders hand. En ik wil leven vanuit het hemelse. Ik zoek de dingen die Boven zijn en niet die beneden zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu