En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. (Romeinen 8:17)

Al eerder hadden we het er over dat je in Christus kind van de Vader bent. Maar daar is als vervolg nog meer over te zeggen. Want kind zijn betekent aan de ene kant dat je zorg van je vader mag verwachten en dat is naar God toe ook zo. Maar er zit nog een tweede kant aan. Normaal gesproken is een kind ook erfgenaam van zijn vader. Dat zijn normaal niet de dingen waar je graag over nadenkt want dat heeft alles te maken met het verliezen van je vader. En toch zegt Paulus: Als je kind bent, als je in Christus bent, dan ben je ook erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus.

Zoals Jezus de erfgenaam is van Zijn Vader, zo worden wij dat door het geloof. Heel concreet en duidelijk gezegd betekent dit dat alles wat van God is, jou straks zal toevallen als uiteindelijke erfenis. Alles wat van God is, valt Zijn kinderen straks toe. Het vergelijk van Paulus is natuurlijk een wat krom vergelijk. Want om de erfenis te ontvangen, moet de erflater eerst sterven. En Paulus bedoelt uiteraard niet dat God zal sterven. 

Paulus bedoelt hiermee niet te zeggen dat we nabestaanden zijn van God, maar wel dat we mede-eigenaars zullen zijn van Gods eigendommen. Zoals God de Vader straks het oordeel overgeeft in de handen van Zijn Zoon, zo geeft Hij ook al Zijn eigendommen in handen van Zijn kinderen. We zullen dus met Hem de hemel en de aarde bezitten. Alle goederen van God, worden ook onze goederen. En hoewel we dit eigenlijk niet kunnen bevatten en beseffen is dit wel de waarheid.

Ook aan dit stukje identiteit zit in het gevolg ervan wel weer een vervolg. Vanuit deze identiteit betekent het dat je met Jezus wilt lijden. Eigenlijk is het nogal omgekeerd wat er gebeurt. Jezus sterft, staat vervolgens op en krijgt de erfenis van Zijn Vader die blijft leven. Door Zijn dood heen, ontving Hij de erfenis. Daarom is ons lijden als christen (en dat is wat anders dan lijden over jezelf afroepen omdat je op een onbezonnen manier van alles voor God wil gaan doen, of zelfs moet gaan doen) waardevol genoeg. Wij hoeven door ons lijden niet te verdienen bij God. Jezus volbracht alle gerechtigheid. Maar door ons lijden, ons 'ik' aan het kruis en de gevolgen die ons overkomen door ons christen-zijn, is de erfenis datgene wat we straks ontvangen. Jezus zei over de rijke man en de arme Lazerus dat de rijke man zijn deel op aarde al had gehad, maar Lazerus kreeg het na zijn sterven. 

Als wij met Hem willen lijden, dan mag je weten dat je erfenis er straks ook zal zijn en dan ben je nu al een erfgenaam van God. En dat bepaald ook je houding in Gods schepping. Dan doe je met Gods goederen niet meer waar je zin in hebt, want het zijn de goederen die straks ook jouw eigendom zijn.

Gebed: Vader God, U hebt mij gemaakt tot een erfgenaam van U. Gelukkig hoeven we U niet te verliezen door de dood, maar door het lijden heen, maakt U ons tot mede-eigenaars van Uw bezig. En ik zal nu al voorzichtig en met zorg omgaan met Uw bezit.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu