En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. (Romeinen 8:17)

Al eerder hadden we het er over dat je in Christus kind van de Vader bent. Maar daar is als vervolg nog meer over te zeggen. Want kind zijn betekent aan de ene kant dat je zorg van je vader mag verwachten en dat is naar God toe ook zo. Maar er zit nog een tweede kant aan. Normaal gesproken is een kind ook erfgenaam van zijn vader. Dat zijn normaal niet de dingen waar je graag over nadenkt want dat heeft alles te maken met het verliezen van je vader. En toch zegt Paulus: Als je kind bent, als je in Christus bent, dan ben je ook erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus.

Zoals Jezus de erfgenaam is van Zijn Vader, zo worden wij dat door het geloof. Heel concreet en duidelijk gezegd betekent dit dat alles wat van God is, jou straks zal toevallen als uiteindelijke erfenis. Alles wat van God is, valt Zijn kinderen straks toe. Het vergelijk van Paulus is natuurlijk een wat krom vergelijk. Want om de erfenis te ontvangen, moet de erflater eerst sterven. En Paulus bedoelt uiteraard niet dat God zal sterven. 

Paulus bedoelt hiermee niet te zeggen dat we nabestaanden zijn van God, maar wel dat we mede-eigenaars zullen zijn van Gods eigendommen. Zoals God de Vader straks het oordeel overgeeft in de handen van Zijn Zoon, zo geeft Hij ook al Zijn eigendommen in handen van Zijn kinderen. We zullen dus met Hem de hemel en de aarde bezitten. Alle goederen van God, worden ook onze goederen. En hoewel we dit eigenlijk niet kunnen bevatten en beseffen is dit wel de waarheid.

Ook aan dit stukje identiteit zit in het gevolg ervan wel weer een vervolg. Vanuit deze identiteit betekent het dat je met Jezus wilt lijden. Eigenlijk is het nogal omgekeerd wat er gebeurt. Jezus sterft, staat vervolgens op en krijgt de erfenis van Zijn Vader die blijft leven. Door Zijn dood heen, ontving Hij de erfenis. Daarom is ons lijden als christen (en dat is wat anders dan lijden over jezelf afroepen omdat je op een onbezonnen manier van alles voor God wil gaan doen, of zelfs moet gaan doen) waardevol genoeg. Wij hoeven door ons lijden niet te verdienen bij God. Jezus volbracht alle gerechtigheid. Maar door ons lijden, ons 'ik' aan het kruis en de gevolgen die ons overkomen door ons christen-zijn, is de erfenis datgene wat we straks ontvangen. Jezus zei over de rijke man en de arme Lazerus dat de rijke man zijn deel op aarde al had gehad, maar Lazerus kreeg het na zijn sterven. 

Als wij met Hem willen lijden, dan mag je weten dat je erfenis er straks ook zal zijn en dan ben je nu al een erfgenaam van God. En dat bepaald ook je houding in Gods schepping. Dan doe je met Gods goederen niet meer waar je zin in hebt, want het zijn de goederen die straks ook jouw eigendom zijn.

Gebed: Vader God, U hebt mij gemaakt tot een erfgenaam van U. Gelukkig hoeven we U niet te verliezen door de dood, maar door het lijden heen, maakt U ons tot mede-eigenaars van Uw bezig. En ik zal nu al voorzichtig en met zorg omgaan met Uw bezit.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu