Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. (Kolossenzen 3:12)

Het is een hoofdstuk vol aanwijzingen hoe je behoort te leven als nieuwe mens, waarin Paulus tegelijk ook een paar kenmerken geeft van wie jij in Christus bent. De nieuwe mens is een een bijzonder mens. En vandaag wil ik het je ook maar gewoon eerlijk zeggen: Als jij in Christus bent, dan ben jij een uiterst bijzonder en waardevol mens. Misschien stond je vanmorgen voor de spiegel en kon je weinig positiefs over jezelf bedenken, misschien klopt er naar jouw idee niet veel van je leven en zijn er veel dingen die je maar niet kunt veranderen. Het is waar dat het niet meevalt om in je nieuwe identiteit te leven. Maar het komt vooral omdat je niet weet wat die nieuwe identiteit inhoud.

Je nieuwe manier van leven, zegt Paulus, is een manier waardoor je gaat leven naar het beeld van God. Maar Paulus zegt niet dat iedereen zo moet leven, hij zegt het alleen tegen degenen die in Christus zijn. Niet in Christus zijn en leven naar Gods beeld zal altijd zorgen voor religie en niet voor relatie met God. En daarom spreekt Paulus de gelovigen aan met een paar bijzondere woorden.

In Christus, ben jij een heilige voor God. Die term is dezelfde term als waar Paulus zijn meeste brieven mee begint. Maar daarvoor stelt hij ook eerst nog dat jij een uitverkorene bent. En uitverkiezing is hier geen term die negatief wordt gebruikt, maar uiterst positief! God heeft jou uitverkoren op het moment dat jij in Christus bent. En omdat jij bent uitverkoren heeft God jou heilig verklaard. En heiligverklaring is niet zoals de Roomse kerk dat doet, maar God heeft jou zo waardevol gezien dat Hij jou apart heeft gezet om uit je nieuwe mens te leven. God heeft jou apart gezet om aan Zijn beeld gelijk te worden.

Maar daarmee stopt het niet. God heeft zoveel liefde voor jou, dat Hij jou heeft uitverkoren en apart gezet. Jij bent door God geliefd. Ik weet niet of jij echt beseft wat dat betekent. Heel veel mensen weten niet wat echt geliefd-zijn betekent. Vaak zijn wij geliefd op het moment dat wij voldoen bij de ander. Maar bij God is het zo niet. Jij bent geliefd in Christus. Christus heeft volmaakt aan jouw doel beantwoord en omdat jij Zijn genade aanvaarde en jij in Christus bent, ben jij geliefd door God.

Geliefd zijn bij God is niet doordat jij iets doet, waardoor jij bij God geliefd bent, door Jezus ben jij geliefd. En daar staat een punt. Jij mag voor de spiegel gaan staan en zeggen dat jij geliefd bent. Zo geliefd dat God jou heeft uitverkoren om apart gezet te worden om steeds meer op Hem te gaan lijken. En dat begint echt niet door eerst te doen, maar door eerst te beseffen dat dit Gods waarheid over jouw leven is als je in Christus bent. Dan ben jij Zijn geliefde kind. God complete en totale liefde gaat naar jou uit op elk moment van de dag. Hij ziet zoveel moois in jou, dat Hij je apart zet om Zijn leven op aarde te leven.

Gebed: Here God, het gaat mijn verstand te boven dat U mij zo liefheeft. Dat Uw liefde voor Uw Eigen Kind Jezus ook de liefde is die U mij schenkt. Ik ben geliefd door U en uitverkoren en apart gezet om op U te mogen lijken op aarde.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu