Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. (Kolossenzen 3:12)

Het is een hoofdstuk vol aanwijzingen hoe je behoort te leven als nieuwe mens, waarin Paulus tegelijk ook een paar kenmerken geeft van wie jij in Christus bent. De nieuwe mens is een een bijzonder mens. En vandaag wil ik het je ook maar gewoon eerlijk zeggen: Als jij in Christus bent, dan ben jij een uiterst bijzonder en waardevol mens. Misschien stond je vanmorgen voor de spiegel en kon je weinig positiefs over jezelf bedenken, misschien klopt er naar jouw idee niet veel van je leven en zijn er veel dingen die je maar niet kunt veranderen. Het is waar dat het niet meevalt om in je nieuwe identiteit te leven. Maar het komt vooral omdat je niet weet wat die nieuwe identiteit inhoud.

Je nieuwe manier van leven, zegt Paulus, is een manier waardoor je gaat leven naar het beeld van God. Maar Paulus zegt niet dat iedereen zo moet leven, hij zegt het alleen tegen degenen die in Christus zijn. Niet in Christus zijn en leven naar Gods beeld zal altijd zorgen voor religie en niet voor relatie met God. En daarom spreekt Paulus de gelovigen aan met een paar bijzondere woorden.

In Christus, ben jij een heilige voor God. Die term is dezelfde term als waar Paulus zijn meeste brieven mee begint. Maar daarvoor stelt hij ook eerst nog dat jij een uitverkorene bent. En uitverkiezing is hier geen term die negatief wordt gebruikt, maar uiterst positief! God heeft jou uitverkoren op het moment dat jij in Christus bent. En omdat jij bent uitverkoren heeft God jou heilig verklaard. En heiligverklaring is niet zoals de Roomse kerk dat doet, maar God heeft jou zo waardevol gezien dat Hij jou apart heeft gezet om uit je nieuwe mens te leven. God heeft jou apart gezet om aan Zijn beeld gelijk te worden.

Maar daarmee stopt het niet. God heeft zoveel liefde voor jou, dat Hij jou heeft uitverkoren en apart gezet. Jij bent door God geliefd. Ik weet niet of jij echt beseft wat dat betekent. Heel veel mensen weten niet wat echt geliefd-zijn betekent. Vaak zijn wij geliefd op het moment dat wij voldoen bij de ander. Maar bij God is het zo niet. Jij bent geliefd in Christus. Christus heeft volmaakt aan jouw doel beantwoord en omdat jij Zijn genade aanvaarde en jij in Christus bent, ben jij geliefd door God.

Geliefd zijn bij God is niet doordat jij iets doet, waardoor jij bij God geliefd bent, door Jezus ben jij geliefd. En daar staat een punt. Jij mag voor de spiegel gaan staan en zeggen dat jij geliefd bent. Zo geliefd dat God jou heeft uitverkoren om apart gezet te worden om steeds meer op Hem te gaan lijken. En dat begint echt niet door eerst te doen, maar door eerst te beseffen dat dit Gods waarheid over jouw leven is als je in Christus bent. Dan ben jij Zijn geliefde kind. God complete en totale liefde gaat naar jou uit op elk moment van de dag. Hij ziet zoveel moois in jou, dat Hij je apart zet om Zijn leven op aarde te leven.

Gebed: Here God, het gaat mijn verstand te boven dat U mij zo liefheeft. Dat Uw liefde voor Uw Eigen Kind Jezus ook de liefde is die U mij schenkt. Ik ben geliefd door U en uitverkoren en apart gezet om op U te mogen lijken op aarde.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu