"Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen." (Openbaring 3:5)

Hoe meer brieven we aan de zeven gemeenten lezen, hoe meer het duidelijk wordt dat elke gemeente midden in de geestelijke strijd staat. Er zijn mensen die stellen dat we hier op aarde een overwinningschristendom zullen hebben als we in de overwinning delen, maar wat vooral opvalt is dat de beloften voor de overwinning pas na dit leven wordt uitgekeerd. En absoluut is er overwiningskracht in het geloof en zijn we in staat om in de naam van Jezus, grote dingen te doen, maar leven in de absolute overwinning wordt ons straks pas gegeven en deze beloften zijn voor nu tot troost.

In Sardis leek het allemaal heel mooi te zijn, maar de waarheid was dat er achter alles wat heel wat leek te zijn, slechts dood geloof zat. En als Jezus straks terugkomt is dood geloof voor Hem geen geloof. En ineens zal Jezus er staan, als een dief in de nacht.

Toch waren er in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben met dit dode, wereldgelijkvormige geloof. Ik weet niet hoe het bij jou is en waar hoe jouw kleren eruit zien. De waarschuwing is ernstig, want als je kleren bevlekt zijn met zonden en niet zijn gewassen in het bloed van Jezus, dan ben je slechts een verliezer en uiteindelijk geen overwinnaar. En gewassen kleren wordt zichtbaar vanuit je werken. Zijn jouw werken, vol voor God?

Als dit zo is, dan krijg je ook vandaag een ongelofelijk grote belofte mee. Kleren die niet bevlekt worden, zullen straks vervangen worden. Nu verslijten je kleren, nu staat je geloof ook soms nog heel erg onder druk en nu is de verleiding soms zo groot, maar degene die overwint, krijgt straks nieuwe, witte kleren. Kleren geschonken door God Zelf. Kleren die niet meer vuil kunnen worden. Volmaakte kleren van een hemelse kleur. Stralend wit zul je straks getooid staan voor Gods troon. Je krijgt straks je statiegewaad. De kleding van een Koninklijk kind, door de Vader bemind.

En nog iets: je naam zal nooit gewist worden uit het boek van het leven. Ja, degenen die zich bevuilen aan de wereld, die zich bevuilen met ongeloof en onbekeerlijkheid, die namen vinden we niet terug in het boek van het leven, maar jouw naam, als jij gelovig wandelt met God en de werken voortbrengt die daar als vanzelf uit voortkomen, jouw naam zal nooit uit het boek gewist kunnen worden. Zou je kunnen afhaken? Het lijkt soms dat dit kan omdat wij denken dat je als overwinnaar ook weer kunt verliezen, maar overwinnen is hier niets anders dan delen in de allesomvattende overwinning van Jezus. Daardoor zijn je kleren niet bevlekt, omdat de identiteit van Jezus, de jouwe is door Zijn genade.

Eigenlijk is er maar ene vraag van belang: Leef jij met Jezus of leef je niet? En leven met Jezus zal de overwinning geven, voor eens en voor altijd.

Gebed: Jezus, U bent mijn Overwinnaar en ik leef met U. Door U zijn mijn kleren niet meer bevlekt en zal ik straks onbevlekt voor U staan en dan zal ik witte, hemelse kleren van U ontvangen. In glorie zal ik straks U hemel binnengaan.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu