"Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen." (Openbaring 3:5)

Hoe meer brieven we aan de zeven gemeenten lezen, hoe meer het duidelijk wordt dat elke gemeente midden in de geestelijke strijd staat. Er zijn mensen die stellen dat we hier op aarde een overwinningschristendom zullen hebben als we in de overwinning delen, maar wat vooral opvalt is dat de beloften voor de overwinning pas na dit leven wordt uitgekeerd. En absoluut is er overwiningskracht in het geloof en zijn we in staat om in de naam van Jezus, grote dingen te doen, maar leven in de absolute overwinning wordt ons straks pas gegeven en deze beloften zijn voor nu tot troost.

In Sardis leek het allemaal heel mooi te zijn, maar de waarheid was dat er achter alles wat heel wat leek te zijn, slechts dood geloof zat. En als Jezus straks terugkomt is dood geloof voor Hem geen geloof. En ineens zal Jezus er staan, als een dief in de nacht.

Toch waren er in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben met dit dode, wereldgelijkvormige geloof. Ik weet niet hoe het bij jou is en waar hoe jouw kleren eruit zien. De waarschuwing is ernstig, want als je kleren bevlekt zijn met zonden en niet zijn gewassen in het bloed van Jezus, dan ben je slechts een verliezer en uiteindelijk geen overwinnaar. En gewassen kleren wordt zichtbaar vanuit je werken. Zijn jouw werken, vol voor God?

Als dit zo is, dan krijg je ook vandaag een ongelofelijk grote belofte mee. Kleren die niet bevlekt worden, zullen straks vervangen worden. Nu verslijten je kleren, nu staat je geloof ook soms nog heel erg onder druk en nu is de verleiding soms zo groot, maar degene die overwint, krijgt straks nieuwe, witte kleren. Kleren geschonken door God Zelf. Kleren die niet meer vuil kunnen worden. Volmaakte kleren van een hemelse kleur. Stralend wit zul je straks getooid staan voor Gods troon. Je krijgt straks je statiegewaad. De kleding van een Koninklijk kind, door de Vader bemind.

En nog iets: je naam zal nooit gewist worden uit het boek van het leven. Ja, degenen die zich bevuilen aan de wereld, die zich bevuilen met ongeloof en onbekeerlijkheid, die namen vinden we niet terug in het boek van het leven, maar jouw naam, als jij gelovig wandelt met God en de werken voortbrengt die daar als vanzelf uit voortkomen, jouw naam zal nooit uit het boek gewist kunnen worden. Zou je kunnen afhaken? Het lijkt soms dat dit kan omdat wij denken dat je als overwinnaar ook weer kunt verliezen, maar overwinnen is hier niets anders dan delen in de allesomvattende overwinning van Jezus. Daardoor zijn je kleren niet bevlekt, omdat de identiteit van Jezus, de jouwe is door Zijn genade.

Eigenlijk is er maar ene vraag van belang: Leef jij met Jezus of leef je niet? En leven met Jezus zal de overwinning geven, voor eens en voor altijd.

Gebed: Jezus, U bent mijn Overwinnaar en ik leef met U. Door U zijn mijn kleren niet meer bevlekt en zal ik straks onbevlekt voor U staan en dan zal ik witte, hemelse kleren van U ontvangen. In glorie zal ik straks U hemel binnengaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu