“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt: Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom van het leven, die midden in het paradijs van God staat.” (Openbaring 2:7)

De overwinning is behaald door Jezus, maar deze overwinning is voor elke gelovige. Dat is wat we gisteren al hebben gezien. In Hem, zijn wij meer dan overwinnaars. Heel vaak is in het Nieuwe Testament het woord ‘overwinning’ gekoppeld aan een term uit de sportwereld. Toch is de term ‘overwinnen’ in Openbaring veel meer een term die we moeten koppelen aan de militaire term van overwinnen.

Dat is ook niet vreemd, want de overwinning van Jezus was geen sportoverwinning, maar een overwinning in de geestelijke strijd en in de geestelijke wereld. Jezus overwon zonde, dood, hel en satan. En daarmee is alles overwonnen wat er ook maar te overwinnen was. En het is de vraag of jij in die overwinning mee wil. Geloof jij dat de overwinning van Jezus, ook jouw overwinning is. Door het geloof in Jezus is dat namelijk een feit. En luister dan wat de Geest tegen de gemeenten zegt, luister naar wat God tegen jou zegt als je in dit geloof staat: “Die overwint, die zal Ik geven.”

Alle brieven uit Openbaring eindigen met een overwinningsbelofte. Daarmee wordt niet gezegd dat het geloof een soort overwinningsgeloof is waarbij alles voor de wind gaat, maar er wordt wel gezegd dat het geloof in Jezus, alle geestelijke overwinningen wel geeft. Volharding en vertrouwen in het geloof, maakt dat je met Christus meer dan overwinnaar bent. Het heeft er alles mee te maken wat je in Christus hebt gekregen. Zeven keer zullen we daarbij stilstaan en van daaruit de stap maken naar het onderwerp wie jij in Christus bent en wie jij bent voor God, door het geloof in Jezus. Het geloof maakt jou namelijk één met Hem.

De overwinning van Jezus overwint ook het verlies van de eerste liefde. Dat was het grote probleem van de gemeente in Efeze. Ze hadden hun eerste liefde verlaten en van hun hoogte afgevallen. Ze moeten terug naar die eerste liefde, terug naar de totale overwinning van Jezus, waardoor je hart weer in liefde zal gaan branden. De afgoden van de Nicolaïeten haten ze in Efeze wel, maar verder is het belangrijk om in de overwinning te volharden. En door dat geloof, krijg je vandaag de belofte dat je straks te eten zal krijgen van een boom, die we in het paradijs hebben gemist. Kennis van goed en kwaad, vonden we toen belangrijker dan de Boom van het leven.

God zal straks Zijn belofte vervullen voor hen die overwinnen met Jezus, die Hem volgen in Zijn overwinning en die door Zijn overwinning ook zullen overwinnen. Straks krijg je te eten van de Boom die eeuwig leven zal geven. Overwinnen in de geestelijke strijd, door Jezus geeft zoveel meer dan alles hier op aarde. Dan vangt na dit leven, het eeuwige leven aan. Jezus is deze eeuwigheid al overwinnend ingegaan en je zult straks volgen en eeuwig leven in het paradijs van God. Pasen, dat is winnen met Jezus en straks eeuwig met Hem leven.

Gebed: Jezus, Uw beloften Zijn ja en amen. Ik wil slechts in Uw voetsporen gaan en Uw overwinning delen om zo straks eindelijk de eeuwigheid met U binnen te gaan. U zij de glorie, opgestane Heer!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu