“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt: Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom van het leven, die midden in het paradijs van God staat.” (Openbaring 2:7)

De overwinning is behaald door Jezus, maar deze overwinning is voor elke gelovige. Dat is wat we gisteren al hebben gezien. In Hem, zijn wij meer dan overwinnaars. Heel vaak is in het Nieuwe Testament het woord ‘overwinning’ gekoppeld aan een term uit de sportwereld. Toch is de term ‘overwinnen’ in Openbaring veel meer een term die we moeten koppelen aan de militaire term van overwinnen.

Dat is ook niet vreemd, want de overwinning van Jezus was geen sportoverwinning, maar een overwinning in de geestelijke strijd en in de geestelijke wereld. Jezus overwon zonde, dood, hel en satan. En daarmee is alles overwonnen wat er ook maar te overwinnen was. En het is de vraag of jij in die overwinning mee wil. Geloof jij dat de overwinning van Jezus, ook jouw overwinning is. Door het geloof in Jezus is dat namelijk een feit. En luister dan wat de Geest tegen de gemeenten zegt, luister naar wat God tegen jou zegt als je in dit geloof staat: “Die overwint, die zal Ik geven.”

Alle brieven uit Openbaring eindigen met een overwinningsbelofte. Daarmee wordt niet gezegd dat het geloof een soort overwinningsgeloof is waarbij alles voor de wind gaat, maar er wordt wel gezegd dat het geloof in Jezus, alle geestelijke overwinningen wel geeft. Volharding en vertrouwen in het geloof, maakt dat je met Christus meer dan overwinnaar bent. Het heeft er alles mee te maken wat je in Christus hebt gekregen. Zeven keer zullen we daarbij stilstaan en van daaruit de stap maken naar het onderwerp wie jij in Christus bent en wie jij bent voor God, door het geloof in Jezus. Het geloof maakt jou namelijk één met Hem.

De overwinning van Jezus overwint ook het verlies van de eerste liefde. Dat was het grote probleem van de gemeente in Efeze. Ze hadden hun eerste liefde verlaten en van hun hoogte afgevallen. Ze moeten terug naar die eerste liefde, terug naar de totale overwinning van Jezus, waardoor je hart weer in liefde zal gaan branden. De afgoden van de Nicolaïeten haten ze in Efeze wel, maar verder is het belangrijk om in de overwinning te volharden. En door dat geloof, krijg je vandaag de belofte dat je straks te eten zal krijgen van een boom, die we in het paradijs hebben gemist. Kennis van goed en kwaad, vonden we toen belangrijker dan de Boom van het leven.

God zal straks Zijn belofte vervullen voor hen die overwinnen met Jezus, die Hem volgen in Zijn overwinning en die door Zijn overwinning ook zullen overwinnen. Straks krijg je te eten van de Boom die eeuwig leven zal geven. Overwinnen in de geestelijke strijd, door Jezus geeft zoveel meer dan alles hier op aarde. Dan vangt na dit leven, het eeuwige leven aan. Jezus is deze eeuwigheid al overwinnend ingegaan en je zult straks volgen en eeuwig leven in het paradijs van God. Pasen, dat is winnen met Jezus en straks eeuwig met Hem leven.

Gebed: Jezus, Uw beloften Zijn ja en amen. Ik wil slechts in Uw voetsporen gaan en Uw overwinning delen om zo straks eindelijk de eeuwigheid met U binnen te gaan. U zij de glorie, opgestane Heer!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu