"Hij is opgewekt" (Markus 16:6b)

Hij is opgestaan, Hij is niet meer in het graf! Jezus, Hij is niet dood, maar Hij leeft! Ik weet niet of je echt beseft dat Jezus leeft? Het is Pasen, het graf is niet meer gesloten, maar het graf is opengebroken, de steen is weggerold. En Jezus, Hij blijkt niet meer in het graf te zijn. Maar vrouwen, dat hadden jullie toch kunnen weten? Hij had toch gezegd dat Hij op de derde dag weer op zou staan?

Ja, dom hè, van die vrouwen? Dom dat ze niet hadden begrepen dat Jezus de dood zou overwinnen. Dom ook dat ze gewoon niet goed hadden geluisterd en nu vol verdriet en ontzetting bij een leeg graf staan en denken dat Jezus gestolen is. Ze hadden op dit moment zo blij kunnen zijn, als ze het echt begrepen hadden zouden ze bij het graf hebben kunnen gaan zitten om te wachten tot Hij eruit zou komen. En nu, nu zijn ze hopeloos. Wat dom...

Nou ja, dom... Kunnen we dit dom noemen? Kunnen we dit ongelovig noemen? Ik weet niet waar jij met Pasen aan denkt, hoe jij Pasen beleefd, maar wat geloof jij er eigenlijk van? O ja, wij geloven best wel dat Jezus is opgestaan, tenminste, dat hoop ik wel. Maar net die stap verder, of eigenlijk, leef je daar ook uit? Ik ben wel eens bang dat heel veel christenen leven met de gedachte: Jezus is gestorven, Jezus is begraven, Jezus is opgestaan en uiteindelijk is Jezus ook nog eens naar de hemel gegaan, en daar zit Hij nu. En in het gunstigste geval geloven we dan nog dat Hij daar is om te bidden.

Maar geloof je ook dat Jezus leeft? Nee, niet alleen leven in de hemel om te bidden, maar dat Hij echt leeft en daadwerkelijk Zijn leven in te zetten te behoeve van de gelovigen? Geloof je dat Hij echt is opgestaan om te leven. Dat Zijn opstanding de realiteit is waaruit jij en ik mogen leven. Jezus leeft. Hij leeft niet op een één of andere mystieke manier, maar Hij leeft werkelijk en echt. En in Zijn leven en in Zijn overwinning delen wij als we in het geloof zijn.

Pasen is niet zomaar een feest waarop we gedenken dat Jezus gewoon weer opstond, maar Pasen is dat feest waardoor wij geloven dat de dood verslagen is en dat de overwinning op de hel werkelijk een vervolg kan krijgen. De overwinning op satan en zijn trawanten is niet een overwinning waarbij de Overwinnaar om het leven is gekomen, maar is een overwinning waarbij de Overwinnaar de dood gevangen nam en het leven geeft. En dan niet alleen het leven, maar Pasen is ook het feit dat Jezus nu werkelijk leeft, zodat wij in Zijn Naam werkelijk de overwinning mogen aanvaarden, zodat elke macht en kracht onder onze voeten vertrapt kan worden in de Naam van Jezus. Dat is Pasen, dood, waar is je prikkel en hel waar is je overwinning. Ha... Jezus is opgestaan, HALLELUJA!!

Gebed: Jezus, U leeft! U bent opgestaan en ik jubel het vandaag uit. U hebt alle machten en krachten openlijk ten toon gesteld en te kijk gezet. Weg satan, je hebt verloren en de Overwinnaar leeft en in Zijn Naam gebied ik je om elke aanval en elke kracht op mij te staken. Mijn Overwinnaar leeft en ik leef met Hem.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu