"En Jezus kwam Jeruzalem binnen en ging de tempel in; en nadat Hij alles rondom bekeken had en toen het al avond was, ging Hij met de twaalf de stad uit naar Bethanië" (Markus 11:11)

Wat was het volk blij, ze hebben een nieuwe koning. Eindelijk komt de opvolger van David en hij zou uiteindelijk de Romeinen dan wel het land uitjagen. Deze koning, die zoveel wonderen en tekenen doet, die moet toch wel tot alles instaat zijn. En ze halen Hem met groot gejuich binnen. Hun jassen trekken ze uit en gooien ze op straat zodat de koning Zijn intrede kan doen.

Wel opmerkelijk dat deze koning op een ezel komt. Het vervoersmiddel van de armen. Het is helemaal geen toonbeeld van macht en kracht. Hij komt niet op een paard, maar op een ezel. Vrede en vriendelijkheid straalt dit uit en helemaal geen overwinningskracht. Ik weet ook niet waarom jij Jezus in je leven welkom heet, maar als het alleen maar om de overwinningen is van jouw problemen, dan zit je goed mis. Er zijn mensen die zeggen: "Ik geloof in Jezus, want Hij kan mijn problemen oplossen." Als dat de Jezus is van jouw leven, dan is het niet de Jezus van de Bijbel, sorry.

O ja, Jezus kan wel al je problemen oplossen en Jezus doet wonderen, ook nu nog en ik geloof dat het absoluut onderdeel is van de bediening van de kerk om tekenen en wonderen in de naam van Jezus te doen, maar als dat het enige is, dan geloof je in een andere Jezus dan die de Bijbel ons leert.

Jezus gaat namelijk in ene keer door naar de tempel. Jezus gaat net als de bok op de Grote Verzoendag naar de plaats waar Hij voorgesteld zou worden aan het volk. Ja, die bok, dat wisten de mensen wel, maar Jezus werd op dit moment niet als de vervulling van Grote Verzoendag gezien. Maar Jezus gaat door naar de tempel, dat is de plaats waar Hij nu moet zijn. En natuurlijk is Hij als Koning binnengehaald en ten diepste is Hij dat ook echt, maar dan wel de Koning van de vrede. Daarom kwam Hij op een ezel te stad binnen, maar om die vrede te geven, moet het niet tussen Israël en de Romeinen opgelost worden, maar tussen Israël en God.

En nu komt Jezus voor het laatst in de tempel. En eigenlijk sluit Hij hier de hele oude tempeldienst af. Nooit meer zal een offer geldig zijn ter verzoening. De laatste keer in de tempel en Jezus kijkt er rond en gaat dan weer weg. Voorgesteld aan God en het volk dat de Bok ter verzoening. En niemand is het ontgaan dat Jezus de stad binnenkwam en de Messias zou komen, rijdend op het veulen van een ezelin. Willen ze het nog duidelijker? Jezus is de Messias, het Offer dat alles zou veranderen.

Maar wat zie je in Jezus? Is Hij koning of Koning, is Hij overwinnaar of Overwinnaar, geeft Hij vrede, of Vrede. Het het aards of is het hemels, daar ligt het verschil in geloof. Is Hij mens of de Mens dat de zonde wegneemt. Hoe geloof jij in Hem?

Gebed: Jezus, U bent mijn Koning en God, U bent mijn Offer voor Mijn zonden en daardoor ook mijn Koning en Vredevorst. Jezus, wees welkom in mijn stad, in mijn leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu