"En Jezus kwam Jeruzalem binnen en ging de tempel in; en nadat Hij alles rondom bekeken had en toen het al avond was, ging Hij met de twaalf de stad uit naar Bethanië" (Markus 11:11)

Wat was het volk blij, ze hebben een nieuwe koning. Eindelijk komt de opvolger van David en hij zou uiteindelijk de Romeinen dan wel het land uitjagen. Deze koning, die zoveel wonderen en tekenen doet, die moet toch wel tot alles instaat zijn. En ze halen Hem met groot gejuich binnen. Hun jassen trekken ze uit en gooien ze op straat zodat de koning Zijn intrede kan doen.

Wel opmerkelijk dat deze koning op een ezel komt. Het vervoersmiddel van de armen. Het is helemaal geen toonbeeld van macht en kracht. Hij komt niet op een paard, maar op een ezel. Vrede en vriendelijkheid straalt dit uit en helemaal geen overwinningskracht. Ik weet ook niet waarom jij Jezus in je leven welkom heet, maar als het alleen maar om de overwinningen is van jouw problemen, dan zit je goed mis. Er zijn mensen die zeggen: "Ik geloof in Jezus, want Hij kan mijn problemen oplossen." Als dat de Jezus is van jouw leven, dan is het niet de Jezus van de Bijbel, sorry.

O ja, Jezus kan wel al je problemen oplossen en Jezus doet wonderen, ook nu nog en ik geloof dat het absoluut onderdeel is van de bediening van de kerk om tekenen en wonderen in de naam van Jezus te doen, maar als dat het enige is, dan geloof je in een andere Jezus dan die de Bijbel ons leert.

Jezus gaat namelijk in ene keer door naar de tempel. Jezus gaat net als de bok op de Grote Verzoendag naar de plaats waar Hij voorgesteld zou worden aan het volk. Ja, die bok, dat wisten de mensen wel, maar Jezus werd op dit moment niet als de vervulling van Grote Verzoendag gezien. Maar Jezus gaat door naar de tempel, dat is de plaats waar Hij nu moet zijn. En natuurlijk is Hij als Koning binnengehaald en ten diepste is Hij dat ook echt, maar dan wel de Koning van de vrede. Daarom kwam Hij op een ezel te stad binnen, maar om die vrede te geven, moet het niet tussen Israël en de Romeinen opgelost worden, maar tussen Israël en God.

En nu komt Jezus voor het laatst in de tempel. En eigenlijk sluit Hij hier de hele oude tempeldienst af. Nooit meer zal een offer geldig zijn ter verzoening. De laatste keer in de tempel en Jezus kijkt er rond en gaat dan weer weg. Voorgesteld aan God en het volk dat de Bok ter verzoening. En niemand is het ontgaan dat Jezus de stad binnenkwam en de Messias zou komen, rijdend op het veulen van een ezelin. Willen ze het nog duidelijker? Jezus is de Messias, het Offer dat alles zou veranderen.

Maar wat zie je in Jezus? Is Hij koning of Koning, is Hij overwinnaar of Overwinnaar, geeft Hij vrede, of Vrede. Het het aards of is het hemels, daar ligt het verschil in geloof. Is Hij mens of de Mens dat de zonde wegneemt. Hoe geloof jij in Hem?

Gebed: Jezus, U bent mijn Koning en God, U bent mijn Offer voor Mijn zonden en daardoor ook mijn Koning en Vredevorst. Jezus, wees welkom in mijn stad, in mijn leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu