"Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?" (Markus 10:51b)

Jeruzalem komt ondertussen dichterbij. Het einde van de levensweg van Jezus is in zicht, maar eerst nog door een stad die er niet mocht zijn, Jericho. Een stad die vervloekt was toen deze overwonnen werd door Israël en waar een verbod op lag om deze te herbouwen. Toch gaat Jezus er doorheen. Ook daar moest Jezus zijn. En dat is bijzonder te noemen, maar wat Hij dan doet is nog bijzonderder. Het laat ons iets zien van Jezus' manier van werken. Het laat ons ook iets zien van onze verantwoordelijkheid. Want als Jezus de stad binnenkomt zit daar een bekende man aan de poort. Tenminste voor de mensen van de stad was het een bekende. Hij heette Barthimeüs en hij was blind.

En iets in deze man wekt verwondering. Want als je blind bent, misschien al heel veel jaren, misschien zelfs vanaf zijn geboorte, dan hoop je uiteindelijk toch niet meer op herstel? Dan is de moed toch wel verloren, zou je zeggen. Maar toen deze man hoorde dat Jezus eraan kwam begon hij vol hoop te roepen om ontferming. Dit is wel een les, want hoe vaak heb jij al met ziekte getobd en misschien alle artsen wel afgelopen, maar Jezus... Echt bidden en ook nog eens geloven in een wonder? Vaak bidden we wel, maar we zijn daar net zo passief in als mensen die denken dat het geloof eenzijdig bij God vandaan komt.

Deze man sterkt zich uit naar Jezus voor genezing. Daar begint het. En als de omstanders dan zeggen dat hij zijn mond moet houden, dan zou je toch eigenlijk stoppen met roepen. Wel apart dat ook in onze tijd we de mond worden gesnoerd als we genezing door de kracht van Jezus verwachten. Dan word je bijna gelijk in een verdachte kerkhoek neergezet. Dat klopt niet, bij Jezus gaat het toch om het geestelijke?

Nou, niet dus, want bij Jezus gaan ziel en lichaam gelijk op. En Jezus laat Barthimeüs roepen en dan stelt Jezus een vraag die vreemd is: "Wat wil je dat Ik je doe?" Dat is toch logisch, zou je denken. Toch is dit niet logisch, want hij had ook om een aalmoes kunnen vragen. En trouwens, ik kom mensen genoeg tegen die wel geluk willen in hun leven, maar ten diepste niet de omstandigheden willen veranderen. Mensen die blijven vragen: "Hoe moet ik verder?", maar voor genezing of herstel niets over hebben. Jezus stelt eigenlijk altijd de vraag: "Wat wil je dat Ik doe?"

Jezus zal nooit over je grens heen gaan. Jezus is bij machte om je hele leven te vernieuwen, maar als jij niet wil, dan zal Hij niets doen. Als jij geen herstel wil omdat je dan misschien alle aandacht kwijt bent of dat je misschien wel weer moet gaan werken, dan zal er ook geen wonder gebeuren. Als jij tobt met dingen in je leven dan vraagt Jezus vandaag: "Wat wil je dat Ik doe?" Mag Hij ook werkelijk wat doen in je leven. Lichamelijk of geestelijk, maar mag Hij echt wat doen? Als dat zo is: Ga dan heen, je geloof heeft je behouden.

Gebed: Jezus, alles wat in mij gebroken en beschadigd is, dat leg ik voor U neer. En het is met alle gebrokenheid misschien mijn manier van leven wel geworden. Ik wil U alle ruimte geven om mij te vernieuwen en te herstellen. Ik geef alles op wat dat in de weg staat.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu