"Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?" (Markus 10:51b)

Jeruzalem komt ondertussen dichterbij. Het einde van de levensweg van Jezus is in zicht, maar eerst nog door een stad die er niet mocht zijn, Jericho. Een stad die vervloekt was toen deze overwonnen werd door Israël en waar een verbod op lag om deze te herbouwen. Toch gaat Jezus er doorheen. Ook daar moest Jezus zijn. En dat is bijzonder te noemen, maar wat Hij dan doet is nog bijzonderder. Het laat ons iets zien van Jezus' manier van werken. Het laat ons ook iets zien van onze verantwoordelijkheid. Want als Jezus de stad binnenkomt zit daar een bekende man aan de poort. Tenminste voor de mensen van de stad was het een bekende. Hij heette Barthimeüs en hij was blind.

En iets in deze man wekt verwondering. Want als je blind bent, misschien al heel veel jaren, misschien zelfs vanaf zijn geboorte, dan hoop je uiteindelijk toch niet meer op herstel? Dan is de moed toch wel verloren, zou je zeggen. Maar toen deze man hoorde dat Jezus eraan kwam begon hij vol hoop te roepen om ontferming. Dit is wel een les, want hoe vaak heb jij al met ziekte getobd en misschien alle artsen wel afgelopen, maar Jezus... Echt bidden en ook nog eens geloven in een wonder? Vaak bidden we wel, maar we zijn daar net zo passief in als mensen die denken dat het geloof eenzijdig bij God vandaan komt.

Deze man sterkt zich uit naar Jezus voor genezing. Daar begint het. En als de omstanders dan zeggen dat hij zijn mond moet houden, dan zou je toch eigenlijk stoppen met roepen. Wel apart dat ook in onze tijd we de mond worden gesnoerd als we genezing door de kracht van Jezus verwachten. Dan word je bijna gelijk in een verdachte kerkhoek neergezet. Dat klopt niet, bij Jezus gaat het toch om het geestelijke?

Nou, niet dus, want bij Jezus gaan ziel en lichaam gelijk op. En Jezus laat Barthimeüs roepen en dan stelt Jezus een vraag die vreemd is: "Wat wil je dat Ik je doe?" Dat is toch logisch, zou je denken. Toch is dit niet logisch, want hij had ook om een aalmoes kunnen vragen. En trouwens, ik kom mensen genoeg tegen die wel geluk willen in hun leven, maar ten diepste niet de omstandigheden willen veranderen. Mensen die blijven vragen: "Hoe moet ik verder?", maar voor genezing of herstel niets over hebben. Jezus stelt eigenlijk altijd de vraag: "Wat wil je dat Ik doe?"

Jezus zal nooit over je grens heen gaan. Jezus is bij machte om je hele leven te vernieuwen, maar als jij niet wil, dan zal Hij niets doen. Als jij geen herstel wil omdat je dan misschien alle aandacht kwijt bent of dat je misschien wel weer moet gaan werken, dan zal er ook geen wonder gebeuren. Als jij tobt met dingen in je leven dan vraagt Jezus vandaag: "Wat wil je dat Ik doe?" Mag Hij ook werkelijk wat doen in je leven. Lichamelijk of geestelijk, maar mag Hij echt wat doen? Als dat zo is: Ga dan heen, je geloof heeft je behouden.

Gebed: Jezus, alles wat in mij gebroken en beschadigd is, dat leg ik voor U neer. En het is met alle gebrokenheid misschien mijn manier van leven wel geworden. Ik wil U alle ruimte geven om mij te vernieuwen en te herstellen. Ik geef alles op wat dat in de weg staat.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu