"Het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat." (Markus 10:25)

Ja, de discipelen raakten wel even flink in de war toen ze Jezus in gesprek hoorden met de rijke jongeman. Want de vraag die deze jongen stelde was niet eens zo vreemd. En het ziet er ook helemaal niet uit dat deze jongen bezig was om een strikvraag te stellen. Het heeft er alle schijn van dat deze jongen een eerlijke vraag stelde waar hij mee zat. En dat bevestigt Jezus ook nog eens omdat Hij hem liefheeft als Hij hoort dat Hij alle geboden van God heeft gehouden.

"Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" Die vraag hield deze jongen bezig en waarschijnlijk was dit ook echt zijn verlangen, want elk gebod had hij nauwgezet gehouden. Tenminste, elke gebod naar zijn naaste wel. Maar dan zegt Jezus: "Verkoop alles wat je hebt, deel het uit en neem je kruis op." En dat was te veel. Ten diepste moest dan zijn hele vertrouwen eraan. Vertrouwen op zijn vermogen.

En de discipelen begrijpen er niets meer van, want als deze jongen buiten het Koninkrijk blijft, wie kan er dan wel ooit binnengaan. Maar dan legt Jezus uit: "Het is makkelijker dat een kameel door het kleinste poortje van de stadsmuur, de naald, naar binnengaat dan dat een rijke in het Koninkrijk kan binnengaan.

Wat doet geld? Heel eenvoudig, als je genoeg geld hebt, kun je zonder God. Dan kun je alles kopen en alles wordt beschikbaar. De jongen wordt verdrietig omdat hij met zijn geld de hemel niet kan kopen. Alles is mogelijk met geld, maar dat wat hij verlangt niet. En de rots onder zijn leven, zijn geld is zijn god. Natuurlijk heeft hij God aanbeden, natuurlijk wel, maar diep geestelijk was zijn geld zijn god. En de poort van de hemel is te klein voor mensen met bulten geld op hun rug. 

En eigenlijk gaat het niet alleen om geld, maar Jezus laat wel zien dat je geld offeren een kruis is. Dat kost je jezelf. Want zijn levenshuis was er op gebouwd en hij kon het niet missen. En het geheim van het Koninkrijk is dat als je alles weggeeft, je honderdvoudig terugkrijgt.

En natuurlijk, jij bent misschien wel niet zo rijk als deze jongen, maar hoe ga je met je geld om? In hoeverre bepaald geld jouw leven, want dat kan ook als je elke dag te kort hebt. Of elke dag tekort omdat je koste wat het kost wil overhouden. Hoe gaan wij met geld om? Hoe eerlijk doen we zaken? Of bevorderen we met geld oneerlijke handel? Het zijn maar een paar vragen, want geld kan ons leven beheersen, zodat de hemelpoort te klein is om met je bulten van geld en geldzorgen binnen te gaan.

Gods Koninkrijk is een rijk van genade waar geld geen rol speelt. Dat moeten we meer beseffen zodat we werkelijk in die ontspanning kunnen komen en het geloof hebben dat als wij onze verantwoordelijkheid nemen, God ook dagelijks wil zorgen.

Gebed: Jezus, ik wil geen afgoden dienen in mijn leven en zeker die van geld niet. Ik wil van Uw genade leven, ik wil me volkomen richten op Uw Koninkrijk en mij door geld niet laten afleiden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu