"En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen." (Markus 9:35)

We zijn nog steeds met Jezus op weg naar Jeruzalem. We zijn op weg naar het moment dat Jezus daar zal gaan sterven. Maar blijkbaar zijn de discipelen met heel andere zaken bezig. Het blijkt namelijk uit het gedeelte dat we voor ons hebben liggen dat, nadat Jezus voor de tweede keer verteld heeft dat Hij moet gaan sterven, dat de discipelen met elkaar ruzie hebben gemaakt. En dat was Jezus natuurlijk niet ontgaan. En de ruzie die ze hadden was een nogal kerkelijke ruzie. Tenminste, een ruzie die in de kerk heel regelmatig voorkomt. En ruzie ook die onder christenen nogal eens voorkomt.

Maar het was niet alleen ruzie, het was ook het lijden van Jezus verzwaren. Jezus zag op tegen het lijden dat Hem te wachten stond. Tweemaal had Hij verteld wat er zou gaan gebeuren. Ik bezoek nogal eens mensen die voor een hele zware operatie staan. Als er dan iets is dat helpend kan zijn, is dat je luistert naar hun angst, dat je luistert waar ze zo tegenop zien. Een preek hoef je dan echt niet af te steken, als je maar luistert naar de nood.

Jezus vertelde twee keer waar Hij tegenop zag. Hij legde Zichzelf echt bloot. En waar gaan de discipelen zich druk over maken? Over de plaats die zij straks in Zijn Koninkrijk zouden krijgen. En allemaal wilden ze naast Jezus zitten. Waar Jezus vertelt dat Zijn Koninkrijk door de dood heen er zal komen, blijven de discipelen aan een aards koninkrijk denken. En ze strijden met elkaar wie daar het belangrijkste zou zijn. En dat is geen strijd van toen, maar ook van nu. Ook nu zie je onder christenen deze strijd. Belangrijke functies in de kerk zijn zo vervuld, soms met wat vrome praat over roeping en over dat het wel zwaar is maar dat iemand toch wil. Maar wat nu als het om een onzichtbare taak in de gemeente gaat? Waarom krijg je missionaire taken niet vervuld, terwijl de vooraanzittingen nogal begeert worden?

Jezus trapt even stevig op de rem. Hij zal laten zien wat in Zijn Koninkrijk belangrijk is. En dan neemt Hij een kind. "Kijk", zegt Hij, "dat zijn de belangrijke personen in Mijn Koninkrijk." Het zullen degenen zijn die als een kind reageren op de woorden van Jezus. De minst belangrijke personen zijn de belangrijkste in het Koninkrijk van God. Belangrijke posten in de kerk, geven ook zware verantwoordelijkheid. Maar degenen die straks leiding zullen hebben in het Koninkrijk van God dat zullen zij zijn die in deze wereld niet veel aanzien hadden. Want in het Koninkrijk van God, gaat alles andersom.

Wie de eerste wil Zijn bij God, of de belangrijkste, die moet de laatste of de minste belangrijkste op aarde willen zijn. Als een kind en meer niet. Weer die afhankelijkheid en alle opzichten. Jezus gaat lijden, ook dat is de omgekeerde wereld. Dat is waar het om zal gaan. Laten wij er voor waken dat we onze ellebogen niet gebruiken om aanzien te krijgen. Wie zichzelf vernederd, zal door God verhoogd worden.

Gebed: Here Jezus, U bent de eerste! En ik zoek geen hoge plaats, maar wel een leven heel dichtbij U en een leven van dienstbaarheid, zelfs als dat een onooglijke plaats is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu