"En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen." (Markus 9:35)

We zijn nog steeds met Jezus op weg naar Jeruzalem. We zijn op weg naar het moment dat Jezus daar zal gaan sterven. Maar blijkbaar zijn de discipelen met heel andere zaken bezig. Het blijkt namelijk uit het gedeelte dat we voor ons hebben liggen dat, nadat Jezus voor de tweede keer verteld heeft dat Hij moet gaan sterven, dat de discipelen met elkaar ruzie hebben gemaakt. En dat was Jezus natuurlijk niet ontgaan. En de ruzie die ze hadden was een nogal kerkelijke ruzie. Tenminste, een ruzie die in de kerk heel regelmatig voorkomt. En ruzie ook die onder christenen nogal eens voorkomt.

Maar het was niet alleen ruzie, het was ook het lijden van Jezus verzwaren. Jezus zag op tegen het lijden dat Hem te wachten stond. Tweemaal had Hij verteld wat er zou gaan gebeuren. Ik bezoek nogal eens mensen die voor een hele zware operatie staan. Als er dan iets is dat helpend kan zijn, is dat je luistert naar hun angst, dat je luistert waar ze zo tegenop zien. Een preek hoef je dan echt niet af te steken, als je maar luistert naar de nood.

Jezus vertelde twee keer waar Hij tegenop zag. Hij legde Zichzelf echt bloot. En waar gaan de discipelen zich druk over maken? Over de plaats die zij straks in Zijn Koninkrijk zouden krijgen. En allemaal wilden ze naast Jezus zitten. Waar Jezus vertelt dat Zijn Koninkrijk door de dood heen er zal komen, blijven de discipelen aan een aards koninkrijk denken. En ze strijden met elkaar wie daar het belangrijkste zou zijn. En dat is geen strijd van toen, maar ook van nu. Ook nu zie je onder christenen deze strijd. Belangrijke functies in de kerk zijn zo vervuld, soms met wat vrome praat over roeping en over dat het wel zwaar is maar dat iemand toch wil. Maar wat nu als het om een onzichtbare taak in de gemeente gaat? Waarom krijg je missionaire taken niet vervuld, terwijl de vooraanzittingen nogal begeert worden?

Jezus trapt even stevig op de rem. Hij zal laten zien wat in Zijn Koninkrijk belangrijk is. En dan neemt Hij een kind. "Kijk", zegt Hij, "dat zijn de belangrijke personen in Mijn Koninkrijk." Het zullen degenen zijn die als een kind reageren op de woorden van Jezus. De minst belangrijke personen zijn de belangrijkste in het Koninkrijk van God. Belangrijke posten in de kerk, geven ook zware verantwoordelijkheid. Maar degenen die straks leiding zullen hebben in het Koninkrijk van God dat zullen zij zijn die in deze wereld niet veel aanzien hadden. Want in het Koninkrijk van God, gaat alles andersom.

Wie de eerste wil Zijn bij God, of de belangrijkste, die moet de laatste of de minste belangrijkste op aarde willen zijn. Als een kind en meer niet. Weer die afhankelijkheid en alle opzichten. Jezus gaat lijden, ook dat is de omgekeerde wereld. Dat is waar het om zal gaan. Laten wij er voor waken dat we onze ellebogen niet gebruiken om aanzien te krijgen. Wie zichzelf vernederd, zal door God verhoogd worden.

Gebed: Here Jezus, U bent de eerste! En ik zoek geen hoge plaats, maar wel een leven heel dichtbij U en een leven van dienstbaarheid, zelfs als dat een onooglijke plaats is.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu