"Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon van de mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen." (Markus 8:38)

Zou Jezus Zich in de hemel voor je schamen? Niet een vraag die je elke dag hoeft te beantwoorden, maar vandaag een keer wel. Zou Jezus' lijden in de hemel op een bepaalde manier nu nog doorgaan omdat jij je schaamt voor Hem. Want de ene kant van het opnemen van je kruis is dat niet meer jij leeft, maar Christus in jou. Maar het tweede wat daar dan uit voortkomt is of jij als Jezus op aarde bent. En wat doe jij dan met Hem en met Zijn Woorden.

Het is nogal een vraag waar een behoorlijk gevolg aan zit. Jezus volgen, dat zou je wat kunnen kosten. Misschien wel niet zoals in China voor een christen, maar het zou kunnen dat je door voor Jezus uit te komen, je minstens toch wat meewarig wordt aangekeken. En het is de vraag wat jij doet met de woorden van Jezus en met Zijn boodschap.

En dan maakt het echt niet zoveel uit of je dominee bent of vuilnisman. Want ook ik vind sommige woorden van Jezus nogal schokkend, zo schokkend dat ook ik wel eens denk: "Moet ik dat echt op deze manier zeggen?" Maar Jezus nam geen blad voor Zijn mond als het om de waarheid ging. En de waarheid vandaag is dat als wij liever de wereld willen winnen (niet winnen voor Jezus, maar de wereld ons eigendom maken) in plaats dat wij op Jezus gericht zijn, dat we daarmee schade aan onze ziel lijden. Overigens zegt Jezus hier niets over behoud of verloren gaan.

Maar Jezus zegt wel: Als jij je schaamt voor Mij en Mijn woorden, dan schaam Ik mij voor jou. Laat die woorden eens bij je binnenkomen met de gedachte daarbij wat het Jezus kostte om jou te redden. En weet je, dan denk ik, zeg ik dan nu geen dingen die heel wettisch lijken? Ben ik dan nu niet bezig om iets verplicht te stellen? Toch is Jezus wel heel erg duidelijk. 

En eigenlijk is het ook niet vreemd. Want als jij zeker weet dat alleen Jezus en Zijn woorden de waarheid zijn, dan weet jij ook dat dit niet alleen voor jou je redding is, maar ook voor elk ander mens op deze wereld. En als het lijden van Jezus echt waardevol voor je is, dan wil je niets liever dan dat de hele wereld er gebruik van zou maken, zodat het intense lijden van Jezus ook werkelijk zoveel mogelijk redding opbrengt. Want hoe meer gelovigen, hoe meer dat Jezus' werk  gewaardeerd wordt. En dan is zwijgen uit schaamte, je schamen voor het allergrootste dat God in de wereldgeschiedenis heeft gedaan. Wat zou Jezus dan moeten zeggen in de hemel als Zijn Vader naar jou vraagt?

We hoeven ons niet te schamen voor Jezus en Zijn woorden... Er is geen grotere Koning dan Jezus. Hij is zo volmaakt, volkomen Goddelijk. Hij stijgt boven alles uit. En elk mens die jou belachelijk maakt om de woorden van Jezus, die ziet niet wat de werkelijkheid is.

Gebed: Here Jezus, U wil ik belijden voor de mensen, U wil ik aanbidden. Mijn leven zal staan in het teken van U. En ik geloof dat U met vrijmoedigheid over mij zal spreken bij Uw Vader als ik op aarde vrijmoedig van U spreek.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu