"Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon van de mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen." (Markus 8:38)

Zou Jezus Zich in de hemel voor je schamen? Niet een vraag die je elke dag hoeft te beantwoorden, maar vandaag een keer wel. Zou Jezus' lijden in de hemel op een bepaalde manier nu nog doorgaan omdat jij je schaamt voor Hem. Want de ene kant van het opnemen van je kruis is dat niet meer jij leeft, maar Christus in jou. Maar het tweede wat daar dan uit voortkomt is of jij als Jezus op aarde bent. En wat doe jij dan met Hem en met Zijn Woorden.

Het is nogal een vraag waar een behoorlijk gevolg aan zit. Jezus volgen, dat zou je wat kunnen kosten. Misschien wel niet zoals in China voor een christen, maar het zou kunnen dat je door voor Jezus uit te komen, je minstens toch wat meewarig wordt aangekeken. En het is de vraag wat jij doet met de woorden van Jezus en met Zijn boodschap.

En dan maakt het echt niet zoveel uit of je dominee bent of vuilnisman. Want ook ik vind sommige woorden van Jezus nogal schokkend, zo schokkend dat ook ik wel eens denk: "Moet ik dat echt op deze manier zeggen?" Maar Jezus nam geen blad voor Zijn mond als het om de waarheid ging. En de waarheid vandaag is dat als wij liever de wereld willen winnen (niet winnen voor Jezus, maar de wereld ons eigendom maken) in plaats dat wij op Jezus gericht zijn, dat we daarmee schade aan onze ziel lijden. Overigens zegt Jezus hier niets over behoud of verloren gaan.

Maar Jezus zegt wel: Als jij je schaamt voor Mij en Mijn woorden, dan schaam Ik mij voor jou. Laat die woorden eens bij je binnenkomen met de gedachte daarbij wat het Jezus kostte om jou te redden. En weet je, dan denk ik, zeg ik dan nu geen dingen die heel wettisch lijken? Ben ik dan nu niet bezig om iets verplicht te stellen? Toch is Jezus wel heel erg duidelijk. 

En eigenlijk is het ook niet vreemd. Want als jij zeker weet dat alleen Jezus en Zijn woorden de waarheid zijn, dan weet jij ook dat dit niet alleen voor jou je redding is, maar ook voor elk ander mens op deze wereld. En als het lijden van Jezus echt waardevol voor je is, dan wil je niets liever dan dat de hele wereld er gebruik van zou maken, zodat het intense lijden van Jezus ook werkelijk zoveel mogelijk redding opbrengt. Want hoe meer gelovigen, hoe meer dat Jezus' werk  gewaardeerd wordt. En dan is zwijgen uit schaamte, je schamen voor het allergrootste dat God in de wereldgeschiedenis heeft gedaan. Wat zou Jezus dan moeten zeggen in de hemel als Zijn Vader naar jou vraagt?

We hoeven ons niet te schamen voor Jezus en Zijn woorden... Er is geen grotere Koning dan Jezus. Hij is zo volmaakt, volkomen Goddelijk. Hij stijgt boven alles uit. En elk mens die jou belachelijk maakt om de woorden van Jezus, die ziet niet wat de werkelijkheid is.

Gebed: Here Jezus, U wil ik belijden voor de mensen, U wil ik aanbidden. Mijn leven zal staan in het teken van U. En ik geloof dat U met vrijmoedigheid over mij zal spreken bij Uw Vader als ik op aarde vrijmoedig van U spreek.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu