"Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen." (Markus 8:34b)

Het zal je maar gezegd worden: Ga weg achter mij satan. En dat terwijl je net hebt beleden dat Jezus de Christus is. En dat terwijl je helemaal voor Jezus wil gaan. Ik krijg soms wel eens de vraag of een kind van God een demon in zich kan hebben. Ja, dat kan. Zodra wij ons openstellen voor verkeerde gedachten of zonden toelaten, dan krijgt satan een kans om binnen te komen en op bepaalde terreinen de macht over te nemen. Soms kan dat verslavend zijn, soms ook zoals nu bij Petrus gebeurt. Satan pakt de ruimte die hij krijgt op het moment dat Petrus Jezus ziet als de nieuwe koning.

Dit is wel wat er kan gebeuren. Satan heeft meer invloed op ons leven dan dat wij beseffen. Niet voor niets schrijft Paulus later over de geestelijke wapenrusting die van belang is. En met het gesproken Woord moeten wij satan te lijf gaan. En wat doet Petrus? Petrus gaat zijn eigen visie volgen, terwijl hij het Woord had moeten gebruiken. En als Jezus hem zijn gang had laten gaan, dan had Petrus er alles aan gedaan om het lijden van Jezus te voorkomen.

En het lijden van Jezus voorkomen, dat is de taal uit de hel. Daar wil satan maar heel graag Petrus als een instrument voor gebruiken. En Petrus had uit het Woord moeten weten dat de Messias niet kwam om een aards koninkrijk te vestigen. Al direct na de zondeval had God de Redder beloofd die satan de kop zou vermorzelen. Al direct werd de Redder van de mensheid aangekondigd. En ook Jesaja had er al heel veel over geprofeteerd.

Dat wat Petrus zegt zijn gedachten die satan gebruikt om Petrus een te zetten tot het voorkomen van het lijden van Jezus en als hem dat zou lukken, dat zou de mensheid niet gered zijn, dan zouden wij in onze zonden gebleven zijn. Maar Jezus bestraft hier niet Petrus, maar Hij bestraft hier rechtstreeks satan. Hij zet satan direct op zijn plek. "Er achter en uit Mijn blik." Jezus doorziet direct dat satan in Petrus bezig is.

Dit zet het vandaag wel op scherp. Heel erg op scherp, want zodra wij onze visie gaan volgen en die niet meer toetsen aan Gods Woord, dan kan het ineens helemaal mis zijn. Dat kan satan zomaart ruimte krijgen. De waarheid is altijd van belang. Soms laat satan je leugens geloven, die je vervolgens ook nog gaat uitspreken. Doorzie hem, door te zien wat God Zelf zegt. Zeker als het om het Koninkrijk van God gaat en de groei van jouw geloof. Die twee zaken wil hij nooit. 

En in navolging van Jezus hebben wij satan op zijn plek te zetten. "In de Naam van Jezus, achter mij." Satan heeft geen recht meer op het moment dat jij op de waarheid staat. Zodra je leugens toelaat, heeft hij recht om daar iets mee te doen. Bij Petrus was dat zijn visie op Jezus' koningschap. Bij jou krijgt hij misschien andere ruimtes, maar belijdt die ruimtes als zonden aan God en stuur satan weg in de Naam van Jezus!

Gebed: In Uw Naam, Jezus, wil ik in de waarheid leven en ik ontzeg satan elke bestaansgrond in mijn leven op het gebied van leugens in mijn denken. Ik ontzeg hem elke grond omdat Jezus mijn waarheid is. Ik ben geliefd door God in Hem.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu