Ezra - Voorziening

 

"Moge God, Die Zijn Naam daar heeft doen wonen, elke koning en elk volk omverwerpen die zijn hand uitstrekt om mijn bevel te overtreden door dit huis van God in Jeruzalem te schaden. Ik, Darius, heb het bevel gegeven, laat het zorgvuldig uitgevoerd worden." (Ezra 5:12)

 

Ken jij dat oude psalmvers nog? Ik ben met de psalmen opgegroeid en die zijn mij echt nog lief. En sommige psalmen zijn zo treffend. Die psalm: "Maar de HEER zal uitkomst geven, Hij die 's daags Zijn gunst gebied." Uiteindelijk zal de HEER Zelf ook voor de uitkomst zorgen. Dat hoeven wij niet eens te bewerken, dat doet Hijzelf. Als God zegt dat we door moeten gaan met Zijn werk, dan zal Hij ook voorzien als er tegenstand is. Dat kan echt wel eens moeilijk zijn om daar op te vertrouwen. En bij Israël was de tegenstand toch echt van een behoorlijk niveau. Het waren niet de eersten de besten. En durven vertrouwen dat God Zijn plan ook Zelf zal beschermen.

 

Het was natuurlijk bij koning Kores al begonnen. Hij had aangegeven dat de tempel herbouwd moest worden. Dat was Gods bedoeling, Zijn plan en niet dat van Kores. En ondanks alle tegenstand, als je dan toch weer gaat bouwen, terwijl er ook een verbod is uitgesproken en er ook nog eens veel geweld bij was gebruikt, dan is het niet vreemd dat je je soms afvraagt waar je mee bezig bent.

 

De brief met de bevindingen die bij koning Darius terecht was gekomen van de landvoogd was ook heel duidelijk. En de kwetsbaarheid van wie de Joden eigenlijk waren was ook iets bijzonders. Maar dan is nog steeds maar de vraag hoe een koning als Darius zal beslissen. Een koning in die tijd waren zeker niet allemaal keurige democratische koningen die alleen maar een soort symbolische functie hadden. Elk woord van de koning was in die tijd waarheid en zekerheid. Wat een koning zei, moest gebeuren en ook enige willekeur was helemaal niet vreemd. En wat wordt dan de uitslag van een brief, die door de landvoogd bij de koning is gebracht.

 

Maar dan blijkt dat God daarin Zelf regeert. Er was al bescherming toen er niemand hen een strobreed in de weg legde, maar nu doet Darius uitspraak. Hij is gewoon een koning die allerlei afgoden diende. Wellicht heeft hij de God van Israël gezien als een van de vele goden. Maar toch is zijn uitspraak opmerkelijk. Hij geeft namelijk God de ruimte om iedereen die zijn hand uitstrekt naar de bouw van de tempel van deze God, omver te laten werpen. De woorden van Darius zijn krachtig. Hij zet er een straf op die hijzelf zal uitvoeren, elke tegenstander zal hij ophangen aan een balk van zijn huis, maar hij geeft bovenal God alle ruimte om op te treden.

 

En toch is dit meer dan alleen een paar woorden. Hoe moet die tempel oot herbouwd worden met zoveel tegenstand? Het antwoord is eigenlijk heel duidelijk: God zal daar Zelf voor zorgen. Dat wat niet kan bij ons en waar wij niet genoeg invloed voor hebben, daar zal God Zelf zorgen voor de opdracht die Hij ons geeft. Kunnen wij Zijn Koninkrijk soms niet in deze wereld kwijt? Het blijft wel Zijn plan en zelfs goddeloze koningen blijken dan mee te moeten werken aan Gods plan. Dat is bemoedigend voor ons in een tijd waarin God weinig plaats krijgt.

 

Gebed: HEER, U bent HEER van de heren en Koning van de koningen. Zelfs aardse koningen moeten meewerken aan Uw plan en U voorziet waar wij Uw voorziening nodig hebben om te kunnen gehoorzamen aan Uw plan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom