"Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen." (Markus 8:34b)

Het zal je maar gezegd worden: Ga weg achter mij satan. En dat terwijl je net hebt beleden dat Jezus de Christus is. En dat terwijl je helemaal voor Jezus wil gaan. Ik krijg soms wel eens de vraag of een kind van God een demon in zich kan hebben. Ja, dat kan. Zodra wij ons openstellen voor verkeerde gedachten of zonden toelaten, dan krijgt satan een kans om binnen te komen en op bepaalde terreinen de macht over te nemen. Soms kan dat verslavend zijn, soms ook zoals nu bij Petrus gebeurt. Satan pakt de ruimte die hij krijgt op het moment dat Petrus Jezus ziet als de nieuwe koning.

Dit is wel wat er kan gebeuren. Satan heeft meer invloed op ons leven dan dat wij beseffen. Niet voor niets schrijft Paulus later over de geestelijke wapenrusting die van belang is. En met het gesproken Woord moeten wij satan te lijf gaan. En wat doet Petrus? Petrus gaat zijn eigen visie volgen, terwijl hij het Woord had moeten gebruiken. En als Jezus hem zijn gang had laten gaan, dan had Petrus er alles aan gedaan om het lijden van Jezus te voorkomen.

En het lijden van Jezus voorkomen, dat is de taal uit de hel. Daar wil satan maar heel graag Petrus als een instrument voor gebruiken. En Petrus had uit het Woord moeten weten dat de Messias niet kwam om een aards koninkrijk te vestigen. Al direct na de zondeval had God de Redder beloofd die satan de kop zou vermorzelen. Al direct werd de Redder van de mensheid aangekondigd. En ook Jesaja had er al heel veel over geprofeteerd.

Dat wat Petrus zegt zijn gedachten die satan gebruikt om Petrus een te zetten tot het voorkomen van het lijden van Jezus en als hem dat zou lukken, dat zou de mensheid niet gered zijn, dan zouden wij in onze zonden gebleven zijn. Maar Jezus bestraft hier niet Petrus, maar Hij bestraft hier rechtstreeks satan. Hij zet satan direct op zijn plek. "Er achter en uit Mijn blik." Jezus doorziet direct dat satan in Petrus bezig is.

Dit zet het vandaag wel op scherp. Heel erg op scherp, want zodra wij onze visie gaan volgen en die niet meer toetsen aan Gods Woord, dan kan het ineens helemaal mis zijn. Dat kan satan zomaart ruimte krijgen. De waarheid is altijd van belang. Soms laat satan je leugens geloven, die je vervolgens ook nog gaat uitspreken. Doorzie hem, door te zien wat God Zelf zegt. Zeker als het om het Koninkrijk van God gaat en de groei van jouw geloof. Die twee zaken wil hij nooit. 

En in navolging van Jezus hebben wij satan op zijn plek te zetten. "In de Naam van Jezus, achter mij." Satan heeft geen recht meer op het moment dat jij op de waarheid staat. Zodra je leugens toelaat, heeft hij recht om daar iets mee te doen. Bij Petrus was dat zijn visie op Jezus' koningschap. Bij jou krijgt hij misschien andere ruimtes, maar belijdt die ruimtes als zonden aan God en stuur satan weg in de Naam van Jezus!

Gebed: In Uw Naam, Jezus, wil ik in de waarheid leven en ik ontzeg satan elke bestaansgrond in mijn leven op het gebied van leugens in mijn denken. Ik ontzeg hem elke grond omdat Jezus mijn waarheid is. Ik ben geliefd door God in Hem.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu