"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." (Hebreeën 11:1)

We hebben een maand stilgestaan bij de brief aan de Hebreeën. Een maand die niet altijd heel praktisch was, maar waarin we veel dieper onderwijs hebben gekregen over Jezus. Laten we het een maand volwassenonderwijs noemen. En we sluiten af met het stukje waar we gisteren aan begonnen. Want als de rechtvaardige uit het geloof leeft, dan zou de schrijver, de schrijver niet zijn als hij dat dan ook nog wel gaat uitwerken. We gaan nu niet alle geloofshelden uit hoofdstuk 11 langs, dat komt misschien later nog wel eens, maar we sluiten af daar even nog stil te staan bij de definitie van geloof.

Het geloof (en een geloof) is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Het geloof is meer dan alleen de verzoening, het geloof is ook het geloof in de Zoon Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord. Het geloof is ook dat God niet meer in een tabernakel woont, maar tabernakelt in ons lichaam. Het geloof is ook de vrijmoedigheid tot God en de zekerheid van onze eeuwige toekomst. En de dingen die er nog niet zijn, daar hopen we op. Hopen doe je op datgene waar je naar verlangt. In deze wereld is hoop onzeker, maar in het geloof is de hoop helemaal zeker. Je hoeft niet te twijfelen, of je zult de eeuwige toekomst ontvangen door het geloof in Jezus. Het geloof in Jezus is een onderdeel van het geloof, maar het geloof strekt zich uit naar de dingen die nog niet zijn alsof ze waren.

We hopen op alles wat God ons belooft. Dat is heel concreet wat het geloof in jou leven uit moet gaan werken. En die hoop geeft je vaste grond onder je voeten. Het is een vaste grond, waardoor jouw leven niet langer wankelt, maar vast staat in de hoop door het geloof. Het is een zeker weten dat je het zal ontvangen!

Daarnaast is het ook een bewijs van de zaken die je niet ziet. God heeft deze aarde geschapen. Wil je daarvan bewijs? Dat lukt niet door redeneren, maar het bewijs dat God de aarde heeft geschapen ligt in jouw geloof. Jezus stierf aan het kruis voor jou? Het bewijs is nergens anders in te vinden dan in het geloof. En dat telt in deze wereld niet mee, alles wat niet empirisch te bewijzen is, alles wat niet zichtbaar is aan te tonen is niet bewezen, maar het geloof is voor ons die behouden worden, het bewijs dat alles waar is wat God ons heeft bekend gemaakt. Het geloof geeft jou een zo'n diepe zekerheid dat dit jouw bewijs is van alle zaken die je niet ziet, maar die er zijn omdat God het zegt.

En uit dit geloof dat een vaste grond is voor je hoop en een bewijs van alle onzichtbare zaken, zal de rechtvaardige leven. Zo leefde Jezus uit Zijn geloof, en op deze manier volgen wij Hem met het geloof na. Amen? Amen!

Gebed: Vader God, ik geloof! Ik geloof dat alles waar is wat U zegt, het is mijn vaste grond geworden. Ik heb de vaste grond gevonden in al Uw woorden die waar en zeker zijn. En ik leef met het bewijs dat U in mij werkt door het geloof. Alles is waar en voor mij is het vanaf vandaag bewezen door het geloof.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu