"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." (Hebreeën 11:1)

We hebben een maand stilgestaan bij de brief aan de Hebreeën. Een maand die niet altijd heel praktisch was, maar waarin we veel dieper onderwijs hebben gekregen over Jezus. Laten we het een maand volwassenonderwijs noemen. En we sluiten af met het stukje waar we gisteren aan begonnen. Want als de rechtvaardige uit het geloof leeft, dan zou de schrijver, de schrijver niet zijn als hij dat dan ook nog wel gaat uitwerken. We gaan nu niet alle geloofshelden uit hoofdstuk 11 langs, dat komt misschien later nog wel eens, maar we sluiten af daar even nog stil te staan bij de definitie van geloof.

Het geloof (en een geloof) is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Het geloof is meer dan alleen de verzoening, het geloof is ook het geloof in de Zoon Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord. Het geloof is ook dat God niet meer in een tabernakel woont, maar tabernakelt in ons lichaam. Het geloof is ook de vrijmoedigheid tot God en de zekerheid van onze eeuwige toekomst. En de dingen die er nog niet zijn, daar hopen we op. Hopen doe je op datgene waar je naar verlangt. In deze wereld is hoop onzeker, maar in het geloof is de hoop helemaal zeker. Je hoeft niet te twijfelen, of je zult de eeuwige toekomst ontvangen door het geloof in Jezus. Het geloof in Jezus is een onderdeel van het geloof, maar het geloof strekt zich uit naar de dingen die nog niet zijn alsof ze waren.

We hopen op alles wat God ons belooft. Dat is heel concreet wat het geloof in jou leven uit moet gaan werken. En die hoop geeft je vaste grond onder je voeten. Het is een vaste grond, waardoor jouw leven niet langer wankelt, maar vast staat in de hoop door het geloof. Het is een zeker weten dat je het zal ontvangen!

Daarnaast is het ook een bewijs van de zaken die je niet ziet. God heeft deze aarde geschapen. Wil je daarvan bewijs? Dat lukt niet door redeneren, maar het bewijs dat God de aarde heeft geschapen ligt in jouw geloof. Jezus stierf aan het kruis voor jou? Het bewijs is nergens anders in te vinden dan in het geloof. En dat telt in deze wereld niet mee, alles wat niet empirisch te bewijzen is, alles wat niet zichtbaar is aan te tonen is niet bewezen, maar het geloof is voor ons die behouden worden, het bewijs dat alles waar is wat God ons heeft bekend gemaakt. Het geloof geeft jou een zo'n diepe zekerheid dat dit jouw bewijs is van alle zaken die je niet ziet, maar die er zijn omdat God het zegt.

En uit dit geloof dat een vaste grond is voor je hoop en een bewijs van alle onzichtbare zaken, zal de rechtvaardige leven. Zo leefde Jezus uit Zijn geloof, en op deze manier volgen wij Hem met het geloof na. Amen? Amen!

Gebed: Vader God, ik geloof! Ik geloof dat alles waar is wat U zegt, het is mijn vaste grond geworden. Ik heb de vaste grond gevonden in al Uw woorden die waar en zeker zijn. En ik leef met het bewijs dat U in mij werkt door het geloof. Alles is waar en voor mij is het vanaf vandaag bewezen door het geloof.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu