"En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand kan ze uit Mijn hand rukken." (Johannes 10:28)

Hoe zeker ben jij van je eeuwige toekomst? Dit is een vraag die voor heel veel mensen een vraag is waar ze eigenlijk niet graag over nadenken. Want je eeuwige toekomst heeft alles te maken met de zekerheid van de vergeving van je zonden. En misschien kun je zeggen dat je in Jezus gelooft, maar ergens zit er diep van binnen een stem die zegt: "Dat kunt je wel denken, maar het gaat in je leven nog zo vaak fout, als jij echt een kind van God bent, dan klopt dit echt niet."

Jezus is de Goede Herder die is gekomen om leven te brengen en overvloed. Maar hoe zeker ben je nu op het moment dat Jezus de Herder is die je bent gaan volgen? Want als je bij een verkeerde herder loopt, kun je toch ook kiezen om over te stappen naar Jezus? Dus hoe zeker ben je dan eigenlijk van je zaak? Want als jij jezelf een beetje kent, dan weet je toch dat je makkelijk verdwaalt?

En toch zegt Jezus vandaag iets anders tegen je. Tegen degenen die twijfelen of ze wel echt behouden aankomen zegt Jezus: Degenen die Mijn stem horen en Mij volgen, die zullen beslist niet verloren gaan. Dat horen van de stem van Jezus is geloof hechten aan de woorden van Jezus. En Jezus zegt: Ik geef Mijn leven voor Mijn schapen. Dat zegt Jezus. Als jij dat gelooft dat Jezus voor jou Zijn leven gaf, dan heb jij door dat geloof het leven in Zijn Naam ontvangen.

En tegen jou zegt Jezus: "Je zult beslist niet verloren gaan." En dan blijft de vraag hoe dat mogelijk is? Want als jij de verkeerde kant op gaat lopen? Dan zegt Jezus dat Hij Zijn schapen nooit uit Zijn hand zal laten vallen. Er zijn er, ook in de tijd van Jezus, die om de wonderen achter Jezus aanliepen, maar Jezus heeft het hier over degenen die aan Zijn woorden geloof hechten. Die geloven dat alleen door Jezus het eeuwige leven zeker is. Dan ben je in de handen van Jezus. En nooit zullen Zijn schappen ooit uit Zijn hand gerukt worden. 

Welke andere herder het ook probeert om je los te rukken van Jezus, Hij staat Zelf voor je in. Jezus zal het nooit toelaten dat de Zijnen de prooi zullen worden van een ander. Satan kan wel wat uitrichten, maar uiteindelijk zal hij nooit het behoud van de schapen van Jezus kunnen roven.

De troost van de gelijkenis van de Goede Herder is dat dit ècht de Goede Herder is. Deze Herder zal met alle zekerheid Zijn schapen behouden laten Thuiskomen. En ook Zijn Vader is erbij betrokken. Zowel de handen van Jezus, als de handen van de Vader zijn om de gelovigen heen geklemd. Je bent echt veilig en hoe dichter je bij Jezus blijft, hoe meer dat je dit geloof ook zult ervaren. Je valt nooit meer uit Zijn handen, maar als je dit niet zo ervaart, blijf dan eens dichter bij Jezus!

Gebed: Goede Herder, U laat mij nooit meer los. Maar soms kan ik dit niet geloven en twijfel ik. Ik bid U om dichter bij U te blijven en echt te geloven dat U mij nooit loslaat! Ik ben in Uw handen altijd veilig.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu