"En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand kan ze uit Mijn hand rukken." (Johannes 10:28)

Hoe zeker ben jij van je eeuwige toekomst? Dit is een vraag die voor heel veel mensen een vraag is waar ze eigenlijk niet graag over nadenken. Want je eeuwige toekomst heeft alles te maken met de zekerheid van de vergeving van je zonden. En misschien kun je zeggen dat je in Jezus gelooft, maar ergens zit er diep van binnen een stem die zegt: "Dat kunt je wel denken, maar het gaat in je leven nog zo vaak fout, als jij echt een kind van God bent, dan klopt dit echt niet."

Jezus is de Goede Herder die is gekomen om leven te brengen en overvloed. Maar hoe zeker ben je nu op het moment dat Jezus de Herder is die je bent gaan volgen? Want als je bij een verkeerde herder loopt, kun je toch ook kiezen om over te stappen naar Jezus? Dus hoe zeker ben je dan eigenlijk van je zaak? Want als jij jezelf een beetje kent, dan weet je toch dat je makkelijk verdwaalt?

En toch zegt Jezus vandaag iets anders tegen je. Tegen degenen die twijfelen of ze wel echt behouden aankomen zegt Jezus: Degenen die Mijn stem horen en Mij volgen, die zullen beslist niet verloren gaan. Dat horen van de stem van Jezus is geloof hechten aan de woorden van Jezus. En Jezus zegt: Ik geef Mijn leven voor Mijn schapen. Dat zegt Jezus. Als jij dat gelooft dat Jezus voor jou Zijn leven gaf, dan heb jij door dat geloof het leven in Zijn Naam ontvangen.

En tegen jou zegt Jezus: "Je zult beslist niet verloren gaan." En dan blijft de vraag hoe dat mogelijk is? Want als jij de verkeerde kant op gaat lopen? Dan zegt Jezus dat Hij Zijn schapen nooit uit Zijn hand zal laten vallen. Er zijn er, ook in de tijd van Jezus, die om de wonderen achter Jezus aanliepen, maar Jezus heeft het hier over degenen die aan Zijn woorden geloof hechten. Die geloven dat alleen door Jezus het eeuwige leven zeker is. Dan ben je in de handen van Jezus. En nooit zullen Zijn schappen ooit uit Zijn hand gerukt worden. 

Welke andere herder het ook probeert om je los te rukken van Jezus, Hij staat Zelf voor je in. Jezus zal het nooit toelaten dat de Zijnen de prooi zullen worden van een ander. Satan kan wel wat uitrichten, maar uiteindelijk zal hij nooit het behoud van de schapen van Jezus kunnen roven.

De troost van de gelijkenis van de Goede Herder is dat dit ècht de Goede Herder is. Deze Herder zal met alle zekerheid Zijn schapen behouden laten Thuiskomen. En ook Zijn Vader is erbij betrokken. Zowel de handen van Jezus, als de handen van de Vader zijn om de gelovigen heen geklemd. Je bent echt veilig en hoe dichter je bij Jezus blijft, hoe meer dat je dit geloof ook zult ervaren. Je valt nooit meer uit Zijn handen, maar als je dit niet zo ervaart, blijf dan eens dichter bij Jezus!

Gebed: Goede Herder, U laat mij nooit meer los. Maar soms kan ik dit niet geloven en twijfel ik. Ik bid U om dichter bij U te blijven en echt te geloven dat U mij nooit loslaat! Ik ben in Uw handen altijd veilig.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu