"Ik ben de Goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken." (Johannes 10:14 en 15a)

Jezus is de Herder bij uitstek. Er is gewoonweg geen betere herder te vinden. Jezus kent je! Twee keer komt deze troost in dit gedeelte duidelijk naar voren. Hij kent je als Hij bij de schaapskooi aankomt om Zijn schapen mee te nemen, maar nu het gaat over het karakter van de Goede Herder, blijkt dat Hij Zijn schapen ook kent. Zoals de Vader Jezus kent, zo kent Jezus Zijn schapen. Op dezelfde manier! Zoals de Vader Jezus liefheeft en Hem in Zijn liefde kent, zo kent Jezus ook Zijn schapen.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd enorm veel moeite heb om mijn catechisanten bij naam te kennen. Als ik een nieuwe groep heb, duurt het echt heel lang voordat ik ze echt ken. Natuurlijk zijn er altijd die je wat sneller kent, maar dat heeft meestal wel een reden. Maar de Goede Herder kent ieder schaap. Zoals de Vader het karakter van Jezus kent, zo kent Jezus Zijn schapen. En weet je, dat is een enorme troost. Jezus weet de momenten waarop jij dreigt af te haken. Hij kent jou namelijk en niet alleen je naam, maar door en door.

Ik weet niet wat voor soort schaap jij bent, ik weet ook niet waar jij in je kudde loopt en ook niet waarom je daar precies loopt, maar Jezus weet jou, te midden van al die andere schapen, precies te vinden. Hij weet ook wat jij zo moeilijk vindt, maar ook waar jij geneigd bent om te verdwalen. De Goede Herder kent Zijn schapen en houdt ze in het oog, net zoals de Vader Zijn Zoon in het oog hield.

En misschien is het al lang geleden dat jij de nabijheid van de Herder voelde. Komt het misschien omdat je al lang vergeten bent dat je echt de Herder moet zien, zodat je precies weet hoe de Herder is en hoe Hij reageert? Dat is wel heel vaak de reden waardoor wij het gevoel kunnen hebben dat Jezus ons niet ziet en niet van onze moeiten af weet. Maar Jezus zegt ook dat zoals Hij Zijn Vader kent, de schapen ook de Herder kennen.

En dat kennen, kan echt maar op ene manier: Heel veel met de Herder omgaan, heel goed opletten hoe de Herder doet en welke keuzes Hij maakt, heel goed opletten ook hoe Hij met wonden omgaat. Want de Goede Herder wijst Zijn schapen niet af. Hij traint je wel om echt op Hem gericht te blijven. Hij blijft wel bezig dat je Hem zo goed kent, dat je nooit meer aan Hem zal twijfelen, ook al zegt je gevoel soms iets totaal anders. 

Dit is de Goede Herder, Hij maakt werk van Zijn schapen. Hij doorgrond ze, om precies te weten wat ze nodig hebben. Zo'n Herder is Jezus en Hij verlangt naar schapen die ook werk van Hem maken. Hoe meer je leert van de Herder, hoe minder je hoeft te verdwalen en hoe minder je hoeft te twijfelen: Hij is de Goede Herder.

Gebed: Goede Herder, ik dank U dat U mij door en door en door kent. Het ontbreekt er bij mij maar al te vaak aan om U zo te kennen. Ik wil U meer en beter leren kennen zodat ik nooit twijfel dat U mijn Goede Herder bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu