"Ik ben de Goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken." (Johannes 10:14 en 15a)

Jezus is de Herder bij uitstek. Er is gewoonweg geen betere herder te vinden. Jezus kent je! Twee keer komt deze troost in dit gedeelte duidelijk naar voren. Hij kent je als Hij bij de schaapskooi aankomt om Zijn schapen mee te nemen, maar nu het gaat over het karakter van de Goede Herder, blijkt dat Hij Zijn schapen ook kent. Zoals de Vader Jezus kent, zo kent Jezus Zijn schapen. Op dezelfde manier! Zoals de Vader Jezus liefheeft en Hem in Zijn liefde kent, zo kent Jezus ook Zijn schapen.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd enorm veel moeite heb om mijn catechisanten bij naam te kennen. Als ik een nieuwe groep heb, duurt het echt heel lang voordat ik ze echt ken. Natuurlijk zijn er altijd die je wat sneller kent, maar dat heeft meestal wel een reden. Maar de Goede Herder kent ieder schaap. Zoals de Vader het karakter van Jezus kent, zo kent Jezus Zijn schapen. En weet je, dat is een enorme troost. Jezus weet de momenten waarop jij dreigt af te haken. Hij kent jou namelijk en niet alleen je naam, maar door en door.

Ik weet niet wat voor soort schaap jij bent, ik weet ook niet waar jij in je kudde loopt en ook niet waarom je daar precies loopt, maar Jezus weet jou, te midden van al die andere schapen, precies te vinden. Hij weet ook wat jij zo moeilijk vindt, maar ook waar jij geneigd bent om te verdwalen. De Goede Herder kent Zijn schapen en houdt ze in het oog, net zoals de Vader Zijn Zoon in het oog hield.

En misschien is het al lang geleden dat jij de nabijheid van de Herder voelde. Komt het misschien omdat je al lang vergeten bent dat je echt de Herder moet zien, zodat je precies weet hoe de Herder is en hoe Hij reageert? Dat is wel heel vaak de reden waardoor wij het gevoel kunnen hebben dat Jezus ons niet ziet en niet van onze moeiten af weet. Maar Jezus zegt ook dat zoals Hij Zijn Vader kent, de schapen ook de Herder kennen.

En dat kennen, kan echt maar op ene manier: Heel veel met de Herder omgaan, heel goed opletten hoe de Herder doet en welke keuzes Hij maakt, heel goed opletten ook hoe Hij met wonden omgaat. Want de Goede Herder wijst Zijn schapen niet af. Hij traint je wel om echt op Hem gericht te blijven. Hij blijft wel bezig dat je Hem zo goed kent, dat je nooit meer aan Hem zal twijfelen, ook al zegt je gevoel soms iets totaal anders. 

Dit is de Goede Herder, Hij maakt werk van Zijn schapen. Hij doorgrond ze, om precies te weten wat ze nodig hebben. Zo'n Herder is Jezus en Hij verlangt naar schapen die ook werk van Hem maken. Hoe meer je leert van de Herder, hoe minder je hoeft te verdwalen en hoe minder je hoeft te twijfelen: Hij is de Goede Herder.

Gebed: Goede Herder, ik dank U dat U mij door en door en door kent. Het ontbreekt er bij mij maar al te vaak aan om U zo te kennen. Ik wil U meer en beter leren kennen zodat ik nooit twijfel dat U mijn Goede Herder bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu