"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders inklimt, die is een dief en een rover." (Johannes 10:1)

Het tiende hoofdstuk van het boek Johannes is misschien wel het bekendste hoofdstuk van het Nieuwe Testament. De gelijkenis van de Goede Herder is overbekend en we kunnen ons er ook nog eens van alles bij voorstellen. Maar eigenlijk zou je deze gelijkenis eens meerdere dagen achter elkaar moeten lezen. De hele gelijkenis zit vol met allerlei zinnen die niet in de eerste plaats iets met de Goede Herder te maken hebben. En het begin is verre van positief.

Het gevaar bestaat dat we deze gelijkenis gaan lezen vanuit onze gedachte over de Goede Herder. En we stellen ons Jezus voor als de beste Herder die er is. Maar op het moment dat Jezus het woord neemt, lijkt Hij helemaal niet op een herder. De reden dat Hij namelijk deze gelijkenis gaat vertellen is niet in de eerste plaats als troost voor de gelovigen, maar Hij gaat het vertellen met het oog op de Farizeeërs.

De geschiedenis van gisteren had namelijk nog een staartje. De blind geboren man was wel genezen, maar er was al heel wat kritiek op gekomen. En uiteindelijk wordt de blind geboren man uitgescholden als discipel van Jezus, terwijl zij zichzelf discipelen van Mozes noemen. Maar dan zegt Jezus: Blinden zijn diegenen die in Mij niet zien Wie Ik ben!

Er gebeurt eigenlijk iets bizars. De geestelijk leiders van het volk, die door een discipel van de wet te willen zijn het volk wil leiden, vergelijkt Jezus niet met herders, maar Hij vergelijkt hen met dieven en rovers, met mensen die een schaapskooi binnenkomen over de muur en niet door de deur.

Jezus zegt niets anders dan: "Jullie zijn niet door de deur naar binnengekomen, want daar was je nooit doorheen gekomen. Jullie zijn over de muur binnengekomen en het enige dat jullie doen is roven en stelen." Later zegt Jezus zelfs: "De dief komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan." Dat doen de discipelen van Mozes. En dat is ten opzichte van Mozes geen negatieve beoordeling, maar wel gericht op het wettische van hun leidinggeven. Daarmee doen ze niets anders dan stelen, slachten en verloren laten gaan.

Dat zijn wel hele stellige woorden. Dat is een veroordeling van de hele religieuze, wettische godsdienst. Wettisch leidinggeven om door te werken je zaligheid te kunnen verdienen staat bij Jezus gelijk aan dieven en moordenaars. Zo erg beoordeelt Jezus dit! En dit doet Jezus omdat Hij op de sabbat iemand had genezen. En dan staan deze woorden misschien ineens veel dichterbij dan je zou willen. Want om de zondag, hoeveel regels hebben we al niet verdedigd?

Op welke manier wil jij zaligworden? Op welke manier leer jij anderen om zalig te worden? Alleen door achter Jezus aan te gaan? Of misschien wel door heel veel regels, waardoor Jezus zegt: Je klimt de schaapskooi binnen om Mijn schapen met religie te roven. Jezus zal laten zien hoe een echte Herder met Zijn schapen omgaat.

Gebed: Here Jezus, wat is religie en wat zijn regels toch gevaarlijk. Niets anders dan U volgen is de boodschap die U laat horen. Bewaar mij voor roverspraktijken en leer mij eenvoudig als een schaap achter U aan te gaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu