"Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was." (Johannes 8:20)

Het blijft in het Evangelie naar Johannes telkens om de waarheid te gaan. Telkens weer gaat het erom dat Jezus Zichzelf moet bewijzen. Als er in Jeruzalem één ding steeds belangrijker wordt, dan is het wel dat Jezus Zijn mond gaat houden. De religieuze leiders van het volk en alle Joden die zich bij hen thuisvoelden roepen Jezus keer op keer ter verantwoording over Wie Hij is. En wat het meest dwars blijft zitten is dat Jezus zegt dat Zijn getuigenis waar is. Maar wat dan opvalt is de plaats waar Jezus de strijd met de religie aangaat.

Want hoe opmerkelijk is het laatste vers van dit gedeelte: Jezus sprak deze woorden bij de schatkist. Nu lijkt dat een plaats waar een grote kist met geld zou staan, alsof de religieuze leiders daar hun geld zouden verzamelen. Maar dat is het niet. In het vrouwenvoorhof van de tempel, waar alle Joodse mensen doorheen kwamen stonden meerdere geldkisten voor verschillende doelen. Daar op de plaats waar iedereen van de Joden mocht komen, net na het voorhof van de heidenen, daar gaat Jezus dit gesprek aan.

Hij doet dit dus bij die mensen die zouden moeten weten van de Messias. Bij die mensen ook die ondertussen de religie met al haar regels tot waarheid had verheven. Hij doet dat midden tussen Zijn eigen volk waar het niet meer ging om de relatie met God, maar waar het om de regels ging. En op die drukste plaats spreekt Jezus Zijn getuigenis uit. Zo belangrijk vindt Hij het dus. En niet om de strijd met de leiders te winnen, maar omdat Hij God Zelf is en Hij dat weet. En Hij weet dat dit hele volk alleen gered kan worden door het getuigenis dat Hij geeft. En het bewijs van Zijn waarheid is dat Hij en de Vader samen getuigen. En waar twee getuigen is het bewijs geleverd.

Het gaat maar om één ding bij Jezus. Niet dat jij je zaligheid zou verdienen. Niet dat jij er alles aan zou moeten doen om je aan allerlei regels te houden, maar juist door op deze plaats Zichzelf nogmaals aan te kondigen als het Licht van de wereld, juist daardoor onderstreept Jezus dat elke vorm van regelzucht een dwaalleer is. Zalig worden op basis van regels is onmogelijk.

Jezus is gekomen om in de duistere wereld het Licht te laten schijnen en de relatie met God te herstellen. En in plaats van een cent te moeten betalen zegt Jezus: Als je van Mijn lichaam en bloed eet en drinkt, heb je het eeuwige leven. En genade, vrijspraak door het werk van een Ander, misschien is dat een religieus mens wel te veel. Bent U alleen de waarheid? Niets anders dan U alleen?

Ik ben soms bang dat er ook nu nog heel veel mensen zijn die door hun nette leven, of misschien zelfs wel hun nette kerkleven, proberen in een goed blaadje te komen. Misschien ben jij ook nog niet helemaal verlost van die gedachte. Maar Jezus gaat ook vandaag midden tussen de religieuze mensen staan en zegt: Alleen Ik ben de weg naar het eeuwige leven.

Gebed: Jezus, U getuigt van Uzelf dat U de waarheid bent. Alles wat ik erbij bedenk is afgoderij en zonde. En tegelijk vind ik het heel erg moeilijk om niets voor genade te willen doen. Zelfs als u midden tussen de religie staat en waarschuwt, vind ik het moeilijk.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu