Gods stem verstaan - Profetie als gevolg

 

"Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost." (1 Korinthe 14:3)

 

Er zijn mensen die hoofdstuk 14 van de eerste Korinthebrief af doen met de opmerking: "Profeteren is gewoon hetzelfde als wat wij tegenwoordig preken noemen." Dan ben je heel snel klaar met de gave van profeteren. Want dan is het niets meer dan je buigen over een Bijbelgedeelte en vervolgens maak je daar een preek over. Maar als het over het verstaan van Gods stem gaat, heeft dat juist alles met profetie te maken. Want we hebben wel gezien dat God spreekt om ons vooral in beweging te zetten. Gods stem die tot ons komt, is meestal dat wat God zegt waarin Hij ons leidt om een zegen te zijn.

 

Dat is met profetie net zo. Profetie is een vorm van Gods stem die wij verstaan en wat we ook weer mogen doorgeven. Het is een specifiek woord van God op een specifiek moment. En het verlangen van Paulus was dat iedereen zou profeteren. Overigens was Paulus daarmee de tweede die dit verlangde, want ook Mozes in de woestijn verlangde al dat het hele volk van God profeten waren. En wat is dat dan met profetie? Zijn dat dan inderdaad alleen maar het naspreken van dat wat we lezen in Gods Woord?

 

Paulus zegt dat het woorden van opbouw, vermaning en troost zijn. Het is dus iets wat specifiek is, het gaat om woorden die speciaal voor iemand op dat moment van belang zijn. Profetie kan alleen maar tot stand komen doordat je Gods stem verstaat en dat deelt met degenen voor wie het bedoeld is. Het is een gave, waarvan Paulus zegt dat eigenlijk iedereen deze gave moet hebben. Eigenlijk kan ook iedereen profeteren. Dat kun jij ook, maar het begint met de vraag of jij afgestemd wil zijn op Gods stem? Als je dat wilt, dan krijg je ook werkelijk woorden waarmee je de ander tot zegen zult zijn.

 

Later in het hoofdstuk noemt Paulus ook de kracht van profetie voor een ongelovige die in een samenkomst binnen zou komen. Want als God jou bekend maakt wat er in het hart van die ander is, waardoor die ander breekt en buigt voor God, dan zal diegene ook geloven dat God werkelijk in ons midden is. Maar het is soms ook eng. We zagen dat gisteren al bij Annanias en Safira. Je zou maar weten wat er in hun hart leefde en vervolgens confronteer je ze ermee en beide moeten direct begraven worden.

 

Verlang jij om Gods stem te horen om zo een zegen te zijn. Ik wil je voor de komende tijd vragen om in specifieke situaties te vragen wat God wil dat jij weet en doorgeeft. En dan niet als je in een situatie hebt gezeten en er thuis over na gaat denken, maar op het moment dat je er midden in zit, vraag dan God eens om inzicht en wijsheid, om een beeld of om woorden. En ga dan eens doen, wat God je aan inzichten geeft. Laat de studie van de afgelopen week het hulpmiddel zijn, maar ga samen met God zoeken naar dat wat Hij wil dat jij verstaat van Zijn stem.

 

Gebed: Vader, ik wil luisteren en gehoorzamen. De komende tijd wil ik concreet aan U vragen voor bepaalde situaties hoe ik moet handelen en reageren, zodat daardoor Uw stem voor mij steeds meer onderdeel wordt van mijn leven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom