"Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was." (Johannes 8:20)

Het blijft in het Evangelie naar Johannes telkens om de waarheid te gaan. Telkens weer gaat het erom dat Jezus Zichzelf moet bewijzen. Als er in Jeruzalem één ding steeds belangrijker wordt, dan is het wel dat Jezus Zijn mond gaat houden. De religieuze leiders van het volk en alle Joden die zich bij hen thuisvoelden roepen Jezus keer op keer ter verantwoording over Wie Hij is. En wat het meest dwars blijft zitten is dat Jezus zegt dat Zijn getuigenis waar is. Maar wat dan opvalt is de plaats waar Jezus de strijd met de religie aangaat.

Want hoe opmerkelijk is het laatste vers van dit gedeelte: Jezus sprak deze woorden bij de schatkist. Nu lijkt dat een plaats waar een grote kist met geld zou staan, alsof de religieuze leiders daar hun geld zouden verzamelen. Maar dat is het niet. In het vrouwenvoorhof van de tempel, waar alle Joodse mensen doorheen kwamen stonden meerdere geldkisten voor verschillende doelen. Daar op de plaats waar iedereen van de Joden mocht komen, net na het voorhof van de heidenen, daar gaat Jezus dit gesprek aan.

Hij doet dit dus bij die mensen die zouden moeten weten van de Messias. Bij die mensen ook die ondertussen de religie met al haar regels tot waarheid had verheven. Hij doet dat midden tussen Zijn eigen volk waar het niet meer ging om de relatie met God, maar waar het om de regels ging. En op die drukste plaats spreekt Jezus Zijn getuigenis uit. Zo belangrijk vindt Hij het dus. En niet om de strijd met de leiders te winnen, maar omdat Hij God Zelf is en Hij dat weet. En Hij weet dat dit hele volk alleen gered kan worden door het getuigenis dat Hij geeft. En het bewijs van Zijn waarheid is dat Hij en de Vader samen getuigen. En waar twee getuigen is het bewijs geleverd.

Het gaat maar om één ding bij Jezus. Niet dat jij je zaligheid zou verdienen. Niet dat jij er alles aan zou moeten doen om je aan allerlei regels te houden, maar juist door op deze plaats Zichzelf nogmaals aan te kondigen als het Licht van de wereld, juist daardoor onderstreept Jezus dat elke vorm van regelzucht een dwaalleer is. Zalig worden op basis van regels is onmogelijk.

Jezus is gekomen om in de duistere wereld het Licht te laten schijnen en de relatie met God te herstellen. En in plaats van een cent te moeten betalen zegt Jezus: Als je van Mijn lichaam en bloed eet en drinkt, heb je het eeuwige leven. En genade, vrijspraak door het werk van een Ander, misschien is dat een religieus mens wel te veel. Bent U alleen de waarheid? Niets anders dan U alleen?

Ik ben soms bang dat er ook nu nog heel veel mensen zijn die door hun nette leven, of misschien zelfs wel hun nette kerkleven, proberen in een goed blaadje te komen. Misschien ben jij ook nog niet helemaal verlost van die gedachte. Maar Jezus gaat ook vandaag midden tussen de religieuze mensen staan en zegt: Alleen Ik ben de weg naar het eeuwige leven.

Gebed: Jezus, U getuigt van Uzelf dat U de waarheid bent. Alles wat ik erbij bedenk is afgoderij en zonde. En tegelijk vind ik het heel erg moeilijk om niets voor genade te willen doen. Zelfs als u midden tussen de religie staat en waarschuwt, vind ik het moeilijk.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu