"Hij trok Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen. En toen het avond werd, daalden Zijn discipelen af naar de zee." (Johannes 5:15b en 16)

Het laatste gedeelte van vers 15 en daarna vers 16 staan los van elkaar in onze Bijbel. Nadat het volk Jezus tot koning wilde maken vanwege de wonderen, gaat Jezus er tussenuit. Hij gaat alleen de berg op. En de discipelen doen het tegenovergestelde, zij gaan naar de zee. De wegen van Jezus en die van de discipelen scheiden zich na het wonder van het verdelen van het brood. Opmerkelijk detail met grote gevolgen.

Als we er vanuit gaan dat Johannes ook een geestelijke lijn in zijn Evangelie heeft gelegd, dan is dit detail heel bewust opgeschreven, maar door de vertalers en indelers van de Bijbel eigenlijk uit het beeld geraakt. Jezus kiest er eigenlijk voor om geen koning te willen zijn en Hij zoekt Zijn heil in de stilte. Hij zoekt waarschijnlijk de gemeenschap met Zijn Vader.

De andere kant is dat de discipelen teruggaan naar hun oude leven en ze zoeken hun schepen op. Niet om Jezus te verlaten, maar met dat Jezus de stilte opzocht, zochten zij hun schip op. Ik weet niet hoe jij met het Koningschap van Jezus omgaat, maar Jezus zoekt hiervoor de eenzaamheid en de stilte op. Het lijkt hier bijna alsof de discipelen het niet raakt dat het volk iets wil dat Jezus niet wil.

Wij gaan soms heel makkelijk over tot de orde van de dag. Ook als we zien wat Jezus doet. Soms zijn we zo dichtbij Jezus en dan zien we zoveel van Hem, maar als anderen dan iets met Jezus willen wat Hij niet wil, vertrekken wij soms wel heel makkelijk naar onze orde van de dag. En de discipelen komen zichzelf hier tegen. Misschien wilden de discipelen in hun schip alleen maar wachten tot Jezus weer te voorschijn kwam. En met dat ze alleen en zonder Jezus zijn, steekt de storm op.

Nou ja, zo gaat het ook meestal. Op het moment dat wij uit de stilte met God blijven en zonder Jezus zijn, steekt heel vaak de storm op. Storm op allerlei manieren. En als de nood het hoogst is, en je soms lang op Jezus lijkt te moeten wachten, dan blijkt dat Jezus je nood kent, ook al zie jij Hem niet. Want Jezus komt uit de stilte naar de storm op zee toe. En dan blijkt dat er niets is dat Jezus kan tegenhouden, zelfs het water niet, want Hij zet Zijn voeten op het water en komt naar je toe.

En midden in je storm komt Jezus en Hij zegt het je: "Wees niet bang, Ik ben het". De discipelen waren al heel lang aan het ploeteren geweest. Ze hadden zo'n 5 kilometer geroeid. Geploeter, dat was het zonder Jezus. Geploeter als je in de storm zit op de zee van je leven. Maar vandaag zegt Jezus: "Ik heb je al lang gezien, Ik ben er, nu, op dit moment!" Niets houdt Hem tegen om te komen en nooit zal Hij een discipel loslaten.

Gebed: Here Jezus, U ziet al mijn strijd, soms is de storm zo groot en zo zwaar en kom ik niet meer vooruit. Maar ik dank U dat U mijn strijd ziet, zelfs als ik U niet zie. Ik geloof dat U onderweg bent, als ik het nog niet kan zien en ik zie in alle omstandigheden uit naar Uw komst.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu