"De HEERE sprak tot Mozes: Gebied de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer u het land Kanaän binnenkomt, zal dit het land zijn dat u als erfelijk bezit toevalt." (Numeri 34:1 en 2)

Het einde van de woestijnreis lijkt ondertussen in beeld te komen. God heeft ondertussen voorschriften gegeven wat er met het beloofde land moet gebeuren. Voor Israël geldt dat ze alle inwoners uit het land moeten uitdrijven en elke inwoner die achterblijft zal later een doorn zijn in hun ogen en prikkels in hun zijde. En misschien klinkt dit eigenlijk wel heel erg grof. Dat doe je toch niet? Maar er zit nog iets achter waardoor het minder vreemd is, maar als we de lijn doortrekken ook troostvol is. Want God zegt er namelijk heel duidelijk iets bij.

Het land waar Israël straks naar binnen mag gaan is niet zomaar een willekeurig land. Het is geen land dat zomaar uit de lucht kwam vallen of een plaats waar God van dacht: daar breng ik het volk maar eens naar toe. Het gaat hier om het land dat God aan Abraham al beloofde. Daarom zegt God hier dat dit land hun erfelijk bezit is. En de woorden die erbij genoemd worden: dit land zal hun daarom toevallen. Daar zit geen enkele verdienste achter. Het enige waarmee je dit kunt aanvaarden is met geloof. Israël heeft vanwege de erfenis door Gods belofte aan Abraham recht op dit land. En dat recht is een recht dat hen toevalt.

Ik weet niet hoever jij bent op je woestijnreis en ik weet ook niet hoever de mijne is gevorderd, maar ik wil je wel meegeven dat het land waarnaar je op weg bent, een land is dat je als een erfenis zal toevallen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is niet een plaats waarvoor je iets moet verdienen. Slechts door geloof zul je straks over de grens gaan van het Beloofde Land. En het enige dat je er mee moet doen is het je erfelijk laten toevallen. De dood van Jezus maakte jouw tot een erfgenaam van het eeuwige leven.

En hoe dat dan zit met dat opschonen van dat land? Dat zal straks hier op aarde gebeuren op een manier waarbij het land Kanaän maar een zwakke afspiegeling is. Israël, Gods volk, moest elke inwoner uitdrijven of ombrengen, maar straks zal Jezus komen met eer en heerlijkheid en de gelovigen zullen met Hem als koningen heersen op de nieuwe aarde. En voor die tijd zal deze aarde gezuiverd worden met vuur. En de reden is dezelfde als hier bij het volk Israël. God wil niet dat er onheilige dingen zullen achterblijven waardoor het voor ons straks een doorn in onze ogen zal zijn. 

Gods eeuwige toekomst die als een erfenis voor ons is weggelegd door het geloof, zal een erfenis zijn waarin geen doorn voor onze ogen meer over zal blijven. En straks als wij over de grens gaan en alle ongeloof in de woestijn is achtergebleven, gaan wij een land in, waarin je nooit meer herinnert worden aan wat was, maar ook geen enkele zonde zal meer vat op ons kunnen krijgen. 

Gebed: HEER, straks heeft U voor mij een toekomst in een land dat geheel schoongemaakt is van ongerechtigheid en dat land krijg ik zonder dat ik er iets voor deed. Het zal mij erfelijk toevallen. Zomaar, in de schoot geworpen, verdiend door Jezus!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu