"De HEERE sprak tot Mozes: Gebied de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer u het land Kanaän binnenkomt, zal dit het land zijn dat u als erfelijk bezit toevalt." (Numeri 34:1 en 2)

Het einde van de woestijnreis lijkt ondertussen in beeld te komen. God heeft ondertussen voorschriften gegeven wat er met het beloofde land moet gebeuren. Voor Israël geldt dat ze alle inwoners uit het land moeten uitdrijven en elke inwoner die achterblijft zal later een doorn zijn in hun ogen en prikkels in hun zijde. En misschien klinkt dit eigenlijk wel heel erg grof. Dat doe je toch niet? Maar er zit nog iets achter waardoor het minder vreemd is, maar als we de lijn doortrekken ook troostvol is. Want God zegt er namelijk heel duidelijk iets bij.

Het land waar Israël straks naar binnen mag gaan is niet zomaar een willekeurig land. Het is geen land dat zomaar uit de lucht kwam vallen of een plaats waar God van dacht: daar breng ik het volk maar eens naar toe. Het gaat hier om het land dat God aan Abraham al beloofde. Daarom zegt God hier dat dit land hun erfelijk bezit is. En de woorden die erbij genoemd worden: dit land zal hun daarom toevallen. Daar zit geen enkele verdienste achter. Het enige waarmee je dit kunt aanvaarden is met geloof. Israël heeft vanwege de erfenis door Gods belofte aan Abraham recht op dit land. En dat recht is een recht dat hen toevalt.

Ik weet niet hoever jij bent op je woestijnreis en ik weet ook niet hoever de mijne is gevorderd, maar ik wil je wel meegeven dat het land waarnaar je op weg bent, een land is dat je als een erfenis zal toevallen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is niet een plaats waarvoor je iets moet verdienen. Slechts door geloof zul je straks over de grens gaan van het Beloofde Land. En het enige dat je er mee moet doen is het je erfelijk laten toevallen. De dood van Jezus maakte jouw tot een erfgenaam van het eeuwige leven.

En hoe dat dan zit met dat opschonen van dat land? Dat zal straks hier op aarde gebeuren op een manier waarbij het land Kanaän maar een zwakke afspiegeling is. Israël, Gods volk, moest elke inwoner uitdrijven of ombrengen, maar straks zal Jezus komen met eer en heerlijkheid en de gelovigen zullen met Hem als koningen heersen op de nieuwe aarde. En voor die tijd zal deze aarde gezuiverd worden met vuur. En de reden is dezelfde als hier bij het volk Israël. God wil niet dat er onheilige dingen zullen achterblijven waardoor het voor ons straks een doorn in onze ogen zal zijn. 

Gods eeuwige toekomst die als een erfenis voor ons is weggelegd door het geloof, zal een erfenis zijn waarin geen doorn voor onze ogen meer over zal blijven. En straks als wij over de grens gaan en alle ongeloof in de woestijn is achtergebleven, gaan wij een land in, waarin je nooit meer herinnert worden aan wat was, maar ook geen enkele zonde zal meer vat op ons kunnen krijgen. 

Gebed: HEER, straks heeft U voor mij een toekomst in een land dat geheel schoongemaakt is van ongerechtigheid en dat land krijg ik zonder dat ik er iets voor deed. Het zal mij erfelijk toevallen. Zomaar, in de schoot geworpen, verdiend door Jezus!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu