"Toen Pinehas dat zag, stond hij op..." (Numeri 25:7a)

Als we dit hoofdstuk doorlezen dan zou je denken: hier ga ik verder maar niet over nadenken. Het is wreed, maar ook nog eens erg onbegrijpelijk. Het hoofdstuk begint met de vermelding dat de Israëlieten er met de vrouwen van de Moabieten vandoor gaan en dat deze vrouwen hen koppelen aan de afgod Baäl-Peor. En de gevolgen zijn dat het volk zich neerbuigt voor die goden. En op dat moment ontbrandt de toorn van God tegen Israël. En de gevolgen zijn schrikbarend. Alle gezinshoofden moeten sterven als er in het gezin afgoderij heeft plaatsgevonden. En de rechters krijgen het bevel om deze straf uit te voeren.

 

Het wordt onder het volk ene grote slachtpartij die niet te stoppen lijkt. Want waarschijnlijk hadden in bijna elke familie er mensen meegedaan aan deze afgodendienst. En wat zou er nog overblijven van het volk als dit door blijft gaan? Maar dan gebeurt er nog iets opmerkelijks. Er komt een man aan die midden in deze slachtpartij een Midianitische vrouw meenam om voor te stellen aan zijn familie. Moet je voorstellen! De ellende was begonnen toen Israël de vrouwen nam van de Moabieten en nu komt deze man met weer een vrouw uit een ander volk. En dat terwijl het oordeel van God nog rondgaat onder het volk. Overal vloeit bloed!

Maar dan staat Pinehas, de kleinzoon van Aäron op. Hij was ondertussen ook priester geworden en hij pakt een speer en gaat, als priester, achter deze man aan. Tot in de slaapkamer toe! En daar doorsteekt hij zowel deze man als die vrouw met zijn speer. Heilige toorn om wat God wordt aangedaan! En dat is het moment dat het oordeel van God stopt. En hoe bloederig deze geschiedenis ook is, er worden ons hier wel een paar dingen duidelijk gemaakt.

In de eerste plaats accepteert God op geen enkele manier afgoderij. En deze afgoderij is nog veel erger dan die met het gouden kalf. Hier wordt God zelfs vervangen door afgoden. Maar wat nog duidelijker wordt is dat op het moment dat vanuit de priesters er opgetreden wordt tegen het onrecht dat God is aangedaan, op dat moment stopt God het oordeel.

En dan moeten we vandaag even niet blijven staan bij deze geschiedenis, maar wel wat wij als kerk, wat jij als christen (en daarmee onderdeel van een Koninklijk priesterdom) doet tegen de afgoderij om je heen? Daar ligt het punt waar het jou en mij om moet gaan. Want God vertoornt Zich over de afgoderij, maar misschien moet je beginnen om een speer te pakken en eerst bij jezelf alle afgoderij maar eens op te ruimen. En als je eerlijk naar jezelf kijkt, weet je heel goed welke afgoderij, alles waar je meer vertrouwen op zet dan op God, in jouw leven een rol spelen.  En daarbij, wij hebben op te staan op het moment dat we afgoderij zien. En hoe bang we kunnen zijn, toch moeten opstaan. Juist als kerk hebben we ook hierin een grote taak. En God geeft je dan, net als Pinehas de belofte van Zijn vrede

Gebed: HEER, ook in mijn leven is er afgoderij. Er zijn dingen die ik boven U stel, maar daar reken ik nu mee af en ik wil U als mijn Koning en God aanbidden! En helpt U mij op al die momenten dat ik zie hoe U niet de eer en aanbidding krijgt om werkelijk daar over op te staan.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu