"Toen Pinehas dat zag, stond hij op..." (Numeri 25:7a)

Als we dit hoofdstuk doorlezen dan zou je denken: hier ga ik verder maar niet over nadenken. Het is wreed, maar ook nog eens erg onbegrijpelijk. Het hoofdstuk begint met de vermelding dat de Israëlieten er met de vrouwen van de Moabieten vandoor gaan en dat deze vrouwen hen koppelen aan de afgod Baäl-Peor. En de gevolgen zijn dat het volk zich neerbuigt voor die goden. En op dat moment ontbrandt de toorn van God tegen Israël. En de gevolgen zijn schrikbarend. Alle gezinshoofden moeten sterven als er in het gezin afgoderij heeft plaatsgevonden. En de rechters krijgen het bevel om deze straf uit te voeren.

 

Het wordt onder het volk ene grote slachtpartij die niet te stoppen lijkt. Want waarschijnlijk hadden in bijna elke familie er mensen meegedaan aan deze afgodendienst. En wat zou er nog overblijven van het volk als dit door blijft gaan? Maar dan gebeurt er nog iets opmerkelijks. Er komt een man aan die midden in deze slachtpartij een Midianitische vrouw meenam om voor te stellen aan zijn familie. Moet je voorstellen! De ellende was begonnen toen Israël de vrouwen nam van de Moabieten en nu komt deze man met weer een vrouw uit een ander volk. En dat terwijl het oordeel van God nog rondgaat onder het volk. Overal vloeit bloed!

Maar dan staat Pinehas, de kleinzoon van Aäron op. Hij was ondertussen ook priester geworden en hij pakt een speer en gaat, als priester, achter deze man aan. Tot in de slaapkamer toe! En daar doorsteekt hij zowel deze man als die vrouw met zijn speer. Heilige toorn om wat God wordt aangedaan! En dat is het moment dat het oordeel van God stopt. En hoe bloederig deze geschiedenis ook is, er worden ons hier wel een paar dingen duidelijk gemaakt.

In de eerste plaats accepteert God op geen enkele manier afgoderij. En deze afgoderij is nog veel erger dan die met het gouden kalf. Hier wordt God zelfs vervangen door afgoden. Maar wat nog duidelijker wordt is dat op het moment dat vanuit de priesters er opgetreden wordt tegen het onrecht dat God is aangedaan, op dat moment stopt God het oordeel.

En dan moeten we vandaag even niet blijven staan bij deze geschiedenis, maar wel wat wij als kerk, wat jij als christen (en daarmee onderdeel van een Koninklijk priesterdom) doet tegen de afgoderij om je heen? Daar ligt het punt waar het jou en mij om moet gaan. Want God vertoornt Zich over de afgoderij, maar misschien moet je beginnen om een speer te pakken en eerst bij jezelf alle afgoderij maar eens op te ruimen. En als je eerlijk naar jezelf kijkt, weet je heel goed welke afgoderij, alles waar je meer vertrouwen op zet dan op God, in jouw leven een rol spelen.  En daarbij, wij hebben op te staan op het moment dat we afgoderij zien. En hoe bang we kunnen zijn, toch moeten opstaan. Juist als kerk hebben we ook hierin een grote taak. En God geeft je dan, net als Pinehas de belofte van Zijn vrede

Gebed: HEER, ook in mijn leven is er afgoderij. Er zijn dingen die ik boven U stel, maar daar reken ik nu mee af en ik wil U als mijn Koning en God aanbidden! En helpt U mij op al die momenten dat ik zie hoe U niet de eer en aanbidding krijgt om werkelijk daar over op te staan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu