"Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël" (Numeri 21:6)

Het wordt bijna een vervelend verhaal. Ook nu weer is Israël het zat in de woestijn en waren ze liever in Egypte gebleven. Nu is het eten weer niet goed. En ze klagen dat ze allemaal in de woestijn zullen sterven. Aan de ene kant zal dit waar zijn omdat ze niet geloofden dat zij het land Kanaän konden innemen. En aan de andere kant, voor degenen die wel in leven zouden blijven, is het ook ongeloof. En ongeloof werkt net zo erg als slavernij: je wordt er door lamgeslagen en een prooi van satan.

En natuurlijk kun je niet zeggen dat de slangen die God op het volk afstuurt, satan is. Het is een oordeel van God over het ongeloof. Dat is het in de eerste plaats. En ook hier geldt dat het ongeloof straks niet uit de woestijn zal komen. De woestijn lijkt wel reinigend te werken. Daar moet je eens over nadenken. De woestijn werkt reinigend, zodat straks al het ongeloof is achtergebleven en je alleen met geloof over de grens van het Beloofde Land gaat.

En ook hier sterft weer heel veel ongeloof. Het heeft ons wel iets te zeggen dat God het symbool van het kwaad gebruikt. De slang staat in de Bijbel altijd als symbool voor het kwaad. En ongeloof daar komt satan altijd op af. Daar waar ongeloof is, kan hij met zijn leugens vernietigend te werk gaan. Vernietigend op de manier van een gifslang. En als je het ongeloof toelaat, zal hij zijn werk doen.

Deze slangen, hier in de woestijn, zijn een symbool van het kwaad. En zeker ook omdat Jezus hier later op terugkomt. Want de slang die Mozes op die stok moet zetten is het symbool van de machteloosheid van deze slangen in de woestijn ten opzichte van de macht van God. En door naar deze slang te kijken, konden de slangen niets meer aanrichten.

Jezus aan het kruis is het symbool van de machteloosheid van satan ten opzichte van de macht van God. Jezus aan het kruis is het symbool van de overwinning op satan. En waar satan in je leven ook tekeer wil gaan en waar hij invalspoorten heeft gevonden om binnen te komen, er is maar ene manier om deze slang het zwijgen op te leggen. En waar satan in jouw denken de leugens gebruikt om je te vernietigen, word je vandaag opgeroepen om naar Jezus te kijken. Daar waar jij Jezus ziet, zie jij de overwinning over elke macht van het kwaad. Daar is de overwinning gehaald, daar aan het kruis. En nergens anders dan daar waar jij weet wie je in Christus bent, wordt het kwaad machteloos met satan erbij. Want als jij op Jezus ziet en je vereenzelvigd met Hem, ben jij in Hem en met Hem overwinnaar over elke macht van satan en elke macht van het kwaad. Maar waar je blijft zien op wat onmogelijk is, zal satan altijd de overwinning willen halen.

Gebed: HEER, ik belijd U mijn ongeloof en de grond die ik satan daardoor geef in mijn leven. Maar ik kijk vanaf vandaag en voortaan naar het kruis van Jezus. Hij heeft elke macht van satan het zwijgen opgelegd en in Hem overwin ook ik elke macht van satan en elke macht van het kwaad.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu