"Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël" (Numeri 21:6)

Het wordt bijna een vervelend verhaal. Ook nu weer is Israël het zat in de woestijn en waren ze liever in Egypte gebleven. Nu is het eten weer niet goed. En ze klagen dat ze allemaal in de woestijn zullen sterven. Aan de ene kant zal dit waar zijn omdat ze niet geloofden dat zij het land Kanaän konden innemen. En aan de andere kant, voor degenen die wel in leven zouden blijven, is het ook ongeloof. En ongeloof werkt net zo erg als slavernij: je wordt er door lamgeslagen en een prooi van satan.

En natuurlijk kun je niet zeggen dat de slangen die God op het volk afstuurt, satan is. Het is een oordeel van God over het ongeloof. Dat is het in de eerste plaats. En ook hier geldt dat het ongeloof straks niet uit de woestijn zal komen. De woestijn lijkt wel reinigend te werken. Daar moet je eens over nadenken. De woestijn werkt reinigend, zodat straks al het ongeloof is achtergebleven en je alleen met geloof over de grens van het Beloofde Land gaat.

En ook hier sterft weer heel veel ongeloof. Het heeft ons wel iets te zeggen dat God het symbool van het kwaad gebruikt. De slang staat in de Bijbel altijd als symbool voor het kwaad. En ongeloof daar komt satan altijd op af. Daar waar ongeloof is, kan hij met zijn leugens vernietigend te werk gaan. Vernietigend op de manier van een gifslang. En als je het ongeloof toelaat, zal hij zijn werk doen.

Deze slangen, hier in de woestijn, zijn een symbool van het kwaad. En zeker ook omdat Jezus hier later op terugkomt. Want de slang die Mozes op die stok moet zetten is het symbool van de machteloosheid van deze slangen in de woestijn ten opzichte van de macht van God. En door naar deze slang te kijken, konden de slangen niets meer aanrichten.

Jezus aan het kruis is het symbool van de machteloosheid van satan ten opzichte van de macht van God. Jezus aan het kruis is het symbool van de overwinning op satan. En waar satan in je leven ook tekeer wil gaan en waar hij invalspoorten heeft gevonden om binnen te komen, er is maar ene manier om deze slang het zwijgen op te leggen. En waar satan in jouw denken de leugens gebruikt om je te vernietigen, word je vandaag opgeroepen om naar Jezus te kijken. Daar waar jij Jezus ziet, zie jij de overwinning over elke macht van het kwaad. Daar is de overwinning gehaald, daar aan het kruis. En nergens anders dan daar waar jij weet wie je in Christus bent, wordt het kwaad machteloos met satan erbij. Want als jij op Jezus ziet en je vereenzelvigd met Hem, ben jij in Hem en met Hem overwinnaar over elke macht van satan en elke macht van het kwaad. Maar waar je blijft zien op wat onmogelijk is, zal satan altijd de overwinning willen halen.

Gebed: HEER, ik belijd U mijn ongeloof en de grond die ik satan daardoor geef in mijn leven. Maar ik kijk vanaf vandaag en voortaan naar het kruis van Jezus. Hij heeft elke macht van satan het zwijgen opgelegd en in Hem overwin ook ik elke macht van satan en elke macht van het kwaad.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu