"Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren." (Numeri 12:3)

Je zou bijna zeggen: Dan heeft Mozes het complete volk al tegen zich en nu deze geschiedenis weer. Dat het volk tegen hem was, dat is erg, maar nu staan zelfs zijn broer en zus tegen hem op. Blijkbaar had Mozes een vrouw erbij waar Mirjam en Aäron het niet mee eens waren. Hoe dit precies is geweest staat er niet, maar het feit is in ieder geval dat Mirjam en Aäron dit gebruiken om met het mopperen te beginnen dat alleen Mozes degene zou zijn tegen wie God zou spreken. Het klopt wel, ook zij kregen woorden van God, maar Mozes in een veel persoonlijkere relatie. En daarbij waren ze vergeten dat ze door hierover te praten, negatief aan het praten waren over de vriend van God. En daarbij zou dit onder het volk ook zeker geen goed doen. En dan staat er, plotseling, dat Mozes een zachtmoedige man was. En het lijkt wel of God daarom gaat ingrijpen. 

Is dat nodig dat God ingrijpt omdat Mozes zachtmoedig was? Was Mozes dan een soort zachtgekookt eitje? Als ik de Bijbel lees, merk ik er niets van dat Mozes zo bijzonder zachtmoedig was. Soms zelfs verre van dat. En ook zachtmoedige mensen kunnen goed voor zichzelf opkomen. En toch roept God Mozes, Aäron en Mirjam direct apart. En de gevolgen zijn wel heel erg groot. Mirjam wordt direct melaats.

Het is alleen de vraag of dat de Hebreeuwse tekst het hier heeft over 'zachtmoedig'. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws een heel ander woord. Er staat een woord dat te maken heeft met 'neergedrukt' of misschien nog beter 'zeer ellendig'. En dat is Mozes, meer dan wie ook op de hele aarde. Mozes was in het vorige hoofdstuk al heel eenzaam, maar nu staan zelfs degenen die hem na aan het hart liggen tegen hem op omdat God met Hem op pad is gegaan. En de leiderschapscrisis neemt een vorm aan die niet meer te houden is. Als zelfs je naaste familieleden je niet meer steunen in je bediening.

En toch is dit niet vreemd. Als God een bediening voor je heeft, dan zul je menigmaal ervaren dat er kritiek op komt. Je dromen en je verlangens worden soms zelfs door je meest naaste familieleden kapot geredeneerd of ontkent. En juist waar je aanmoediging zou verwachten om een volgende stap in geloof te zetten of waar je zoveel van Gods zegen in ervaart, daar komt dan vernietigend commentaar en geroddel op. Pure afbraak van Gods plan van hoop.

Maar als alles wordt afgebroken en niemand meer om je heen staat, dan staat God er zelf over op. Vrienden van God krijgen ook Gods bescherming. En al die kritiek zal nooit verhinderen dat God niet doorgaat. En God grijpt in en duidelijk ook. God gaat het opnemen voor Zijn vriend Mozes. En in dat vertrouwen mag jij ook leven als je zoekt naar Gods bestemming met jouw leven. En zelfs als iedereen je laat vallen, dan nog blijft Gods naast je en Hij zal Zijn plan met jou altijd steunen.

Gebed: Vader, ik kan soms zo moeilijk overweg met allerlei vormen van kritiek, veroordeling en aanvallen op Uw plan met mij. Staat U op, waar anderen mij laten vallen, mij niet stimuleren, mij niet blijven uitdagen. En geeft U mij mensen om mij heen die Uw plan met mij tot voltooiing willen zien komen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu