"Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren." (Numeri 12:3)

Je zou bijna zeggen: Dan heeft Mozes het complete volk al tegen zich en nu deze geschiedenis weer. Dat het volk tegen hem was, dat is erg, maar nu staan zelfs zijn broer en zus tegen hem op. Blijkbaar had Mozes een vrouw erbij waar Mirjam en Aäron het niet mee eens waren. Hoe dit precies is geweest staat er niet, maar het feit is in ieder geval dat Mirjam en Aäron dit gebruiken om met het mopperen te beginnen dat alleen Mozes degene zou zijn tegen wie God zou spreken. Het klopt wel, ook zij kregen woorden van God, maar Mozes in een veel persoonlijkere relatie. En daarbij waren ze vergeten dat ze door hierover te praten, negatief aan het praten waren over de vriend van God. En daarbij zou dit onder het volk ook zeker geen goed doen. En dan staat er, plotseling, dat Mozes een zachtmoedige man was. En het lijkt wel of God daarom gaat ingrijpen. 

Is dat nodig dat God ingrijpt omdat Mozes zachtmoedig was? Was Mozes dan een soort zachtgekookt eitje? Als ik de Bijbel lees, merk ik er niets van dat Mozes zo bijzonder zachtmoedig was. Soms zelfs verre van dat. En ook zachtmoedige mensen kunnen goed voor zichzelf opkomen. En toch roept God Mozes, Aäron en Mirjam direct apart. En de gevolgen zijn wel heel erg groot. Mirjam wordt direct melaats.

Het is alleen de vraag of dat de Hebreeuwse tekst het hier heeft over 'zachtmoedig'. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws een heel ander woord. Er staat een woord dat te maken heeft met 'neergedrukt' of misschien nog beter 'zeer ellendig'. En dat is Mozes, meer dan wie ook op de hele aarde. Mozes was in het vorige hoofdstuk al heel eenzaam, maar nu staan zelfs degenen die hem na aan het hart liggen tegen hem op omdat God met Hem op pad is gegaan. En de leiderschapscrisis neemt een vorm aan die niet meer te houden is. Als zelfs je naaste familieleden je niet meer steunen in je bediening.

En toch is dit niet vreemd. Als God een bediening voor je heeft, dan zul je menigmaal ervaren dat er kritiek op komt. Je dromen en je verlangens worden soms zelfs door je meest naaste familieleden kapot geredeneerd of ontkent. En juist waar je aanmoediging zou verwachten om een volgende stap in geloof te zetten of waar je zoveel van Gods zegen in ervaart, daar komt dan vernietigend commentaar en geroddel op. Pure afbraak van Gods plan van hoop.

Maar als alles wordt afgebroken en niemand meer om je heen staat, dan staat God er zelf over op. Vrienden van God krijgen ook Gods bescherming. En al die kritiek zal nooit verhinderen dat God niet doorgaat. En God grijpt in en duidelijk ook. God gaat het opnemen voor Zijn vriend Mozes. En in dat vertrouwen mag jij ook leven als je zoekt naar Gods bestemming met jouw leven. En zelfs als iedereen je laat vallen, dan nog blijft Gods naast je en Hij zal Zijn plan met jou altijd steunen.

Gebed: Vader, ik kan soms zo moeilijk overweg met allerlei vormen van kritiek, veroordeling en aanvallen op Uw plan met mij. Staat U op, waar anderen mij laten vallen, mij niet stimuleren, mij niet blijven uitdagen. En geeft U mij mensen om mij heen die Uw plan met mij tot voltooiing willen zien komen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu